🔁

Discussion started , with no comments.
 1. 12450_freecat64
  Jissouille French Translator with all proofreading rights

  I find the last sentence confusing : it sounds like there are more people (than those present at the top left) that can see the reply. Maybe it's my english understanding :-) If so, please forgive me.


History

 1. You can read a conversation by clicking it in the left-hand column, after which it will open on the right. At the top left you will find a list of recipients (including people who haven’t yet contributed to the conversation). Make sure to check this before starting to gossip! There may well be more people included in the conversation, all of whom will see your reply.
  You can read a conversation by clicking it in the left-hand column, after which it will open on the right. At the top left you will find a list of recipients (including people who haven’t yet contributed to the conversation). Make sure to check this before starting to gossip! There may well be more people included in the conversation, all of whom will see your reply.

  You can read a conversation by clicking it in the left-hand column, after which it will open on the right. At the top left you will find a list of recipients (including people who havent yet contributed to the conversation). Make sure to check this before starting to gossip! There may well be more people included in the conversation, all of whom will see your reply.

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. You can read a conversation by clicking it in the left-hand column, after which it will open on the right. At the top left you will find a list of recipients (including people who haven’t yet contributed to the conversation). Make sure to check this before starting to gossip! There may well be more people included in the conversation, all of whom will see your reply.
  You can read a conversation by clicking it in the left-hand column, after which it will open on the right. At the top left you will find a list of recipients (including people who haven’t yet contributed to the conversation). Make sure to check this before starting to gossip! There may well be more people included in the conversation, all of whom will see your reply.

  You can read a conversation by clicking it in the left-hand column, after which it will open on the right. At the top left you will find a list of recipients (including people who havent yet contributed to the conversation). Make sure to check this before starting to gossip! There may well be more people included in the conversation, all of whom will see your reply.

  changed by Jonne Haß via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 3. Կարող ես կարդալ զրոյցները՝ սեղմելով դրանց վրայ ձախ սիւնակում։ Իսկ Ձախ մասի վերեւում ստացողների ցանկն է(ներառեալ մարդիկ, որոնց հետ դեռ զրոյց չես սկսել)։ Նախքան բամբասելը՝ համոզուիր, որ ստուգել ես սա։ Կարող է պատահել, որ զրոյցին մեկից աւելի մարդ ներառուի՝ նրանք բոլորը կը ստանան պատասխան։
  Կարող ես կարդալ զրոյցները՝ սեղմելով դրանց վրայ ձախ սիւնակում։ Իսկ Ձախ մասի վերեւում ստացողների ցանկն է(ներառեալ մարդիկ, որոնց հետ դեռ զրոյց չես սկսել)։ Նախքան բամբասելը՝ համոզուիր, որ ստուգել ես սա։ Կարող է պատահել, որ զրոյցին մեկից աւելի մարդ ներառուի՝ նրանք բոլորը կը ստանան պատասխան։
  changed by kamee .
  Copy to clipboard