🔁

services

Discussion started , with a comment.
 1. (A deleted user)

  which kind of services? like facebook, twitter(..) it means that if you write a post in diaspora you can publish it also in FB twittet ect?

 2. 025d3e869f59dba49fdf7cc4b4a1dd9b
  Jonne Haß Manager

  Yes, exactly that kind of services.


History

 1. Connecting to services gives you the ability to publish your posts to them as you write them in Diaspora.

  Connecting to services gives you the ability to publish your posts to them as you write them in Diaspora.

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Connecting to services gives you the ability to publish your posts to them as you write them in Diaspora.

  Connecting to services gives you the ability to publish your posts to them as you write them in Diaspora.

  changed by Jonne Haß via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 3. Connecting to services gives you the ability to publish your posts to them as you write them in diaspora*.

  Connecting to services gives you the ability to publish your posts to them as you write them in diaspora*.

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 4. Connecting to services gives you the ability to publish your posts to them as you write them in diaspora*.

  Connecting to services gives you the ability to publish your posts to them as you write them in diaspora*.

  changed by Jonne Haß via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 5. Այլ ծառայություններ միացնելը հնարավորություն է տալիս հրապարակել քո գրառումները այդ ծառայություններով Սփյուռքում գրառելուն զուգընթաց։
  changed by Ach94er .
  Copy to clipboard
 6. Ծառայությունները միացնելու դեպքում diaspora*-ի գրառումներդ այնտեղ ևս անմիջապես կհրապարակվեն։
  changed by Bigosya .
  Copy to clipboard
 7. Ծառայությունները միացնելու դեպքում diaspora*-ի գրառումներդ այնտեղ ևս անմիջապես կհրապարակվեն։
  changed by Bigosya .
  Copy to clipboard
 8. Ծառայությունները միացնելու դեպքում diaspora*-ի գրառումներդ այնտեղ ևս անմիջապես կհրապարակվեն։
  changed by Ach94er .
  Copy to clipboard
 9. Ծառայությունները միացնելու դեպքում diaspora*-ի գրառումներդ այնտեղ ևս անմիջապես կհրապարակվեն։
  changed by Ach94er .
  Copy to clipboard
 10. Ծառայությունները միացնելու դեպքում դիասպորա*յի գրառումներդ այնտեղ ևս անմիջապես կհրապարակվեն։
  changed by Bigosya .
  Copy to clipboard
 11. Ծառայությունները միացնելու դեպքում դիասպորա*յի գրառումներդ այնտեղ ևս անմիջապես կհրապարակվեն։
  changed by Bigosya .
  Copy to clipboard
 12. Connecting to third-party sharing services gives you the ability to publish your posts to them as you write them in diaspora*.

  Connecting to third-party sharing services gives you the ability to publish your posts to them as you write them in diaspora*.

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 13. Ծառայությունները միացնելու դեպքում դիասպորա*յի գրառումներդ այնտեղ ևս անմիջապես կհրապարակվեն։
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 14. Connecting to services gives you the ability to publish your posts to them as you write them in diaspora*.

  Connecting to services gives you the ability to publish your posts to them as you write them in diaspora*.

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 15. Ծառայությունները միացնելու դեպքում դիասպորա*յի գրառումներդ այնտեղ ևս անմիջապես կհրապարակվեն։
  changed by Bigosya .
  Copy to clipboard
 16. Ծառայությունները միացնելու դեպքում դիասպորա*յի գրառումներդ այնտեղ ևս անմիջապես կհրապարակվեն։
  changed by Bigosya .
  Copy to clipboard
 17. Connecting to third-party sharing services gives you the ability to publish your posts to them as you write them in diaspora*.

  Connecting to third-party sharing services gives you the ability to publish your posts to them as you write them in diaspora*.

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 18. Ծառայությունները միացնելու դեպքում դիասպորա*յի գրառումներդ այնտեղ ևս անմիջապես կհրապարակվեն։
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 19. Կիսվելու երրորդ կողմի ծառայությունները միացնելու դեպքում դիասպորա*յի գրառումներդ այնտեղ եւս անմիջապես կհրապարակվեն։
  changed by Bigosya .
  Copy to clipboard
 20. Connecting to third-party sharing services gives you the ability to publish your posts to them as you write them in diaspora*.

  Connecting to third-party sharing services gives you the ability to publish your posts to them as you write them in diaspora*.

  changed by Jonne Haß via a Batch Operation.
  Copy to clipboard