🔁

Discussion started , with no comments.
 1. 1bf81008ae5257eda6af1b240901ebda
  Dennis Schubert Manager

  Please help us translate this segment again! Since we moved from Loomio to Discourse, this segment changed its meaning, so please have a look at the translation in your language!


History

 1. the online collaborative tool we use to discuss and vote on proposals to improve diaspora*
  the online collaborative tool we use to discuss and vote on proposals to improve diaspora*

  the online collaborative tool we use to discuss and vote on proposals to improve diaspora*

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. the online collaborative tool we use to discuss and vote on proposals to improve diaspora*
  the online collaborative tool we use to discuss and vote on proposals to improve diaspora*

  the online collaborative tool we use to discuss and vote on proposals to improve diaspora*

  changed by Jonne Haß via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 3. the platform we use to discuss about ideas and improvements for diaspora*
  the platform we use to discuss about ideas and improvements for diaspora*

  the platform we use to discuss about ideas and improvements for diaspora*

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 4. the platform we use to discuss ideas and improvements for diaspora*
  the platform we use to discuss ideas and improvements for diaspora*

  the platform we use to discuss ideas and improvements for diaspora*

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 5. հարթակն օգտագործում ենք սփիւռք* գաղափարները եւ շտկումները քննարկելու համար։
  հարթակն օգտագործում ենք սփիւռք* գաղափարները եւ շտկումները քննարկելու համար։
  changed by kamee .
  Copy to clipboard