🔁

Discussion started , with no comments.
 1. 1bf81008ae5257eda6af1b240901ebda
  Dennis Schubert Manager

  Purged the translation for breakage.


History

 1. Find a pod that suits you. You might prefer a smaller pod, or one based near where you live, or one based in a country that you know has good data security policies. The choice is yours! Choose from among our community pods, rated at %{poduptime}.
  Find a pod that suits you. You might prefer a smaller pod, or one based near where you live, or one based in a country that you know has good data security policies. The choice is yours! Choose from among our community pods, rated at %{poduptime}.

  Find a pod that suits you. You might prefer a smaller pod, or one based near where you live, or one based in a country that you know has good data security policies. The choice is yours! Choose from among our community pods, rated at %{poduptime}.

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Find a pod that suits you. You might prefer a smaller pod, or one based near where you live, or one based in a country that you know has good data security policies. The choice is yours! Choose from among our community pods, rated at %{poduptime}.
  Find a pod that suits you. You might prefer a smaller pod, or one based near where you live, or one based in a country that you know has good data security policies. The choice is yours! Choose from among our community pods, rated at %{poduptime}.

  Find a pod that suits you. You might prefer a smaller pod, or one based near where you live, or one based in a country that you know has good data security policies. The choice is yours! Choose from among our community pods, rated at %{poduptime}.

  changed by Jonne Haß via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 3. Find a pod that suits you. You might prefer a smaller pod, or one based near where you live, or one based in a country that you know has good data security policies. The choice is yours! Choose from among our community pods, perhaps one based in your locality.
  Find a pod that suits you. You might prefer a smaller pod, or one based near where you live, or one based in a country that you know has good data security policies. The choice is yours! Choose from among our community pods, perhaps one based in your locality.

  Find a pod that suits you. You might prefer a smaller pod, or one based near where you live, or one based in a country that you know has good data security policies. The choice is yours! Choose from among our community pods, perhaps one based in your locality.

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 4. Find a pod that suits you. You might prefer a smaller pod, or one based near where you live, or one based in a country that you know has good data security policies. The choice is yours! Choose from among our community pods, perhaps one based in your locality.
  Find a pod that suits you. You might prefer a smaller pod, or one based near where you live, or one based in a country that you know has good data security policies. The choice is yours! Choose from among our community pods, perhaps one based in your locality.

  Find a pod that suits you. You might prefer a smaller pod, or one based near where you live, or one based in a country that you know has good data security policies. The choice is yours! Choose from among our community pods, perhaps one based in your locality.

  changed by Jonne Haß via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 5. Find a pod that suits you. You might prefer a smaller pod, one which allows cross-posting to external services (such as Twitter), one based near you, or one based in a country that you know has good data security policies... The choice is yours! You can even %{host_yourself_link} if you have some sysadmin skills.
  Find a pod that suits you. You might prefer a smaller pod, one which allows cross-posting to external services (such as Twitter), one based near you, or one based in a country that you know has good data security policies... The choice is yours! You can even %{host_yourself_link} if you have some sysadmin skills.

  Find a pod that suits you. You might prefer a smaller pod, one which allows cross-posting to external services (such as Twitter), one based near you, or one based in a country that you know has good data security policies... The choice is yours! You can even %{host_yourself_link} if you have some sysadmin skills.

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 6. Քեզ յարմար հանգոյց գտիր։ Դու գուցէ նախընտրես փոքր հանգոյց, որը կունենայ խաչաձեւ հրապարակման հնարաւորութիւն(օրինակ Թուիթերի հետ), քեզ մօտ գտնուող մեկը, կամ մեկն այն երկրում, որտեղ կայ տուեալների ապահովութեան լաւ քաղաքականութիւն․․․Ընտրութիւնը քոնն է։ Դու նոյնիսկ կարող ես %{host_yourself_link} եթէ ունես սիսադմինի հմտութիւններ։
  Քեզ յարմար հանգոյց գտիր։ Դու գուցէ նախընտրես փոքր հանգոյց, որը կունենայ խաչաձեւ հրապարակման հնարաւորութիւն(օրինակ Թուիթերի հետ), քեզ մօտ գտնուող մեկը, կամ մեկն այն երկրում, որտեղ կայ տուեալների ապահովութեան լաւ քաղաքականութիւն․․․Ընտրութիւնը քոնն է։ Դու նոյնիսկ կարող ես %{host_yourself_link} եթէ ունես սիսադմինի հմտութիւններ։
  changed by kamee .
  Copy to clipboard