🔁

Discussion started , with 2 comments.
 1. 7f150f37eda6fdc7b9a72e80d9435f19
  Andre Jaenisch German Translator with all proofreading rights

  HTML knows a "saved space":

  &bspn;
  

  I'd recommend to add it in numbers larger than 999 to not allow a break between due to the browser.

 2. 025d3e869f59dba49fdf7cc4b4a1dd9b
  Jonne Haß Manager

  I can't find &bnsp;: http://dev.w3.org/html5/html-author/charref

  Do you mean the non-breaking space,  ? I don't see a space in our numbers.

 3. 7f150f37eda6fdc7b9a72e80d9435f19
  Andre Jaenisch German Translator with all proofreading rights

  Eh, right, non-breaking space.

  63,206 (en) -> 63_206 (de)
  65,535 (en) -> 65_535 (de)

  Whereby I guess, Rails can handle this formatting pretty well …


History

 1. When you start writing a message with one of more of these icons highlighted, a character counter will show how many more characters are available to you: 140 for Twitter, 1000 for Tumblr, 63,206 for Facebook. In diaspora*, you can post a whopping 65,535 characters! The counter will always display the number of characters remaining for the service selected which allows the fewest characters; so, if you highlight the Twitter and Facebook logos, it will count down from 140 characters.
  When you start writing a message with one of more of these icons highlighted, a character counter will show how many more characters are available to you: 140 for Twitter, 1000 for Tumblr, 63,206 for Facebook. In diaspora*, you can post a whopping 65,535 characters! The counter will always display the number of characters remaining for the service selected which allows the fewest characters; so, if you highlight the Twitter and Facebook logos, it will count down from 140 characters.

  When you start writing a message with one of more of these icons highlighted, a character counter will show how many more characters are available to you: 140 for Twitter, 1000 for Tumblr, 63,206 for Facebook. In diaspora*, you can post a whopping 65,535 characters! The counter will always display the number of characters remaining for the service selected which allows the fewest characters; so, if you highlight the Twitter and Facebook logos, it will count down from 140 characters.

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. When you start writing a message with one of more of these icons highlighted, a character counter will show how many more characters are available to you: 140 for Twitter, 1000 for Tumblr, 63,206 for Facebook. In diaspora*, you can post a whopping 65,535 characters! The counter will always display the number of characters remaining for the service selected which allows the fewest characters; so, if you highlight the Twitter and Facebook logos, it will count down from 140 characters.
  When you start writing a message with one of more of these icons highlighted, a character counter will show how many more characters are available to you: 140 for Twitter, 1000 for Tumblr, 63,206 for Facebook. In diaspora*, you can post a whopping 65,535 characters! The counter will always display the number of characters remaining for the service selected which allows the fewest characters; so, if you highlight the Twitter and Facebook logos, it will count down from 140 characters.

  When you start writing a message with one of more of these icons highlighted, a character counter will show how many more characters are available to you: 140 for Twitter, 1000 for Tumblr, 63,206 for Facebook. In diaspora*, you can post a whopping 65,535 characters! The counter will always display the number of characters remaining for the service selected which allows the fewest characters; so, if you highlight the Twitter and Facebook logos, it will count down from 140 characters.

  changed by Jonne Haß via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 3. When you start writing a message with one of more of these icons highlighted, a character counter will show how many more characters are available to you: 140 for Twitter, 1000 for Tumblr, 63,206 for Facebook. In diaspora*, you can post a whopping 65,535 characters! The counter will always display the number of characters remaining for the service selected which allows the fewest characters; so, if you highlight both the Twitter and Facebook logos, it will count down from 140 characters.
  When you start writing a message with one of more of these icons highlighted, a character counter will show how many more characters are available to you: 140 for Twitter, 1000 for Tumblr, 63,206 for Facebook. In diaspora*, you can post a whopping 65,535 characters! The counter will always display the number of characters remaining for the service selected which allows the fewest characters; so, if you highlight both the Twitter and Facebook logos, it will count down from 140 characters.

  When you start writing a message with one of more of these icons highlighted, a character counter will show how many more characters are available to you: 140 for Twitter, 1000 for Tumblr, 63,206 for Facebook. In diaspora*, you can post a whopping 65,535 characters! The counter will always display the number of characters remaining for the service selected which allows the fewest characters; so, if you highlight both the Twitter and Facebook logos, it will count down from 140 characters.

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 4. When you start writing a message with one of more of these icons highlighted, a character counter will show how many more characters are available to you: 280 for Twitter, 1000 for Tumblr, 63,206 for Facebook. In diaspora*, you can post a whopping 65,535 characters! The counter will always display the number of characters remaining for the service selected which allows the fewest characters; so, if you highlight both the Twitter and Facebook logos, it will count down from 280 characters.
  When you start writing a message with one of more of these icons highlighted, a character counter will show how many more characters are available to you: 280 for Twitter, 1000 for Tumblr, 63,206 for Facebook. In diaspora*, you can post a whopping 65,535 characters! The counter will always display the number of characters remaining for the service selected which allows the fewest characters; so, if you highlight both the Twitter and Facebook logos, it will count down from 280 characters.

  When you start writing a message with one of more of these icons highlighted, a character counter will show how many more characters are available to you: 280 for Twitter, 1000 for Tumblr, 63,206 for Facebook. In diaspora*, you can post a whopping 65,535 characters! The counter will always display the number of characters remaining for the service selected which allows the fewest characters; so, if you highlight both the Twitter and Facebook logos, it will count down from 280 characters.

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 5. When you start writing a message with one of more of these icons highlighted, a character counter will show how many more characters are available to you: 280 for Twitter, 1000 for Tumblr. In diaspora*, you can post a whopping 65,535 characters! The counter will always display the number of characters remaining for the service selected which allows the fewest characters; so, if you highlight both the Twitter and Tumblr logos, it will count down from 280 characters.
  When you start writing a message with one of more of these icons highlighted, a character counter will show how many more characters are available to you: 280 for Twitter, 1000 for Tumblr. In diaspora*, you can post a whopping 65,535 characters! The counter will always display the number of characters remaining for the service selected which allows the fewest characters; so, if you highlight both the Twitter and Tumblr logos, it will count down from 280 characters.

  When you start writing a message with one of more of these icons highlighted, a character counter will show how many more characters are available to you: 280 for Twitter, 1000 for Tumblr. In diaspora*, you can post a whopping 65,535 characters! The counter will always display the number of characters remaining for the service selected which allows the fewest characters; so, if you highlight both the Twitter and Tumblr logos, it will count down from 280 characters.

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 6. Երբ սկսես գրել՝ պատկերակներից գոնէ մեկը սեղմելով, նիշերի հաշուիչը ցոյց կը տայ, թէ քանի նիշ է հասանելի՝ 280 Թուիթերի համար, 1000` Թամբլրի համար։ սփիւռք*ում դու կարող ես հրապարակել ահռելի թուով նիշեր՝ 65,535 նիշ։ Հաշուիչը միշտ ցոյց է տալիս ընտրուած ծառայութիւնների համար մնացած նուազագոյն նիշերի քանակը։ Հետեւաբար, եթէ ընտրէք Թուիթերի եւ Թամբլրի լոգօները, այն հետհաշուարկը կը սկսի 280նիշերից։
  Երբ սկսես գրել՝ պատկերակներից գոնէ մեկը սեղմելով, նիշերի հաշուիչը ցոյց կը տայ, թէ քանի նիշ է հասանելի՝ 280 Թուիթերի համար, 1000` Թամբլրի համար։ սփիւռք*ում դու կարող ես հրապարակել ահռելի թուով նիշեր՝ 65,535 նիշ։ Հաշուիչը միշտ ցոյց է տալիս ընտրուած ծառայութիւնների համար մնացած նուազագոյն նիշերի քանակը։ Հետեւաբար, եթէ ընտրէք Թուիթերի եւ Թամբլրի լոգօները, այն հետհաշուարկը կը սկսի 280նիշերից։
  changed by kamee .
  Copy to clipboard