History

 1. Could the last day be October 7th? Biblical evidence indicates that October 7th 2015 is very likely the end.
  Could the last day be October 7th? Biblical evidence indicates that October 7th 2015 is very likely the end.

  Could the last day be October 7th? Biblical evidence indicates that October 7th 2015 is very likely the end.

  changed by Bill Burton .
  Copy to clipboard
 2. Could the last day be October 7th? Biblical evidence indicates that October 7th 2015 is very likely the end. See http://oct7th.com.
  Could the last day be October 7th? Biblical evidence indicates that October 7th 2015 is very likely the end. See http://oct7th.com.

  Could the last day be October 7th? Biblical evidence indicates that October 7th 2015 is very likely the end. See http://oct7th.com.

  changed by Bill Burton .
  Copy to clipboard
 3. Could the last day be October 7th? Biblical evidence indicates that October 7th 2015 is very likely the end. See http://oct7th.com.
  Could the last day be October 7th? Biblical evidence indicates that October 7th 2015 is very likely the end. See http://oct7th.com.

  Could the last day be October 7th? Biblical evidence indicates that October 7th 2015 is very likely the end. See http://oct7th.com.

  changed by Bill Burton .
  Copy to clipboard
 4. के अक्टोवर ७ नै आखिरी दिन हुन सक्दछ त ? बाइबलीय प्रमाणले संकेत गर्दछ कि अक्टोवर ७, २०१५ नै एकदमै सम्भावित अन्त्य हो । http://oct7th.com हेर्नुहोस् ।
  के अक्टोवर नै आखिरी दिन हुन सक्दछ ? बाइबलीय प्रमाणले संकेत गर्दछ कि अक्टोवर , २०१५ नै एकदमै सम्भावित अन्त्य होhttp://oct7th.com हेर्नुहोस्
  changed by Isaac Rai .
  Copy to clipboard
 5. Could the last day be October 7th? Biblical evidence indicates that October 7th 2015 is very likely the end. See http://oct7lastday.com.
  Could the last day be October 7th? Biblical evidence indicates that October 7th 2015 is very likely the end. See http://oct7lastday.com.

  Could the last day be October 7th? Biblical evidence indicates that October 7th 2015 is very likely the end. See http://oct7lastday.com.

  changed by Bill Burton .
  Copy to clipboard