प्रिन्टिंग टैगहरू

यहाँ प्रिन्टिंग टैगहरूहरूको सूची साथै त्यस सम्बन्धित जानकारीहरू छन्। टैगहरू मात्र निश्चित स्तरमा उपल्बध हुनेछन् जस्तैः

एउटा लूपमा सुरु र अन्त टैग हुन्छ। यी अनुरूप नामहरू दिइएका छन् (*_START; *_END) र उपल्ब्ध भएका टैगहरूको दायराको वर्णन मुल्य स्तम्भमा [कोष्ठक चिन्ह भित्र] उल्लेख गरिएको छ। प्रिन्टिंग टैगले भ्यारिएबल फिर्त ग-यो भने {घुमाउरा कोष्ठक चिन्ह भित्र} मुल्य वर्णन गरिनेछ; अन्यथा उल्लेख गरिएको पाठ देखा पर्छ।

मध्यहप्ता र सप्ताहन्तको सभाहरू

सामान्य प्रिन्टंग टैगहरू

टैग मुल्य दायरा
PM_DATE {date} W
EXCEPTION {क्षेत्रीय निरीक्षकको भ्रमण, अधिवेशनको हप्ता, ...} W
NO_MEETING_EXCEPTION {"Yes" वा खाली} W
CO_VISIT {"Yes" वा खाली} W
CO_NAME {क्षेत्रीय निरीक्षकको नाम} W
CONVENTION {"Yes" वा खाली} W
WEEKS {weeks} W
FULLWEEKNUMBER {हप्ताको कुल सङ्ख्या} W
WEEKNUMBER {वर्तमान हप्ताको सङ्ख्या} W
NEWMONTH {"Yes" वा खाली} W
ENDMONTH {"Yes" वा खाली} W
ISFIRST {"Yes" वा खाली} W
ISLAST {"Yes" वा खाली} W
BEGIN Begins at W

'संयुक्त'- टेम्पलेट प्रिन्टिंग टैगहरू

टैग मुल्य दायरा
CONGREGATION_TITLE {मण्डलीको नाम}मण्डली 1
CONGREGATION मण्डली 1
CONGREGATION_NAME {मण्डलीको नाम} 1
CHAIRMAN चेयरम्यान 1
COUNSELOR सल्लाहकार 1
READER पढाइ 1
CONDUCTOR सञ्चालक 1
SPEAKER वक्ता 1
PM जन सभा 1
PT जनभाषण 1
WT प्रहरीधरहरा अध्ययन 1
MIDWEEK मध्यहप्ताको सभा 1
LM ख्रिष्टियन ख्रिष्टियन जीवन र सेवा सभा 1
LMM ख्रिष्टियन ख्रिष्टियन जीवन र सेवा सभा 1
TITLE संयुक्त तालिका 1
REPEAT_START [हप्ताको लूप सुरु टैग (2; W)] 1
REPEAT_END [हप्ताको लूप अन्त टैग] 1
MIDWEEK_START [मध्यहप्ताको सभा लूप सुरु टैग (3; MW*)] 2
MIDWEEK_END [मध्यहप्ताको सभाको लूप अन्त टैग] 2
WEEKEND_START [सप्ताहन्तको सभाको लूप सुरु टैग (4)] 2
WEEKEND_END [सप्ताहन्तको सभाको लूप अन्त टैग] 2
PTOUT_START [अरू मण्डलीमा जाने जनवक्ताहरूको लूप सुरु टैग (5)] 2
PTOUT_END [अरू मण्डलीमा जाने जनवक्ताहरूको लूप अन्त टैग] 2
WEEKSTARTING सुरु हुने हप्ता {date} 2
TITLE {सप्ताहन्तको सभाको विषय} 4
TITLE अरू मण्डलीमा जाने जनवक्ताहरू 5