History

 1. A contract for difference (CFD) is a derivative product that derives its value from the performance of an underlying instrument such as Gold, a Stock Index, a Currency Index or a Government Bond. It is a contract to pay or receive the difference between the current price of an underlying instrument and the price when the contract is liquidated. This allows traders to take advantage of price movements. CFDs can be used to either speculate and try to profit from price movements or to hedge an exposure to certain instruments by mitigating the risk of price movements. 
   
  CFDs are popular with retail traders and are typically not held for a long time. They are similar to futures, but there are differences, for example they don't have an expiration date or a set future price, they have less regulation, the minimal amount of the underlying asset you need to trade is less and CFDs are traded through brokers, not through large exchanges. These brokers are paid via a spread and most offer products in all major markets worldwide.
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. A contract for difference (CFD) is a derivative product that derives its value from the performance of an underlying instrument such as Gold, a Stock Index, a Currency Index or a Government Bond. It is a contract to pay or receive the difference between the current price of an underlying instrument and the price when the contract is liquidated. This allows traders to take advantage of price movements. CFDs can be used to either speculate and try to profit from price movements or to hedge an exposure to certain instruments by mitigating the risk of price movements. 
   
  CFDs are popular with retail traders and are typically not held for a long time. They are similar to futures, but there are differences, for example they don't have an expiration date or a set future price, they have less regulation, the minimal amount of the underlying asset you need to trade is less and CFDs are traded through brokers, not through large exchanges. These brokers are paid via a spread and most offer products in all major markets worldwide.
  changed by Sergey Scherbin .
  Copy to clipboard
 3. Hợp đồng chênh lệch (Contract for difference - CFD) là một sản phẩm phái sinh xuất phát từ hiệu suất thị trường của một hàng hoá đằng sau nó, ví dụ như Vàng, Chỉ số Chứng khoán, Chỉ số Tiền tệ hoặc Trái phiếu Chính phủ. Đây là một loại hợp đồng dùng để trả hoặc nhận phần chênh lệch giữa giá hiện tại và giá khi thanh khoản hợp đồng. Loại hình giao dịch này cho phép nhà giao dịch tận dụng lợi thế của biến động giá. Hợp đồng chênh lệch có thể được đầu cơ và thu lợi từ các biến động giá hoặc phòng hộ các nguy cơ xảy ra cho một hàng hoá cụ thể nào đó bằng cách giảm thiểu rủi ro từ biến động giá. Hợp đồng chênh lệch được các nhà giao dịch nhỏ lẻ sử dụng phổ biến và thường không nắm giữ trong dài hạn. Loại hình này cũng giống như các dạng hợp đồng tương lai, nhưng có những sự khác biệt nhất định, ví dụ như hợp đồng chênh lệch không có một ngày hết hạn hoặc giá tương lai cụ thể, ít các quy định hơn, khối lượng giao dịch tối thiểu của tài sản đứng sau cũng ít hơn và CFD có thể được giao dịch qua trung gian môi giới, không phải thông qua các sàn giao dịch lớn. Những trung gian môi giới này thu phí thông qua chênh lệch giá mua vào / bán ra và cung cấp dịch vụ cho phần lớn các thị trường trên toàn thế giới.

  Hợp đồng chênh lệch (Contract for difference - CFD) một sản phẩm phái sinh xuất phát từ hiệu suất thị trường của một hàng hoá đằng sau , dụ như Vàng, Chỉ số Chứng khoán, Chỉ số Tiền tệ hoặc Trái phiếu Chính phủ. Đây một loại hợp đồng dùng để trả hoặc nhận phần chênh lệch giữa giá hiện tại giá khi thanh khoản hợp đồng. Loại hình giao dịch này cho phép nhà giao dịch tận dụng lợi thế của biến động giá. Hợp đồng chênh lệch thể được đầu thu lợi từ các biến động giá hoặc phòng hộ các nguy xảy ra cho một hàng hoá cụ thể nào đó bằng cách giảm thiểu rủi ro từ biến động giá. 
   
  Hợp đồng chênh lệch được các nhà giao dịch nhỏ lẻ sử dụng phổ biến thường không nắm giữ trong dài hạn. Loại hình này cũng giống như các dạng hợp đồng tương lai, nhưng những sự khác biệt nhất định, dụ như hợp đồng chênh lệch không một ngày hết hạn hoặc giá tương lai cụ thể, ít các quy định hơn, khối lượng giao dịch tối thiểu của tài sản đứng sau cũng ít hơn CFD thể được giao dịch qua trung gian môi giới, không phải thông qua các sàn giao dịch lớn. Những trung gian môi giới này thu phí thông qua chênh lệch giá mua vào / bán ra cung cấp dịch vụ cho phần lớn các thị trường trên toàn thế giới.

  changed by Ethan N. .
  Copy to clipboard
 4. Hợp đồng chênh lệch (Contract for difference - CFD) là một sản phẩm phái sinh phát sinh giá trị từ việc thực hiện của các công cụ cơ bản như Vàng, Chỉ số Chứng khoán, Chỉ số Tiền tệ hoặc Trái phiếu Chính phủ. Đây là một loại hợp đồng dùng để trả hoặc nhận phần chênh lệch giữa giá hiện tại của công cụ cơ bản và giá khi thanh khoản hợp đồng. Loại hình giao dịch này cho phép các nhà giao dịch tận dụng lợi thế của biến động giá. Hợp đồng chênh lệch có thể được đầu cơ và thu lợi từ các biến động giá hoặc đề phòng các nguy cơ xảy ra cho các hàng hoá cụ thể nào đó bằng cách giảm thiểu rủi ro từ biến động giá. Hợp đồng chênh lệch được các nhà giao dịch nhỏ lẻ sử dụng phổ biến và thường không nắm giữ trong dài hạn. Loại hình này cũng giống như các dạng hợp đồng tương lai, nhưng có những sự khác biệt nhất định, ví dụ như hợp đồng chênh lệch không có ngày hết hạn hoặc giá tương lai được định sẵn, chúng có ít quy định hơn, khối lượng giao dịch tối thiểu của tài sản đứng sau cũng ít hơn và CFD có thể được giao dịch qua trung gian môi giới, không phải thông qua các sàn giao dịch lớn. Những trung gian môi giới này thu phí thông qua chênh lệch giá mua vào / bán ra và cung cấp dịch vụ cho phần lớn các thị trường trên toàn thế giới.

  Hợp đồng chênh lệch (Contract for difference - CFD) một sản phẩm phái sinh phát sinh giá trị từ việc thực hiện của các công cụ bản như Vàng, Chỉ số Chứng khoán, Chỉ số Tiền tệ hoặc Trái phiếu Chính phủ. Đây một loại hợp đồng dùng để trả hoặc nhận phần chênh lệch giữa giá hiện tại của công cụ bản giá khi thanh khoản hợp đồng. Loại hình giao dịch này cho phép các nhà giao dịch tận dụng lợi thế của biến động giá. Hợp đồng chênh lệch thể được đầu thu lợi từ các biến động giá hoặc đề phòng các nguy xảy ra cho các hàng hoá cụ thể nào đó bằng cách giảm thiểu rủi ro từ biến động giá. 
   
  Hợp đồng chênh lệch được các nhà giao dịch nhỏ lẻ sử dụng phổ biến thường không nắm giữ trong dài hạn. Loại hình này cũng giống như các dạng hợp đồng tương lai, nhưng những sự khác biệt nhất định, dụ như hợp đồng chênh lệch không ngày hết hạn hoặc giá tương lai được định sẵn, chúng ít quy định hơn, khối lượng giao dịch tối thiểu của tài sản đứng sau cũng ít hơn CFD thể được giao dịch qua trung gian môi giới, không phải thông qua các sàn giao dịch lớn. Những trung gian môi giới này thu phí thông qua chênh lệch giá mua vào / bán ra cung cấp dịch vụ cho phần lớn các thị trường trên toàn thế giới.

  changed by Hoadt911 .
  Copy to clipboard
 5. Hợp đồng chênh lệch (Contract for difference - CFD) là một sản phẩm phái sinh phát sinh giá trị từ việc thực hiện của các công cụ cơ bản như Vàng, Chỉ số Chứng khoán, Chỉ số Tiền tệ hoặc Trái phiếu Chính phủ. Đây là một loại hợp đồng dùng để trả hoặc nhận phần chênh lệch giữa giá hiện tại của công cụ cơ bản và giá khi thanh khoản hợp đồng. Loại hình giao dịch này cho phép các nhà giao dịch tận dụng lợi thế của biến động giá. Hợp đồng chênh lệch có thể được đầu cơ và thu lợi từ các biến động giá hoặc đề phòng các nguy cơ xảy ra cho các hàng hoá cụ thể nào đó bằng cách giảm thiểu rủi ro từ biến động giá. Hợp đồng chênh lệch được các nhà giao dịch nhỏ lẻ sử dụng phổ biến và thường không nắm giữ trong dài hạn. Loại hình này cũng giống như các dạng hợp đồng tương lai, nhưng có những sự khác biệt nhất định, ví dụ như hợp đồng chênh lệch không có ngày hết hạn hoặc giá tương lai được định sẵn, chúng có ít quy định hơn, khối lượng giao dịch tối thiểu của tài sản đứng sau cũng ít hơn và CFD có thể được giao dịch qua trung gian môi giới, không phải thông qua các sàn giao dịch lớn. Những trung gian môi giới này thu phí thông qua chênh lệch giá mua vào / bán ra và cung cấp dịch vụ cho phần lớn các thị trường trên toàn thế giới.

  Hợp đồng chênh lệch (Contract for difference - CFD) một sản phẩm phái sinh phát sinh giá trị từ việc thực hiện của các công cụ bản như Vàng, Chỉ số Chứng khoán, Chỉ số Tiền tệ hoặc Trái phiếu Chính phủ. Đây một loại hợp đồng dùng để trả hoặc nhận phần chênh lệch giữa giá hiện tại của công cụ bản giá khi thanh khoản hợp đồng. Loại hình giao dịch này cho phép các nhà giao dịch tận dụng lợi thế của biến động giá. Hợp đồng chênh lệch thể được đầu thu lợi từ các biến động giá hoặc đề phòng các nguy xảy ra cho các hàng hoá cụ thể nào đó bằng cách giảm thiểu rủi ro từ biến động giá. 
   
  Hợp đồng chênh lệch được các nhà giao dịch nhỏ lẻ sử dụng phổ biến thường không nắm giữ trong dài hạn. Loại hình này cũng giống như các dạng hợp đồng tương lai, nhưng những sự khác biệt nhất định, dụ như hợp đồng chênh lệch không ngày hết hạn hoặc giá tương lai được định sẵn, chúng ít quy định hơn, khối lượng giao dịch tối thiểu của tài sản đứng sau cũng ít hơn CFD thể được giao dịch qua trung gian môi giới, không phải thông qua các sàn giao dịch lớn. Những trung gian môi giới này thu phí thông qua chênh lệch giá mua vào / bán ra cung cấp dịch vụ cho phần lớn các thị trường trên toàn thế giới.

  changed by Hoadt911 .
  Copy to clipboard
 6. Hợp đồng chênh lệch (Contract for difference - CFD) là một sản phẩm phái sinh phát sinh giá trị từ việc thực hiện của các công cụ cơ bản như Vàng, Chỉ số Chứng khoán, Chỉ số Tiền tệ hoặc Trái phiếu Chính phủ. Đây là một loại hợp đồng dùng để trả hoặc nhận phần chênh lệch giữa giá hiện tại của công cụ cơ bản và giá khi thanh khoản hợp đồng. Loại hình giao dịch này cho phép các nhà giao dịch tận dụng lợi thế của biến động giá. Hợp đồng chênh lệch có thể được đầu cơ và thu lợi từ các biến động giá hoặc đề phòng các nguy cơ xảy ra cho các hàng hoá cụ thể nào đó bằng cách giảm thiểu rủi ro từ biến động giá. Hợp đồng chênh lệch được các nhà giao dịch nhỏ lẻ sử dụng phổ biến và thường không nắm giữ trong dài hạn. Loại hình này cũng giống như các dạng hợp đồng tương lai, nhưng có những sự khác biệt nhất định, ví dụ như hợp đồng chênh lệch không có ngày hết hạn hoặc giá tương lai được định sẵn, chúng có ít quy định hơn, khối lượng giao dịch tối thiểu của tài sản cơ bản cũng ít hơn và CFD có thể được giao dịch qua trung gian môi giới, không phải thông qua các sàn giao dịch lớn. Những trung gian môi giới này thu phí thông qua chênh lệch giá mua vào / bán ra và cung cấp dịch vụ cho phần lớn các thị trường trên toàn thế giới.

  Hợp đồng chênh lệch (Contract for difference - CFD) một sản phẩm phái sinh phát sinh giá trị từ việc thực hiện của các công cụ bản như Vàng, Chỉ số Chứng khoán, Chỉ số Tiền tệ hoặc Trái phiếu Chính phủ. Đây một loại hợp đồng dùng để trả hoặc nhận phần chênh lệch giữa giá hiện tại của công cụ bản giá khi thanh khoản hợp đồng. Loại hình giao dịch này cho phép các nhà giao dịch tận dụng lợi thế của biến động giá. Hợp đồng chênh lệch thể được đầu thu lợi từ các biến động giá hoặc đề phòng các nguy xảy ra cho các hàng hoá cụ thể nào đó bằng cách giảm thiểu rủi ro từ biến động giá. 
   
  Hợp đồng chênh lệch được các nhà giao dịch nhỏ lẻ sử dụng phổ biến thường không nắm giữ trong dài hạn. Loại hình này cũng giống như các dạng hợp đồng tương lai, nhưng những sự khác biệt nhất định, dụ như hợp đồng chênh lệch không ngày hết hạn hoặc giá tương lai được định sẵn, chúng ít quy định hơn, khối lượng giao dịch tối thiểu của tài sản bản cũng ít hơn CFD thể được giao dịch qua trung gian môi giới, không phải thông qua các sàn giao dịch lớn. Những trung gian môi giới này thu phí thông qua chênh lệch giá mua vào / bán ra cung cấp dịch vụ cho phần lớn các thị trường trên toàn thế giới.

  changed by Hoadt911 .
  Copy to clipboard
 7. Hợp đồng chênh lệch (Contract for difference - CFD) là một sản phẩm phái sinh phát sinh giá trị từ việc thực hiện của các công cụ cơ bản như Vàng, Chỉ số Chứng khoán, Chỉ số Tiền tệ hoặc Trái phiếu Chính phủ. Đây là một loại hợp đồng dùng để trả hoặc nhận phần chênh lệch giữa giá hiện tại của công cụ cơ bản và giá khi thanh khoản hợp đồng. Loại hình giao dịch này cho phép các nhà giao dịch tận dụng lợi thế của biến động giá. Hợp đồng chênh lệch có thể được đầu cơ và thu lợi từ các biến động giá hoặc đề phòng các nguy cơ xảy ra cho các hàng hoá cụ thể nào đó bằng cách giảm thiểu rủi ro từ biến động giá. Hợp đồng chênh lệch được các nhà giao dịch nhỏ lẻ sử dụng phổ biến và thường không nắm giữ trong dài hạn. Loại hình này cũng giống như các dạng hợp đồng tương lai, nhưng có những sự khác biệt nhất định, ví dụ như hợp đồng chênh lệch không có ngày hết hạn hoặc giá tương lai được định sẵn, chúng có ít quy định hơn, khối lượng giao dịch tối thiểu của tài sản cơ bản cũng ít hơn và CFD có thể được giao dịch qua trung gian môi giới, không phải thông qua các sàn giao dịch lớn. Những trung gian môi giới này thu phí thông qua chênh lệch giá mua vào / bán ra và cung cấp dịch vụ cho phần lớn các thị trường trên toàn thế giới.

  Hợp đồng chênh lệch (Contract for difference - CFD) một sản phẩm phái sinh phát sinh giá trị từ việc thực hiện của các công cụ bản như Vàng, Chỉ số Chứng khoán, Chỉ số Tiền tệ hoặc Trái phiếu Chính phủ. Đây một loại hợp đồng dùng để trả hoặc nhận phần chênh lệch giữa giá hiện tại của công cụ bản giá khi thanh khoản hợp đồng. Loại hình giao dịch này cho phép các nhà giao dịch tận dụng lợi thế của biến động giá. Hợp đồng chênh lệch thể được đầu thu lợi từ các biến động giá hoặc đề phòng các nguy xảy ra cho các hàng hoá cụ thể nào đó bằng cách giảm thiểu rủi ro từ biến động giá. 
   
  Hợp đồng chênh lệch được các nhà giao dịch nhỏ lẻ sử dụng phổ biến thường không nắm giữ trong dài hạn. Loại hình này cũng giống như các dạng hợp đồng tương lai, nhưng những sự khác biệt nhất định, dụ như hợp đồng chênh lệch không ngày hết hạn hoặc giá tương lai được định sẵn, chúng ít quy định hơn, khối lượng giao dịch tối thiểu của tài sản bản cũng ít hơn CFD thể được giao dịch qua trung gian môi giới, không phải thông qua các sàn giao dịch lớn. Những trung gian môi giới này thu phí thông qua chênh lệch giá mua vào / bán ra cung cấp dịch vụ cho phần lớn các thị trường trên toàn thế giới.

  changed by Hoadt911 .
  Copy to clipboard
 8. Hợp đồng chênh lệch (Contract for difference - CFD) là một sản phẩm phái sinh phát sinh giá trị từ việc thực hiện của các công cụ cơ bản như Vàng, Chỉ số Chứng khoán, Chỉ số Tiền tệ hoặc Trái phiếu Chính phủ. Đây là một loại hợp đồng dùng để trả hoặc nhận phần chênh lệch giữa giá hiện tại của công cụ cơ bản và giá khi thanh khoản hợp đồng. Loại hình giao dịch này cho phép các nhà giao dịch tận dụng lợi thế của biến động giá. Hợp đồng chênh lệch có thể được đầu cơ và thu lợi từ các biến động giá hoặc đề phòng các nguy cơ xảy ra cho các hàng hoá cụ thể nào đó bằng cách giảm thiểu rủi ro từ biến động giá. Hợp đồng chênh lệch được các nhà giao dịch nhỏ lẻ sử dụng phổ biến và thường không nắm giữ trong dài hạn. Loại hình này cũng giống như các dạng hợp đồng tương lai, nhưng có những sự khác biệt nhất định, ví dụ như hợp đồng chênh lệch không có ngày hết hạn hoặc giá tương lai được định sẵn, chúng có ít quy định hơn, khối lượng giao dịch tối thiểu của tài sản cơ bản cũng ít hơn và CFD có thể được giao dịch qua trung gian môi giới, không phải thông qua các sàn giao dịch lớn. Những trung gian môi giới này thu phí thông qua chênh lệch giá mua vào / bán ra và cung cấp dịch vụ cho phần lớn các thị trường trên toàn thế giới.

  Hợp đồng chênh lệch (Contract for difference - CFD) một sản phẩm phái sinh phát sinh giá trị từ việc thực hiện của các công cụ bản như Vàng, Chỉ số Chứng khoán, Chỉ số Tiền tệ hoặc Trái phiếu Chính phủ. Đây một loại hợp đồng dùng để trả hoặc nhận phần chênh lệch giữa giá hiện tại của công cụ bản giá khi thanh khoản hợp đồng. Loại hình giao dịch này cho phép các nhà giao dịch tận dụng lợi thế của biến động giá. Hợp đồng chênh lệch thể được đầu thu lợi từ các biến động giá hoặc đề phòng các nguy xảy ra cho các hàng hoá cụ thể nào đó bằng cách giảm thiểu rủi ro từ biến động giá. 
   
  Hợp đồng chênh lệch được các nhà giao dịch nhỏ lẻ sử dụng phổ biến thường không nắm giữ trong dài hạn. Loại hình này cũng giống như các dạng hợp đồng tương lai, nhưng những sự khác biệt nhất định, dụ như hợp đồng chênh lệch không ngày hết hạn hoặc giá tương lai được định sẵn, chúng ít quy định hơn, khối lượng giao dịch tối thiểu của tài sản bản cũng ít hơn CFD thể được giao dịch qua trung gian môi giới, không phải thông qua các sàn giao dịch lớn. Những trung gian môi giới này thu phí thông qua chênh lệch giá mua vào / bán ra cung cấp dịch vụ cho phần lớn các thị trường trên toàn thế giới.

  changed by Nguyen .
  Copy to clipboard
 9. Hợp đồng chênh lệch (Contract for difference - CFD) là một sản phẩm phái sinh phát sinh giá trị từ việc thực hiện của các công cụ cơ bản như Vàng, Chỉ số Chứng khoán, Chỉ số Tiền tệ hoặc Trái phiếu Chính phủ. Đây là một loại hợp đồng dùng để trả hoặc nhận phần chênh lệch giữa giá hiện tại của công cụ cơ bản và giá khi thanh khoản hợp đồng. Loại hình giao dịch này cho phép các nhà giao dịch tận dụng lợi thế của biến động giá. Hợp đồng chênh lệch có thể được đầu cơ và thu lợi từ các biến động giá hoặc đề phòng các nguy cơ xảy ra cho các hàng hoá cụ thể nào đó bằng cách giảm thiểu rủi ro từ biến động giá. Hợp đồng chênh lệch được các nhà giao dịch nhỏ lẻ sử dụng phổ biến và thường không nắm giữ trong dài hạn. Loại hình này cũng giống như các dạng hợp đồng tương lai, nhưng có những sự khác biệt nhất định, ví dụ như hợp đồng chênh lệch không có ngày hết hạn hoặc giá tương lai được định sẵn, chúng có ít quy định hơn, khối lượng giao dịch tối thiểu của tài sản cơ bản cũng ít hơn và CFD có thể được giao dịch qua trung gian môi giới, không phải thông qua các sàn giao dịch lớn. Những trung gian môi giới này thu phí thông qua chênh lệch giá mua vào / bán ra và cung cấp dịch vụ cho phần lớn các thị trường trên toàn thế giới.

  Hợp đồng chênh lệch (Contract for difference - CFD) một sản phẩm phái sinh phát sinh giá trị từ việc thực hiện của các công cụ bản như Vàng, Chỉ số Chứng khoán, Chỉ số Tiền tệ hoặc Trái phiếu Chính phủ. Đây một loại hợp đồng dùng để trả hoặc nhận phần chênh lệch giữa giá hiện tại của công cụ bản giá khi thanh khoản hợp đồng. Loại hình giao dịch này cho phép các nhà giao dịch tận dụng lợi thế của biến động giá. Hợp đồng chênh lệch thể được đầu thu lợi từ các biến động giá hoặc đề phòng các nguy xảy ra cho các hàng hoá cụ thể nào đó bằng cách giảm thiểu rủi ro từ biến động giá. 
   
  Hợp đồng chênh lệch được các nhà giao dịch nhỏ lẻ sử dụng phổ biến thường không nắm giữ trong dài hạn. Loại hình này cũng giống như các dạng hợp đồng tương lai, nhưng những sự khác biệt nhất định, dụ như hợp đồng chênh lệch không ngày hết hạn hoặc giá tương lai được định sẵn, chúng ít quy định hơn, khối lượng giao dịch tối thiểu của tài sản bản cũng ít hơn CFD thể được giao dịch qua trung gian môi giới, không phải thông qua các sàn giao dịch lớn. Những trung gian môi giới này thu phí thông qua chênh lệch giá mua vào / bán ra cung cấp dịch vụ cho phần lớn các thị trường trên toàn thế giới.

  changed by Nguyenthethang33 .
  Copy to clipboard
 10. Hợp đồng chênh lệch (Contract for difference - CFD) là một sản phẩm phái sinh phát sinh giá trị từ việc thực hiện của các công cụ cơ bản như Vàng, Chỉ số Chứng khoán, Chỉ số Tiền tệ hoặc Trái phiếu Chính phủ. Đây là một loại hợp đồng dùng để trả hoặc nhận phần chênh lệch giữa giá hiện tại của công cụ cơ bản và giá khi thanh khoản hợp đồng. Loại hình giao dịch này cho phép các nhà giao dịch tận dụng lợi thế của biến động giá. Hợp đồng chênh lệch có thể được đầu cơ và thu lợi từ các biến động giá hoặc đề phòng các nguy cơ xảy ra cho các hàng hoá cụ thể nào đó bằng cách giảm thiểu rủi ro từ biến động giá. Hợp đồng chênh lệch được các nhà giao dịch nhỏ lẻ sử dụng phổ biến và thường không nắm giữ trong dài hạn. Loại hình này cũng giống như các dạng hợp đồng tương lai, nhưng có những sự khác biệt nhất định, ví dụ như hợp đồng chênh lệch không có ngày hết hạn hoặc giá tương lai được định sẵn, chúng có ít quy định hơn, khối lượng giao dịch tối thiểu của tài sản cơ bản cũng ít hơn và CFD có thể được giao dịch qua trung gian môi giới, không phải thông qua các sàn giao dịch lớn. Những trung gian môi giới này thu phí thông qua chênh lệch giá mua vào / bán ra và cung cấp dịch vụ cho phần lớn các thị trường trên toàn thế giới.

  Hợp đồng chênh lệch (Contract for difference - CFD) một sản phẩm phái sinh phát sinh giá trị từ việc thực hiện của các công cụ bản như Vàng, Chỉ số Chứng khoán, Chỉ số Tiền tệ hoặc Trái phiếu Chính phủ. Đây một loại hợp đồng dùng để trả hoặc nhận phần chênh lệch giữa giá hiện tại của công cụ bản giá khi thanh khoản hợp đồng. Loại hình giao dịch này cho phép các nhà giao dịch tận dụng lợi thế của biến động giá. Hợp đồng chênh lệch thể được đầu thu lợi từ các biến động giá hoặc đề phòng các nguy xảy ra cho các hàng hoá cụ thể nào đó bằng cách giảm thiểu rủi ro từ biến động giá. 
   
  Hợp đồng chênh lệch được các nhà giao dịch nhỏ lẻ sử dụng phổ biến thường không nắm giữ trong dài hạn. Loại hình này cũng giống như các dạng hợp đồng tương lai, nhưng những sự khác biệt nhất định, dụ như hợp đồng chênh lệch không ngày hết hạn hoặc giá tương lai được định sẵn, chúng ít quy định hơn, khối lượng giao dịch tối thiểu của tài sản bản cũng ít hơn CFD thể được giao dịch qua trung gian môi giới, không phải thông qua các sàn giao dịch lớn. Những trung gian môi giới này thu phí thông qua chênh lệch giá mua vào / bán ra cung cấp dịch vụ cho phần lớn các thị trường trên toàn thế giới.

  changed by Nguyen .
  Copy to clipboard