🔁


Historial

 1. Currently Lightshot is configured to use this proxy: %proxy%
  Currently Lightshot is configured to use this proxy: %proxy%

  Currently Lightshot is configured to use this proxy: %proxy%

  cambiado por Serg .
  Copy to clipboard
 2. Currently Lightshot is configured to use this proxy: %proxy%
  Currently Lightshot is configured to use this proxy: %proxy%

  Currently Lightshot is configured to use this proxy: %proxy%

  cambiado por Serg mediante una operación por lotes.
  Copy to clipboard
 3. ეს Lightshot-ი კონფიგურირებულია ამ პროქსისთვის %proxy%
  ეს Lightshot- კონფიგურირებულია ამ პროქსისთვის %proxy%
  cambiado por Alivegiga .
  Copy to clipboard
 4. ამჟამად Lightshot-ი კონფიგურირებულია რომ იხმაროს ეს პროქსი: %proxy%
  ამჟამად Lightshot- კონფიგურირებულია რომ იხმაროს ეს პროქსი: %proxy%
  cambiado por Luka Zervaki .
  Copy to clipboard
 5. ამჟამად Lightshot-ი კონფიგურირებულია, რომ იხმაროს ეს პროქსი: %proxy%
  ამჟამად Lightshot- კონფიგურირებულია, რომ იხმაროს ეს პროქსი: %proxy%
  cambiado por Vako Patashuri .
  Copy to clipboard
 6. ამჟამად Lightshot-ი კონფიგურირებულია, რომ იხმაროს ეს პროქსი: %proxy%
  ამჟამად Lightshot- კონფიგურირებულია, რომ იხმაროს ეს პროქსი: %proxy%
  cambiado por Vako Patashuri .
  Copy to clipboard
 7. ამჟამად Lightshot-ი კონფიგურირებულია, რომ გამოიყენოს ეს პროქსი: %proxy%
  ამჟამად Lightshot- კონფიგურირებულია, რომ გამოიყენოს ეს პროქსი: %proxy%
  cambiado por Vako Patashuri .
  Copy to clipboard
 8. ამჟამად Lightshot-ი კონფიგურირებულია, რომ გამოიყენოს ეს პროქსი: %proxy%
  ამჟამად Lightshot- კონფიგურირებულია, რომ გამოიყენოს ეს პროქსი: %proxy%
  cambiado por Vako Patashuri .
  Copy to clipboard
 9. ამ დროისთვის Lightshot გამართულია ამ პროქსის გამოსაყენებლად: %proxy%
  ამ დროისთვის Lightshot გამართულია ამ პროქსის გამოსაყენებლად: %proxy%
  cambiado por Vako Patashuri .
  Copy to clipboard
 10. ამ დროისთვის Lightshot გამართულია ამ პროქსის გამოსაყენებლად: %proxy%
  ამ დროისთვის Lightshot გამართულია ამ პროქსის გამოსაყენებლად: %proxy%
  cambiado por Vako Patashuri .
  Copy to clipboard
 11. ამ დროისთვის Lightshot ისეა გამართული,რომ გამოიყენოს ეს პროქსი: %proxy%
  ამ დროისთვის Lightshot ისეა გამართული,რომ გამოიყენოს ეს პროქსი: %proxy%
  cambiado por Vako Patashuri .
  Copy to clipboard
 12. ამ დროისთვის Lightshot ისეა გამართული,რომ გამოიყენოს ეს პროქსი: %proxy%
  ამ დროისთვის Lightshot ისეა გამართული,რომ გამოიყენოს ეს პროქსი: %proxy%
  cambiado por Vako Patashuri .
  Copy to clipboard
 13. ამ დროისთვის Lightshot გამართულია ამ პროქსის გამოსაყენებლად: %proxy%
  ამ დროისთვის Lightshot გამართულია ამ პროქსის გამოსაყენებლად: %proxy%
  cambiado por Vako Patashuri .
  Copy to clipboard
 14. ამ დროისთვის Lightshot გამართულია ამ პროქსის გამოსაყენებლად: %proxy%
  ამ დროისთვის Lightshot გამართულია ამ პროქსის გამოსაყენებლად: %proxy%
  cambiado por Vako Patashuri .
  Copy to clipboard
 15. ამ დროისთვის Lightshot გამართულია ამ პროქსის გამოსაყენებლად: %proxy%
  ამ დროისთვის Lightshot გამართულია ამ პროქსის გამოსაყენებლად: %proxy%
  cambiado por Vako Patashuri .
  Copy to clipboard
 16. ამ დროისთვის Lightshot გამართულია ამ პროქსის გამოსაყენებლად: %proxy%
  ამ დროისთვის Lightshot გამართულია ამ პროქსის გამოსაყენებლად: %proxy%
  cambiado por Vako Patashuri .
  Copy to clipboard