La discusión empezó , sin comentarios.
 1. need to translate "video"


Historial

 1. We encourage you to watch the <a href="#movie-player">video</a> and explore the many <a href="#links">resources</a> listed on this site to learn more.
  We encourage you to watch the <a href="#movie-player">video</a> and explore the many <a href="#links">resources</a> listed on this site to learn more.

  We encourage you to watch the <a href="#movie-player">video</a> and explore the many <a href="#links">resources</a> listed on this site to learn more.

  Cambiado vía la API .
  Copy to clipboard
 2. हामी तपाईंलाई <a href="#movie-player"> video</a> हेर्नलाई प्रोत्साहन दिन्छौं र थप कुराहरू सिक्नलाई यस वेबसाइटमा सूची बनाएर राखिएका <a href="#links"> स्रोत सामग्रीहरूलाई</a>धेरै मात्रामा छानबिन गर्नुहोस्
  हामी तपाईंलाई <a href="#movie-player"> video</a> हेर्नलाई प्रोत्साहन दिन्छौं थप कुराहरू सिक्नलाई यस वेबसाइटमा सूची बनाएर राखिएका <a href="#links"> स्रोत सामग्रीहरूलाई</a>धेरै मात्रामा छानबिन गर्नुहोस्
  cambiado por Isaac Rai .
  Copy to clipboard
 3. हामी तपाईंलाई <a href="#movie-player"> video</a> हेर्नलाई प्रोत्साहन दिन्छौं र थप कुराहरू सिक्नलाई यस वेबसाइटमा सूची बनाएर राखिएका <a href="#links"> स्रोत सामग्रीहरूलाई</a>धेरै मात्रामा छानबिन गर्नुहोस् ।
  हामी तपाईंलाई <a href="#movie-player"> video</a> हेर्नलाई प्रोत्साहन दिन्छौं थप कुराहरू सिक्नलाई यस वेबसाइटमा सूची बनाएर राखिएका <a href="#links"> स्रोत सामग्रीहरूलाई</a>धेरै मात्रामा छानबिन गर्नुहोस्
  cambiado por Isaac Rai .
  Copy to clipboard
 4. हामी तपाईंलाई <a href="#movie-player">भिडियो</a> हेर्नलाई प्रोत्साहन दिन्छौं र थप कुराहरू सिक्नलाई यस वेबसाइटमा सूची बनाएर राखिएका <a href="#links">स्रोत सामग्रीहरूलाई</a> धेरै मात्रामा छानबिन गर्नुहोस् ।
  हामी तपाईंलाई <a href="#movie-player">भिडियो</a> हेर्नलाई प्रोत्साहन दिन्छौं थप कुराहरू सिक्नलाई यस वेबसाइटमा सूची बनाएर राखिएका <a href="#links">स्रोत सामग्रीहरूलाई</a> धेरै मात्रामा छानबिन गर्नुहोस्
  cambiado por Isaac Rai .
  Copy to clipboard