05 de ago desde 16:18 to 16:19
Hồ Nhất Duy changed 2 translations in Vietnamese on Diaspora. Hide changes
 1. Không thể bỏ qua người dùng đó!
  Không thể bỏ qua người dùng đó!
  cambiado por Hồ Nhất Duy .
  Copy to clipboard
 2. Không thể ẩn người dùng đó!
  Không thể ẩn người dùng đó!
  cambiado por Hồ Nhất Duy .
  Copy to clipboard
 1. Không thể ngừng bỏ qua người đó!
  Không thể ngừng bỏ qua người đó!
  cambiado por Hồ Nhất Duy .
  Copy to clipboard
 2. Không thể bỏ ẩn người dùng đó!
  Không thể bỏ ẩn người dùng đó!
  cambiado por Hồ Nhất Duy .
  Copy to clipboard
05 de ago desde 16:18 to 16:19