🔁


History

 1. Name of the street type is missing

  Name of the street type is missing

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. सडकको प्रकारको नाम हरायो
  सडकको प्रकारको नाम हरायो
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 3. सडकको प्रकारको नाम हराइरहेको छ
  सडकको प्रकारको नाम हराइरहेको
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard
 4. सडकको प्रकारको नाम हराइरहेको छ
  सडकको प्रकारको नाम हराइरहेको
  changed by Tomo .
  Copy to clipboard