bg-BG.plg_system_notificationary.ini
bg-BG 23 May ‘20 23:48 Download
cs-CZ.plg_system_notificationary.ini
cs-CZ 23 May ‘20 23:48 Download
da-DK.plg_system_notificationary.ini
da-DK 23 May ‘20 23:48 Download
de-DE.plg_system_notificationary.ini
de-DE 17 Jul ‘20 10:23 Download
es-ES.plg_system_notificationary.ini
es-ES 23 May ‘20 23:48 Download
fr-FR.plg_system_notificationary.ini
fr-FR 23 May ‘20 23:51 Download
it-IT.plg_system_notificationary.ini
it-IT 23 May ‘20 23:51 Download
lt-LT.plg_system_notificationary.ini
lt-LT 23 May ‘20 23:48 Download
nb-NO.plg_system_notificationary.ini
nb-NO 23 May ‘20 23:48 Download
nl-NL.plg_system_notificationary.ini
nl-NL 23 May ‘20 23:51 Download
pl-PL.plg_system_notificationary.ini
pl-PL 23 May ‘20 23:48 Download
pt-BR.plg_system_notificationary.ini
pt-BR 23 May ‘20 23:48 Download
ru-RU.plg_system_notificationary.ini
ru-RU 23 May ‘20 23:49 Download
sk-SK.plg_system_notificationary.ini
sk-SK 23 May ‘20 23:48 Download
sl-SI.plg_system_notificationary.ini
sl-SI 23 May ‘20 23:48 Download
sv-SE.plg_system_notificationary.ini
sv-SE 23 May ‘20 23:48 Download
uk-UA.plg_system_notificationary.ini
uk-UA 17 Jul ‘20 12:56 Download