22 Feb from 9:12pm to 9:21pm
Hrach Mkrtchyan changed 16 translations in Armenian on ElectroDroid. Hide changes
 1.  
 2. Լավ
  Լավ
  changed by Hrach Mkrtchyan .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Չեղարկել
  Չեղարկել
  changed by Hrach Mkrtchyan .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. գալարների քանակը
  գալարների քանակը
  changed by Hrach Mkrtchyan .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Մակերես
  Մակերես
  changed by Hrach Mkrtchyan .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. կամ
  կամ
  changed by Hrach Mkrtchyan .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Հաճախականություն
  Հաճախականություն
  changed by Hrach Mkrtchyan .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Ինդուկտիվ Դիմադրության Հաշվիչ
  Ինդուկտիվ Դիմադրության Հաշվիչ 
  changed by Hrach Mkrtchyan .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Ելքի Հաստատում
  Ելքի Հաստատում
  changed by Hrach Mkrtchyan .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Հավելվածի Կարգավորումներ
  Հավելվածի Կարգավորումներ
  changed by Hrach Mkrtchyan .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Անսահմանությյուն
  Անսահմանությյուն
  changed by Hrach Mkrtchyan .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. SMD Դիմադրության Կոդ
  SMD Դիմադրության Կոդ
  changed by Hrach Mkrtchyan .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Հաշվել
  Հաշվել
  changed by Hrach Mkrtchyan .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Լայնություն
  Լայնություն
  changed by Hrach Mkrtchyan .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Լարում
  Լարում
  changed by Hrach Mkrtchyan .
  Copy to clipboard
 1.  
 2. Հոսանքի ուժ
  Հոսանքի ուժ
  changed by Hrach Mkrtchyan .
  Copy to clipboard
 1. Հոսանքի ուժ
  Հոսանքի ուժ
  changed by Hrach Mkrtchyan .
  Copy to clipboard
 2.  
  changed by Hrach Mkrtchyan .
  Copy to clipboard
22 Feb from 9:12pm to 9:21pm