🔁


Historial

 1. aspect list is hidden to others in aspect
  aspect list is hidden to others in aspect

  aspect list is hidden to others in aspect

  cambiado por Jonne Haß .
  Copy to clipboard
 2. danh sách mối quan hệ bị ẩn với người khác trong mối quan hệ
  danh sách mối quan hệ bị ẩn với người khác trong mối quan hệ
  cambiado por Jonne Haß .
  Copy to clipboard
 3. aspect list is hidden to others in aspect
  aspect list is hidden to others in aspect

  aspect list is hidden to others in aspect

  cambiado por Jonne Haß .
  Copy to clipboard
 4. danh sách mối quan hệ bị ẩn với người khác trong mối quan hệ
  danh sách mối quan hệ bị ẩn với người khác trong mối quan hệ
  cambiado por Jonne Haß .
  Copy to clipboard
 5. Contacts in this aspect are not able to see each other.
  Contacts in this aspect are not able to see each other.

  Contacts in this aspect are not able to see each other.

  Cambiado vía la API .
  Copy to clipboard
 6. danh sách mối quan hệ bị ẩn với người khác trong mối quan hệ
  danh sách mối quan hệ bị ẩn với người khác trong mối quan hệ
  Cambiado vía la API .
  Copy to clipboard
 7. Contacts in this aspect are not able to see each other.
  Contacts in this aspect are not able to see each other.

  Contacts in this aspect are not able to see each other.

  cambiado por Jonne Haß mediante una operación por lotes.
  Copy to clipboard