టార్చ్

కొత్త టార్చ్ యొక్క సామర్థ్యాలను కనుగొనండి!

Very fast and bright flashlight.
Easy to use and elegant!
A few good reasons why this flashlight is worth using:

అభిమానుల పేజ్: https://www.facebook.com/fulmineflashlight

ఉపయోగించుకొనుటకు నిబంధనలు: http://www.fulminesoftware.com/eula.html