🔁


History

 1. You need to login to your cloud storage and accept the sharing, before it is displayed in the list.
  You need to login to your cloud storage and accept the sharing, before it is displayed in the list.

  You need to login to your cloud storage and accept the sharing, before it is displayed in the list.

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. यो सूचीमा देख्नु अधि तपाईंले आफ्नो क्लाउड स्टोरेजमा प्रवेश गर्नुपर्छ र शेयर गर्नेलाई स्वीकार्नुपर्छ।
  यो सूचीमा देख्नु अधि तपाईंले आफ्नो क्लाउड स्टोरेजमा प्रवेश गर्नुपर्छ शेयर गर्नेलाई स्वीकार्नुपर्छ
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 3. यो सूचीमा देख्नु अधि तपाईंले आफ्नो क्लाउड स्टोरेजमा प्रवेश गर्नुपर्छ र शेयर गर्नेलाई स्वीकार्नुपर्छ।
  यो सूचीमा देख्नु अधि तपाईंले आफ्नो क्लाउड स्टोरेजमा प्रवेश गर्नुपर्छ शेयर गर्नेलाई स्वीकार्नुपर्छ
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard