🔁


History

 1. Press \"Home\" to exit the app while leaving LED light turned on. Press \"Back\" to turn off LED light on app exit:
  Press \"Home\" to exit the app while leaving LED light turned on. Press \"Back\" to turn off LED light on app exit:

  Press \"Home\" to exit the app while leaving LED light turned on. Press \"Back\" to turn off LED light on app exit:

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Nhấn nút \"Home\"để thoát khỏi ứng dụng này và để lại đèn LED bật. Nhấn nút \"trở lại\" nút để tắt đèn LED khi thoát ứng dụng:
  Nhấn nút  \"Home\"để thoát khỏi ứng dụng này để lại đèn LED bật. Nhấn nút \"trở lại\" nút để tắt đèn LED khi thoát ứng dụng:
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 3. Press "Home" to exit the app while leaving LED light turned on. Press "Back" to turn off LED light on app exit:
  Press "Home" to exit the app while leaving LED light turned on. Press "Back" to turn off LED light on app exit:

  Press "Home" to exit the app while leaving LED light turned on. Press "Back" to turn off LED light on app exit:

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 4. Nhấn nút \"Home\"để thoát khỏi ứng dụng này và để lại đèn LED bật. Nhấn nút \"trở lại\" nút để tắt đèn LED khi thoát ứng dụng:
  Nhấn nút  \"Home\"để thoát khỏi ứng dụng này để lại đèn LED bật. Nhấn nút \"trở lại\" nút để tắt đèn LED khi thoát ứng dụng:
  changed via the API .
  Copy to clipboard