🔁


Historial

 1. In the popup window that appears, enter the email of the person you want to share the folder with.
  In the popup window that appears, enter the email of the person you want to share the folder with.
  Cambiado vía la API .
  Copy to clipboard
 2. देखाइने पपअप विन्डोमा तपाईंले फोल्डर शेयर गर्न चाहनुभएको व्यक्तिको ईमेल लेख्नुहोस्।
  देखाइने पपअप विन्डोमा तपाईंले फोल्डर शेयर गर्न चाहनुभएको व्यक्तिको ईमेल लेख्नुहोस्।

  देखाइने पपअप विन्डोमा तपाईंले फोल्डर शेयर गर्न चाहनुभएको व्यक्तिको ईमेल लेख्नुहोस्

  cambiado por Tomo .
  Copy to clipboard
 3. देखाइने पपअप विन्डोमा तपाईंले फोल्डर शेयर गर्न चाहनुभएको व्यक्तिको ईमेल लेख्नुहोस्।
  देखाइने पपअप विन्डोमा तपाईंले फोल्डर शेयर गर्न चाहनुभएको व्यक्तिको ईमेल लेख्नुहोस्।

  देखाइने पपअप विन्डोमा तपाईंले फोल्डर शेयर गर्न चाहनुभएको व्यक्तिको ईमेल लेख्नुहोस्

  cambiado por Tomo .
  Copy to clipboard