History

 1. God Warned THE WHOLE WORLD that Judgment Day would be May 21, 2011
  God Warned THE WHOLE WORLD that Judgment Day would be May 21, 2011

  God Warned THE WHOLE WORLD that Judgment Day would be May 21, 2011

  changed by Bill Burton .
  Copy to clipboard
 2. न्यायको दिन चाहिँ मे २१, २०११ हुनेछ भनी परमेश्वरले सारा संसारलाई चेतावनी दिनुभयो ।
  न्यायको दिन चाहिँ मे २१, २०११ हुनेछ भनी परमेश्वरले सारा संसारलाई चेतावनी  दिनुभयो
  changed by Isaac Rai .
  Copy to clipboard