🔁


History

 1. App license verification failed. Please ensure, that the device is connected to the Internet and then restart the app to verify with the license server. Further app operation will be possible after a positive license verification. App will close in a moment.
  App license verification failed. Please ensure, that the device is connected to the Internet and then restart the app to verify with the license server. Further app operation will be possible after a positive license verification. App will close in a moment.

      App license verification failed.      
  Please ensure, that the device is connected to the Internet and then restart the app to verify with the license server.     Further app operation will be possible after a positive license verification.      
  App will close in a moment.

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Kiểm tra giấy phép ứng dụng không thành công! Vui lòng kết nối internet trên thiết bị của bạn và khởi động lại phần mềm để xác nhận giấy phép ứng dụng với máy chủ. Những tính năng thêm sẽ hoạt động sau khi xác nhận giấy phép thành công. Ứng dụng sẽ được đóng ở thời điểm hiện tại.
        Kiểm tra giấy phép ứng dụng không thành công!        
  Vui lòng kết nối internet trên thiết bị của bạn khởi động lại phần mềm để xác nhận giấy phép ứng dụng với máy chủ.       Những tính năng thêm sẽ hoạt động sau khi xác nhận giấy phép thành công.        
  Ứng dụng sẽ được đóng thời điểm hiện tại.   
  changed via the API .
  Copy to clipboard