16 May from 4:20am to 5:50am
Ali Shams changed 75 translations in Persian, Iran on TeraCopy. Hide changes
 1. تنها در زمانیکه Scroll Lock خاموش باشد
  تنها در زمانیکه Scroll Lock خاموش باشد
  changed by Ali Shams .
  Copy to clipboard
 2. تنها در زمان خاموش خاموش بودن Scroll Lock
  تنها در زمان خاموش خاموش بودن Scroll Lock
  changed by Ali Shams .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. ناموفق
  ناموفق
  changed by Ali Shams .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. پاک کردن از دیسک
  پاک کردن از دیسک
  changed by Ali Shams .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. محو کردن داده‌ها
  محو کردن داده‌ها
  changed by Ali Shams .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. کندتر، بازیابی آسان‌تر
  کندتر، بازیابی آسان‌تر
  changed by Ali Shams .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. سریع‌تر، با امکان بازیابی سخت‌تر
  سریع‌تر، با امکان بازیابی سخت‌تر
  changed by Ali Shams .
  Copy to clipboard
 1. کندتر، بازیابی آسان‌تر
  کندتر، بازیابی آسان‌تر
  changed by Ali Shams .
  Copy to clipboard
 2. کندتر، با امکان بازیابی آسان‌تر
  کندتر، با امکان بازیابی آسان‌تر
  changed by Ali Shams .
  Copy to clipboard
 1. سریع‌تر، با امکان بازیابی سخت‌تر
  سریع‌تر، با امکان بازیابی سخت‌تر
  changed by Ali Shams .
  Copy to clipboard
 2. سریع‌تر، با امکان بازیابی دشوارتر
  سریع‌تر، با امکان بازیابی دشوارتر
  changed by Ali Shams .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. تمام فایل‌های موجود در لیست پاک شوند؟
  تمام فایل‌های موجود در لیست پاک شوند؟
  changed by Ali Shams .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. ثانیه
  ثانیه
  changed by Ali Shams .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. سنجش روی فایل‌های جست زده شده انجام شود؟
  سنجش روی فایل‌های جست زده شده انجام شود؟
  changed by Ali Shams .
  Copy to clipboard
 1. سنجش روی فایل‌های جست زده شده انجام شود؟
  سنجش روی فایل‌های جست زده شده انجام شود؟
  changed by Ali Shams .
  Copy to clipboard
 2. مقایسه روی فایل‌های جست زده شده انجام شود؟
  مقایسه روی فایل‌های جست زده شده انجام شود؟
  changed by Ali Shams .
  Copy to clipboard
 1. مقایسه روی فایل‌های جست زده شده انجام شود؟
  مقایسه روی فایل‌های جست زده شده انجام شود؟
  changed by Ali Shams .
  Copy to clipboard
 2. مقایسه فایل‌های جست زده شده انجام شود؟
  مقایسه فایل‌های جست زده شده انجام شود؟
  changed by Ali Shams .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. لاگ
  لاگ
  changed by Ali Shams .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. تغییر نام همه فایل‌های هدف
  تغییر نام همه فایل‌های هدف
  changed by Ali Shams .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. تغییر نام همه فایل‌های هدف قدیمی
  تغییر نام همه فایل‌های هدف قدیمی
  changed by Ali Shams .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Hash
  Hash
  changed by Ali Shams .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. تکمه "فاصله"
  تکمه "فاصله"
  changed by Ali Shams .
  Copy to clipboard
 1. تکمه "فاصله"
  تکمه "فاصله"
  changed by Ali Shams .
  Copy to clipboard
 2. کلید "فاصله"
  کلید "فاصله"
  changed by Ali Shams .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. ذخیره کردن Hash
  ذخیره کردن Hash
  changed by Ali Shams .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. مطابقت نداشتن Hashها
  مطابقت نداشتن Hashها
  changed by Ali Shams .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. منتظر پایان دیگر عملیات انتقال...
  منتظر پایان دیگر عملیات انتقال...
  changed by Ali Shams .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. فضای خالی بیشتری مورد نیاز است: ‎%s‎
  فضای خالی بیشتری مورد نیاز است: %s 
  changed by Ali Shams .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. فایل مقصد در حال حاضر وجود دارد
  فایل مقصد در حال حاضر وجود دارد
  changed by Ali Shams .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. فایل منبع و هدف یکسان هستند
  فایل منبع و هدف یکسان هستند
  changed by Ali Shams .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. فایل در دسترس نیست، منتظر باشید...
  فایل در دسترس نیست، منتظر باشید...
  changed by Ali Shams .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. فایل مجددا در دسترس قرار گرفت، انتقال از سرگرفته شد...
  فایل مجددا در دسترس قرار گرفت، انتقال از سرگرفته شد...
  changed by Ali Shams .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. در حال محو کردن ‎%s‎ فایل...
  در حال محو کردن %s فایل...
  changed by Ali Shams .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. در حال پاک کردن ‎%s‎ فایل...
  در حال پاک کردن %s فایل...
  changed by Ali Shams .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. در حال انتقال به سطل آشغال ‎%s‎ فایل...
  در حال انتقال به سطل آشغال %s فایل...
  changed by Ali Shams .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. در حال آزمایش ‎%s‎ فایل...
  در حال آزمایش %s فایل...
  changed by Ali Shams .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. در حال بررسی صحت ‎%s‎ فایل در "‎"%s‎
  در حال بررسی صحت %sفایل در ""%s 
  changed by Ali Shams .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. در حال جابجایی ‎%s‎ فایل به "‎%s‎"
  در حال جابجایی %sفایل به "%s "
  changed by Ali Shams .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. در حال کپی ‎%s‎ فایل به "‎%s‎"
  در حال کپی %sفایل به "%s "
  changed by Ali Shams .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. پایان بررسی صحت ‎%s‎ فایل در"‎%s‎".
  پایان بررسی صحت %sفایل در"%s ".
  changed by Ali Shams .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. پایان جابجایی ‎%s‎ فایل به "‎%s‎".
  پایان جابجایی %sفایل به "%s ".
  changed by Ali Shams .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. پایان کپی ‎%s‎ فایل به "‎%s‎".
  پایان کپی %sفایل به "%s ".
  changed by Ali Shams .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. پایان جابجایی ‎%s‎ فایل.
  پایان جابجایی %s فایل.
  changed by Ali Shams .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. پایان آزمایش ‎%s‎ فایل.
  پایان آزمایش %s فایل.
  changed by Ali Shams .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. به درخواست کاربر جست زده شد
  به درخواست کاربر جست زده شد
  changed by Ali Shams .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. به درخواست کاربر متوقف شد
  به درخواست کاربر متوقف شد
  changed by Ali Shams .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. هدف
  هدف
  changed by Ali Shams .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. برای ادامه عملیات، هدف را انتخاب کنید
  برای ادامه عملیات، هدف را انتخاب کنید
  changed by Ali Shams .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. خطا: ‎%d‎.
  خطا: %d ‎.
  changed by Ali Shams .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. جست زده شده: ‎%d‎.
  جست زده شده: %d ‎.
  changed by Ali Shams .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. برنامه‌های مدیریت فایل
  برنامه‌های مدیریت فایل
  changed by Ali Shams .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. در پایان فایل checksum ذخیره شود
  در پایان فایل checksum ذخیره شود
  changed by Ali Shams .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. ذخیره checksum
  ذخیره checksum
  changed by Ali Shams .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. انتقال به‌صورت
  انتقال به‌صورت
  changed by Ali Shams .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. فایل جست زده شد
  فایل جست زده شد
  changed by Ali Shams .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. گرینه‌های بیشتر، قابل اجرا برای همه فایل‌ها
  گرینه‌های بیشتر، قابل اجرا برای همه فایل‌ها
  changed by Ali Shams .
  Copy to clipboard
 1. چاپ/انتقال به‌صورت فایل
  چاپ/انتقال به‌صورت فایل
  changed by Ali Shams .
  Copy to clipboard
 2. چاپ/ذخیره به‌صورت فایل
  چاپ/ذخیره به‌صورت فایل
  changed by Ali Shams .
  Copy to clipboard
 1. انتقال به‌صورت
  انتقال به‌صورت
  changed by Ali Shams .
  Copy to clipboard
 2. ذخیره به‌صورت
  ذخیره به‌صورت
  changed by Ali Shams .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. در حال افزودن فایل [‎%d‎]...
  در حال افزودن فایل [ %d ]...
  changed by Ali Shams .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. لیست فایل‌ها حاوی ‎%d‎ مورد است، عملیات مورد نظر را انتخاب کنید
  لیست فایل‌ها حاوی %d مورد است، عملیات مورد نظر را انتخاب کنید
  changed by Ali Shams .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. عملیات مورد نظر برای "‎%s‎" را انتخاب کنید
  عملیات مورد نظر برای " %s " را انتخاب کنید
  changed by Ali Shams .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. فایل‌ها یا پوشه‌ها را کشیده و اینجا بیندازید
  فایل‌ها یا پوشه‌ها را کشیده و اینجا بیندازید
  changed by Ali Shams .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. موارد برگزیده و اخیر
  موارد برگزیده و اخیر
  changed by Ali Shams .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. اسکرول خودکار
  اسکرول خودکار
  changed by Ali Shams .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. نمایش اعلان هنگام خطا در نام فایل
  نمایش اعلان هنگام خطا در نام فایل
  changed by Ali Shams .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. در ‎%d‎ ثانیه همگی موارد جست زده شود
  در %d ثانیه همگی موارد جست زده شود
  changed by Ali Shams .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. بسیار آهسته، یک دور با نوشتن داده‌های اتفاقی، بجز درایوهای SSD.
  بسیار آهسته، یک دور با نوشتن داده‌های اتفاقی، بجز درایوهای SSD.
  changed by Ali Shams .
  Copy to clipboard
 1. بسیار آهسته، یک دور با نوشتن داده‌های اتفاقی، بجز درایوهای SSD.
  بسیار آهسته، یک دور با نوشتن داده‌های اتفاقی، بجز درایوهای SSD.
  changed by Ali Shams .
  Copy to clipboard
 2. بسیار آهسته، یک دور با نوشتن داده‌های اتفاقی. درمورد درایوهای SSD بی‌فایده است.
  بسیار آهسته، یک دور با نوشتن داده‌های اتفاقی. درمورد درایوهای SSD بی‌فایده است.
  changed by Ali Shams .
  Copy to clipboard
 1. بسیار آهسته، یک دور با نوشتن داده‌های اتفاقی. درمورد درایوهای SSD بی‌فایده است.
  بسیار آهسته، یک دور با نوشتن داده‌های اتفاقی. درمورد درایوهای SSD بی‌فایده است.
  changed by Ali Shams .
  Copy to clipboard
 2. بسیار آهسته، یک دور با نوشتن داده‌های اتفاقی. برای درایوهای SSD بی‌فایده است.
  بسیار آهسته، یک دور با نوشتن داده‌های اتفاقی. برای درایوهای SSD بی‌فایده است.
  changed by Ali Shams .
  Copy to clipboard
 1. جست زدن از همگی
  جست زدن از همگی
  changed by Ali Shams .
  Copy to clipboard
 2. صرف نظر از همگی
  صرف نظر از همگی
  changed by Ali Shams .
  Copy to clipboard
 1. در ‎%d‎ ثانیه همگی موارد جست زده شود
  در %d ثانیه همگی موارد جست زده شود
  changed by Ali Shams .
  Copy to clipboard
 2. در ‎%d‎ ثانیه همگی موارد صرف نظر شود
  در %d ثانیه همگی موارد صرف نظر شود
  changed by Ali Shams .
  Copy to clipboard
 1. به درخواست کاربر جست زده شد
  به درخواست کاربر جست زده شد
  changed by Ali Shams .
  Copy to clipboard
 2. به درخواست کاربر صرف نظر شد
  به درخواست کاربر صرف نظر شد
  changed by Ali Shams .
  Copy to clipboard
 1. مقایسه فایل‌های جست زده شده انجام شود؟
  مقایسه فایل‌های جست زده شده انجام شود؟
  changed by Ali Shams .
  Copy to clipboard
 2. مقایسه فایل‌های صرف نظر شده انجام شود؟
  مقایسه فایل‌های صرف نظر شده انجام شود؟
  changed by Ali Shams .
  Copy to clipboard
 1. جست زده شده: ‎%d‎.
  جست زده شده: %d ‎.
  changed by Ali Shams .
  Copy to clipboard
 2. صرف نظر شده: ‎%d‎.
  صرف نظر شده: %d ‎.
  changed by Ali Shams .
  Copy to clipboard
 1. فایل جست زده شد
  فایل جست زده شد
  changed by Ali Shams .
  Copy to clipboard
 2. فایل صرف نظر شد
  فایل صرف نظر شد
  changed by Ali Shams .
  Copy to clipboard
 1. تایید
  تایید
  changed by Ali Shams .
  Copy to clipboard
 2. بررسی صحت
  بررسی صحت
  changed by Ali Shams .
  Copy to clipboard
 1. پایان آزمایش ‎%s‎ فایل.
  پایان آزمایش %s فایل.
  changed by Ali Shams .
  Copy to clipboard
 2. پایان سنجش ‎%s‎ فایل.
  پایان سنجش %s فایل.
  changed by Ali Shams .
  Copy to clipboard
 1. در حال آزمایش ‎%s‎ فایل...
  در حال آزمایش %s فایل...
  changed by Ali Shams .
  Copy to clipboard
 2. در حال سنجش %s‎ فایل...
  در حال سنجش %sفایل...
  changed by Ali Shams .
  Copy to clipboard
 1. ‏‏checksum وجود ندارد. لطفا ابتدا کپی یا آزمایش فایل‌ها را انجام دهید.
    checksum وجود ندارد. لطفا ابتدا کپی یا آزمایش فایل‌ها را انجام دهید.
  changed by Ali Shams .
  Copy to clipboard
 2. ‏‏checksum وجود ندارد. ابتدا کپی یا سنجش فایل‌ها را انجام دهید.
    checksum وجود ندارد. ابتدا کپی یا سنجش فایل‌ها را انجام دهید.
  changed by Ali Shams .
  Copy to clipboard
 1. ‏‏checksum وجود ندارد. ابتدا کپی یا سنجش فایل‌ها را انجام دهید.
    checksum وجود ندارد. ابتدا کپی یا سنجش فایل‌ها را انجام دهید.
  changed by Ali Shams .
  Copy to clipboard
 2. ‏‏checksum وجود ندارد. لطفا ابتدا عملیات کپی یا سنجش فایل‌ها را انجام دهید.
    checksum وجود ندارد. لطفا ابتدا عملیات کپی یا سنجش فایل‌ها را انجام دهید.
  changed by Ali Shams .
  Copy to clipboard
16 May from 4:20am to 5:50am