26 oct. de 06:57 to 07:02
Duy Trung changed 17 translations in Vietnamese, Vietnam on TeraCopy. Hide changes
 1.  
 2. Tùy chọn
  Tùy chọn
  modifié par Duy Trung .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Bản ghi
  Bản ghi
  modifié par Duy Trung .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Tất cả tập tin
  Tất cả tập tin
  modifié par Duy Trung .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Thành công
  Thành công
  modifié par Duy Trung .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Không thành công
  Không thành công
  modifié par Duy Trung .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Ghi đè tất cả
  Ghi đè tất cả
  modifié par Duy Trung .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Bỏ qua tất cả
  Bỏ qua tất cả
  modifié par Duy Trung .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Giữ cả hai
  Giữ cả hai
  modifié par Duy Trung .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Ghi đè tất cả tập tin cũ
  Ghi đè tất cả tập tin
  modifié par Duy Trung .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Thay thế tất cả tập tin nếu kích thước khác nhau
  Thay thế tất cả tập tin nếu kích thước khác nhau
  modifié par Duy Trung .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Thay thế tất cả tập tin nhỏ hơn
  Thay thế tất cả tập tin nhỏ hơn
  modifié par Duy Trung .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Đóng bảng
  Đóng bảng
  modifié par Duy Trung .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Ngủ
  Ngủ
  modifié par Duy Trung .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Ngủ đông
  Ngủ đông
  modifié par Duy Trung .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Khi hoàn thành
  Khi hoàn thành
  modifié par Duy Trung .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Giới thiệu
  Giới thiệu
  modifié par Duy Trung .
  Copier dans le presse-papier
26 oct. de 06:57 to 07:02