🔁


History

 1. This plugin requires the latest version of the %1$s app.
  This plugin requires the latest version of the %1$s app.

  This plugin requires the latest version of the %1$s app.

  changed by Bartosz .
  Copy to clipboard
 2. இந்த நிரலுக்கு %1$s புதிய பதிப்பு தேவைப்படுகிறது.
  இந்த நிரலுக்கு %1$s புதிய பதிப்பு தேவைப்படுகிறது.
  changed via the API .
  Copy to clipboard