Historique

 1. Earnings represent the underlying profitability of a company. Traders and investors examine earnings to determine how a company makes money. Earnings reports occur quarterly and yearly. A single earnings report can bring volatility, volume, and interest to an asset. Reports usually occur before the market opens or after the market closes. An earnings report can quickly change the perception of a company depending on a number of factors including profits, losses, analyst expectations, conference calls, and forward looking guidance. If a company exceeds expectations, shows underlying profitability or a clear path toward growth, the asset price will generally move higher. If a company disappoints and misses expectations or reports something that is concerning to the long-term profitability of the company, the asset price will generally go lower. It is important to remember that sometimes an earnings report is misunderstood and the market’s initial reaction can be wrong. For example, a stock will drop fast after earnings and then rise the next day after investors have had time to analyze the full report. The analysis, investment management, and trading strategies that surround earnings are a popular discussion topic and are a staple of equity markets.
  Earnings represent the underlying profitability of a company. Traders and investors examine earnings to determine how a company makes money. Earnings reports occur quarterly and yearly. A single earnings report can bring volatility, volume, and interest to an asset. Reports usually occur before the market opens or after the market closes. An earnings report can quickly change the perception of a company depending on a number of factors including profits, losses, analyst expectations, conference calls, and forward looking guidance. If a company exceeds expectations, shows underlying profitability or a clear path toward growth, the asset price will generally move higher. If a company disappoints and misses expectations or reports something that is concerning to the long-term profitability of the company, the asset price will generally go lower. It is important to remember that sometimes an earnings report is misunderstood and the market’s initial reaction can be wrong. For example, a stock will drop fast after earnings and then rise the next day after investors have had time to analyze the full report. The analysis, investment management, and trading strategies that surround earnings are a popular discussion topic and are a staple of equity markets.

  Earnings represent the underlying profitability of a company. Traders and investors examine earnings to determine how a company makes money. Earnings reports occur quarterly and yearly.  
   
  A single earnings report can bring volatility, volume, and interest to an asset. Reports usually occur before the market opens or after the market closes. An earnings report can quickly change the perception of a company depending on a number of factors including profits, losses, analyst expectations, conference calls, and forward looking guidance. If a company exceeds expectations, shows underlying profitability or a clear path toward growth, the asset price will generally move higher. If a company disappoints and misses expectations or reports something that is concerning to the long-term profitability of the company, the asset price will generally go lower.   
   
  It is important to remember that sometimes an earnings report is misunderstood and the markets initial reaction can be wrong. For example, a stock will drop fast after earnings and then rise the next day after investors have had time to analyze the full report. The analysis, investment management, and trading strategies that surround earnings are a popular discussion topic and are a staple of equity markets.

  modifié via l’API .
  Copier dans le presse-papier
 2. Thu nhập đại diện cho lợi nhuận cơ bản của một công ty. Trader và nhà đầu tư kiểm tra thu nhập để xác định cách một công ty kiếm tiền. Báo cáo thu nhập trong hàng quý và hàng năm. Một báo cáo thu nhập có thể cho biết sự biến động, khối lượng và lãi cho một tài sản. Báo cáo thường xảy ra trước khi thị trường mở cửa hoặc sau khi thị trường đóng cửa. Một báo cáo thu nhập có thể nhanh chóng thay đổi cách nhìn nhận về một công ty tùy thuộc vào một số yếu tố bao gồm lợi nhuận, thua lỗ, kỳ vọng của nhà phân tích, hội nghị và các hướng dẫn trong tương lai. Nếu một công ty vượt quá mong đợi, cho thấy lợi nhuận cơ bản hoặc một con đường tăng trưởng rõ ràng, giá tài sản nói chung sẽ tăng cao hơn. Nếu một công ty thất vọng và bỏ lỡ những kỳ vọng hoặc báo cáo điều gì đó liên quan đến lợi nhuận dài hạn của công ty, giá tài sản nói chung sẽ thấp hơn. Điều quan trọng cần nhớ là đôi khi một báo cáo thu nhập bị hiểu sai và phản ứng ban đầu của thị trường có thể sai. Ví dụ, một cổ phiếu sẽ giảm nhanh sau khi có thu nhập và sau đó tăng vào ngày hôm sau sau khi các nhà đầu tư có thời gian để phân tích báo cáo đầy đủ. Phân tích, quản lý đầu tư và chiến lược giao dịch bao quanh thu nhập là một chủ đề thảo luận phổ biến và là một yếu tố chính của thị trường chứng khoán.
  Thu nhập đại diện cho lợi nhuận bản của một công ty. Trader nhà đầu kiểm tra thu nhập để xác định cách một công ty kiếm tiền. Báo cáo thu nhập trong hàng quý hàng năm. 
    
  Một báo cáo thu nhập thể cho biết sự biến động, khối lượng lãi cho một tài sản. Báo cáo thường xảy ra trước khi thị trường mở cửa hoặc sau khi thị trường đóng cửa. Một báo cáo thu nhập thể nhanh chóng thay đổi cách nhìn nhận về một công ty tùy thuộc vào một số yếu tố bao gồm lợi nhuận, thua lỗ, kỳ vọng của nhà phân tích, hội nghị các hướng dẫn trong tương lai. Nếu một công ty vượt quá mong đợi, cho thấy lợi nhuận bản hoặc một con đường tăng trưởng ràng, giá tài sản nói chung sẽ tăng cao hơn. Nếu một công ty thất vọng bỏ lỡ những kỳ vọng hoặc báo cáo điều đó liên quan đến lợi nhuận dài hạn của công ty, giá tài sản nói chung sẽ thấp hơn. 
    
  Điều quan trọng cần nhớ đôi khi một báo cáo thu nhập bị hiểu sai phản ứng ban đầu của thị trường thể sai. dụ, một cổ phiếu sẽ giảm nhanh sau khi thu nhập sau đó tăng vào ngày hôm sau sau khi các nhà đầu thời gian để phân tích báo cáo đầy đủ. Phân tích, quản đầu chiến lược giao dịch bao quanh thu nhập một chủ đề thảo luận phổ biến một yếu tố chính của thị trường chứng khoán.
  modifié par Nguyenthethang33 .
  Copier dans le presse-papier
 3. Thu nhập đại diện cho lợi nhuận cơ bản của một công ty. Trader và nhà đầu tư kiểm tra thu nhập để xác định cách một công ty kiếm tiền. Báo cáo thu nhập trong hàng quý và hàng năm. Báo cáo thu nhập có thể cho biết sự biến động, khối lượng và lãi của một tài sản. Báo cáo thường có trước khi thị trường mở cửa hoặc sau khi thị trường đóng cửa. Báo cáo thu nhập có thể nhanh chóng thay đổi cách nhìn nhận về một công ty tùy thuộc vào một số yếu tố bao gồm lợi nhuận, thua lỗ, kỳ vọng của nhà phân tích, cuộc gọi hội nghị và các hướng dẫn trong tương lai. Nếu một công ty vượt quá mong đợi, cho thấy lợi nhuận cơ bản hoặc đường tăng trưởng rõ ràng, giá tài sản nói chung sẽ tăng cao hơn. Nếu một công ty không đạt mong đợi và bỏ lỡ những kỳ vọng hoặc báo cáo điều gì đó liên quan đến lợi nhuận dài hạn của công ty, giá tài sản nói chung sẽ thấp hơn. Điều quan trọng cần nhớ là đôi khi báo cáo thu nhập bị hiểu sai và phản ứng ban đầu của thị trường có thể sai. Ví dụ, một cổ phiếu sẽ giảm nhanh sau khi có báo cáo thu nhập và sau đó tăng vào ngày hôm sau sau khi các nhà đầu tư có thời gian để phân tích báo cáo đầy đủ. Phân tích, quản lý đầu tư và chiến lược giao dịch bao quanh thu nhập là một chủ đề thảo luận phổ biến và là một yếu tố chính của thị trường chứng khoán.
  Thu nhập đại diện cho lợi nhuận bản của một công ty. Trader nhà đầu kiểm tra thu nhập để xác định cách một công ty kiếm tiền. Báo cáo thu nhập trong hàng quý hàng năm. 
    
  Báo cáo thu nhập thể cho biết sự biến động, khối lượng lãi của một tài sản. Báo cáo thường trước khi thị trường mở cửa hoặc sau khi thị trường đóng cửa. Báo cáo thu nhập thể nhanh chóng thay đổi cách nhìn nhận về một công ty tùy thuộc vào một số yếu tố bao gồm lợi nhuận, thua lỗ, kỳ vọng của nhà phân tích, cuộc gọi hội nghị các hướng dẫn trong tương lai. Nếu một công ty vượt quá mong đợi, cho thấy lợi nhuận bản hoặc đường tăng trưởng   ràng, giá tài sản nói chung sẽ tăng cao hơn. Nếu một công ty không đạt mong đợi bỏ lỡ những kỳ vọng hoặc báo cáo điều đó liên quan đến lợi nhuận dài hạn của công ty, giá tài sản nói chung sẽ thấp hơn. 
    
  Điều quan trọng cần nhớ đôi khi báo cáo thu nhập bị hiểu sai phản ứng ban đầu của thị trường thể sai. dụ, một cổ phiếu sẽ giảm nhanh sau khi báo cáo thu nhập sau đó tăng vào ngày hôm sau sau khi các nhà đầu thời gian để phân tích báo cáo đầy đủ. Phân tích, quản đầu chiến lược giao dịch bao quanh thu nhập một chủ đề thảo luận phổ biến một yếu tố chính của thị trường chứng khoán.
  modifié par Hoadt911 .
  Copier dans le presse-papier
 4. Thu nhập đại diện cho lợi nhuận cơ bản của một công ty. Trader và nhà đầu tư kiểm tra thu nhập để xác định cách một công ty kiếm tiền. Báo cáo thu nhập trong hàng quý và hàng năm. Báo cáo thu nhập có thể cho biết sự biến động, khối lượng và lãi của một tài sản. Báo cáo thường có trước khi thị trường mở cửa hoặc sau khi thị trường đóng cửa. Báo cáo thu nhập có thể nhanh chóng thay đổi cách nhìn nhận về một công ty tùy thuộc vào một số yếu tố bao gồm lợi nhuận, thua lỗ, kỳ vọng của nhà phân tích, cuộc gọi hội nghị và các hướng dẫn trong tương lai. Nếu một công ty vượt quá mong đợi, cho thấy lợi nhuận cơ bản hoặc đường tăng trưởng rõ ràng, giá tài sản nói chung sẽ tăng cao hơn. Nếu một công ty không đạt mong đợi và bỏ lỡ những kỳ vọng hoặc báo cáo điều gì đó liên quan đến lợi nhuận dài hạn của công ty, giá tài sản nói chung sẽ thấp hơn. Điều quan trọng cần nhớ là đôi khi báo cáo thu nhập bị hiểu sai và phản ứng ban đầu của thị trường có thể sai. Ví dụ, một cổ phiếu sẽ giảm nhanh sau khi có báo cáo thu nhập và sau đó tăng vào ngày hôm sau sau khi các nhà đầu tư có thời gian để phân tích báo cáo đầy đủ. Phân tích, quản lý đầu tư và chiến lược giao dịch bao quanh thu nhập là một chủ đề thảo luận phổ biến và là một yếu tố chính của thị trường chứng khoán.
  Thu nhập đại diện cho lợi nhuận bản của một công ty. Trader nhà đầu kiểm tra thu nhập để xác định cách một công ty kiếm tiền. Báo cáo thu nhập trong hàng quý hàng năm. 
    
  Báo cáo thu nhập thể cho biết sự biến động, khối lượng lãi của một tài sản. Báo cáo thường trước khi thị trường mở cửa hoặc sau khi thị trường đóng cửa. Báo cáo thu nhập thể nhanh chóng thay đổi cách nhìn nhận về một công ty tùy thuộc vào một số yếu tố bao gồm lợi nhuận, thua lỗ, kỳ vọng của nhà phân tích, cuộc gọi hội nghị các hướng dẫn trong tương lai. Nếu một công ty vượt quá mong đợi, cho thấy lợi nhuận bản hoặc đường tăng trưởng   ràng, giá tài sản nói chung sẽ tăng cao hơn. Nếu một công ty không đạt mong đợi bỏ lỡ những kỳ vọng hoặc báo cáo điều đó liên quan đến lợi nhuận dài hạn của công ty, giá tài sản nói chung sẽ thấp hơn. 
    
  Điều quan trọng cần nhớ đôi khi báo cáo thu nhập bị hiểu sai phản ứng ban đầu của thị trường thể sai. dụ, một cổ phiếu sẽ giảm nhanh sau khi báo cáo thu nhập sau đó tăng vào ngày hôm sau sau khi các nhà đầu thời gian để phân tích báo cáo đầy đủ. Phân tích, quản đầu chiến lược giao dịch bao quanh thu nhập một chủ đề thảo luận phổ biến một yếu tố chính của thị trường chứng khoán.
  modifié par Hoadt911 .
  Copier dans le presse-papier