Historial

 1. “Were saying Judgment Day is May 21, 2011”
  “Were saying Judgment Day is May 21, 2011”

  Were saying Judgment Day is May 21, 2011

  cambiado por Bill Burton .
  Copy to clipboard
 2. “We are saying Judgment Day is May 21, 2011”
  “We are saying Judgment Day is May 21, 2011”

  We are saying Judgment Day is May 21, 2011

  cambiado por Tedsolomon .
  Copy to clipboard
 3. “हामीले मे २१, २०११ न्यायको दिन हो भनिरहेका छौं”
  हामीले मे २१, २०११ न्यायको दिन हो भनिरहेका छौं
  cambiado por Isaac Rai .
  Copy to clipboard