🔁


Historial

 1. Post to Diaspora from anywhere by bookmarking %{link}.
  Post to Diaspora from anywhere by bookmarking %{link}.

  Post to Diaspora from anywhere by bookmarking %{link}.

  cambiado por Jonne Haß .
  Copy to clipboard
 2. Đăng tin lên Diaspora từ bất kì đâu bằng cách đánh dấu %{link}.
  Đăng tin lên Diaspora từ bất đâu bằng cách đánh dấu %{link}.
  cambiado por Jonne Haß .
  Copy to clipboard
 3. Đăng tin lên Diaspora từ bất kì đâu bằng cách đánh dấu %{link}.
  Đăng tin lên Diaspora từ bất đâu bằng cách đánh dấu %{link}.
  cambiado por Jonne Haß .
  Copy to clipboard
 4. Post to Diaspora from anywhere by bookmarking %{link}.
  Post to Diaspora from anywhere by bookmarking %{link}.

  Post to Diaspora from anywhere by bookmarking %{link}.

  cambiado por Jonne Haß .
  Copy to clipboard
 5. Post to Diaspora from anywhere by bookmarking this link => %{link}.
  Post to Diaspora from anywhere by bookmarking this link => %{link}.

  Post to Diaspora from anywhere by bookmarking this link => %{link}.

  cambiado por Jonne Haß .
  Copy to clipboard
 6. Đăng tin lên Diaspora từ bất kì đâu bằng cách đánh dấu %{link}.
  Đăng tin lên Diaspora từ bất đâu bằng cách đánh dấu %{link}.
  cambiado por Jonne Haß .
  Copy to clipboard
 7. Đăng tin lên Diaspora từ bất kì đâu bằng cách đánh dấu %{link}.
  Đăng tin lên Diaspora từ bất đâu bằng cách đánh dấu %{link}.
  cambiado por Lê Trường An .
  Copy to clipboard
 8. Post to Diaspora from anywhere by bookmarking this link => %{link}.
  Post to Diaspora from anywhere by bookmarking this link => %{link}.

  Post to Diaspora from anywhere by bookmarking this link => %{link}.

  cambiado por Jonne Haß mediante una operación por lotes.
  Copy to clipboard
 9. Post to diaspora* from anywhere by bookmarking this link => %{link}.
  Post to diaspora* from anywhere by bookmarking this link => %{link}.

  Post to diaspora* from anywhere by bookmarking this link => %{link}.

  Cambiado vía la API .
  Copy to clipboard
 10. Đăng tin lên Diaspora từ bất kì đâu bằng cách đánh dấu %{link}.
  Đăng tin lên Diaspora từ bất đâu bằng cách đánh dấu %{link}.
  Cambiado vía la API .
  Copy to clipboard
 11. Post to diaspora* from anywhere by bookmarking this link => %{link}.
  Post to diaspora* from anywhere by bookmarking this link => %{link}.

  Post to diaspora* from anywhere by bookmarking this link => %{link}.

  cambiado por Jonne Haß mediante una operación por lotes.
  Copy to clipboard