🔁


History

 1. If you use any type of process manager (aka \"task killer\"), you should either uninstall it or configure it to ignore %1$s!
  If you use any type of process manager (aka \"task killer\"), you should either uninstall it or configure it to ignore %1$s!

  If you use any type of process manager (aka \"task killer\"), you should either uninstall it or configure it to ignore %1$s!

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Nếu bạn có cài đặt phần mềm quản lý tiến trình (ví dụ \"task killer\"), bạn nên gỡ bỏ hoặc cài đặt chúng để vô hiệu việc quản lý %1$s!
  Nếu bạn cài đặt phần mềm quản tiến trình ( dụ \"task killer\"), bạn nên gỡ bỏ hoặc cài đặt chúng để hiệu việc quản %1$s!
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 3. If you use any type of process manager (aka "task killer"), you should either uninstall it or configure it to ignore %1$s!
  If you use any type of process manager (aka "task killer"), you should either uninstall it or configure it to ignore %1$s!

  If you use any type of process manager (aka "task killer"), you should either uninstall it or configure it to ignore %1$s!

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 4. Nếu bạn có cài đặt phần mềm quản lý tiến trình (ví dụ \"task killer\"), bạn nên gỡ bỏ hoặc cài đặt chúng để vô hiệu việc quản lý %1$s!
  Nếu bạn cài đặt phần mềm quản tiến trình ( dụ \"task killer\"), bạn nên gỡ bỏ hoặc cài đặt chúng để hiệu việc quản %1$s!
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 5. Nếu bạn có cài đặt phần mềm quản lý tiến trình (ví dụ "task killer"), bạn nên gỡ bỏ hoặc cài đặt chúng để vô hiệu việc quản lý %1$s!
  Nếu bạn cài đặt phần mềm quản tiến trình ( dụ "task killer"), bạn nên gỡ bỏ hoặc cài đặt chúng để hiệu việc quản %1$s!
  changed via the API .
  Copy to clipboard