Historique

 1. Value investing was made famous by Warren Buffett, but its history traces back to the early 1930s when Benjamin Graham wrote the book “Security Analysis.” Value investing is the act of investing in undervalued assets. These assets are misunderstood by the market and trading at prices that are below its intrinsic value. Value investors are considered contrarian investors because they are oftentimes trying to find assets that have been dismissed or ignored. A value investor will analyze an asset and attempt to add up the sum of its parts looking for a value that exceeds its current value on the open market. Value investors are good with numbers and understand the basics of cash flow, accounting, corporate management, and business operations. The essence of value investing is understanding intrinsic value and knowing what a company is worth compared to where it trades on the open market. Performing rigorous research and knowing how to properly value a company are the cornerstones of value investing and it continues to be a popular strategy in the world of investing.
  Value investing was made famous by Warren Buffett, but its history traces back to the early 1930s when Benjamin Graham wrote the book “Security Analysis.” Value investing is the act of investing in undervalued assets. These assets are misunderstood by the market and trading at prices that are below its intrinsic value. Value investors are considered contrarian investors because they are oftentimes trying to find assets that have been dismissed or ignored. A value investor will analyze an asset and attempt to add up the sum of its parts looking for a value that exceeds its current value on the open market. Value investors are good with numbers and understand the basics of cash flow, accounting, corporate management, and business operations. The essence of value investing is understanding intrinsic value and knowing what a company is worth compared to where it trades on the open market. Performing rigorous research and knowing how to properly value a company are the cornerstones of value investing and it continues to be a popular strategy in the world of investing.

  Value investing was made famous by Warren Buffett, but its history traces back to the early 1930s when Benjamin Graham wrote the bookSecurity Analysis.” Value investing is the act of investing in undervalued assets. These assets are misunderstood by the market and trading at prices that are below its intrinsic value.  
   
  Value investors are considered contrarian investors because they are oftentimes trying to find assets that have been dismissed or ignored. A value investor will analyze an asset and attempt to add up the sum of its parts looking for a value that exceeds its current value on the open market. Value investors are good with numbers and understand the basics of cash flow, accounting, corporate management, and business operations. 
   
  The essence of value investing is understanding intrinsic value and knowing what a company is worth compared to where it trades on the open market. Performing rigorous research and knowing how to properly value a company are the cornerstones of value investing and it continues to be a popular strategy in the world of investing.

  modifié via l’API .
  Copier dans le presse-papier
 2. Đầu tư giá trị đã trở nên nổi tiếng bởi Warren Buffett, nhưng lịch sử của nó bắt nguồn từ đầu những năm 1930 khi Benjamin Graham viết cuốn sách "Phân tích Chứng khoán". Đầu tư giá trị là hành động đầu tư vào tài sản bị định giá thấp. Những tài sản này bị hiểu lầm bởi thị trường và giao dịch ở mức giá thấp hơn giá trị nội tại của nó. Các nhà đầu tư giá trị được coi là nhà đầu tư trái ngược vì họ thường cố gắng tìm các tài sản đã bị loại bỏ hoặc bỏ qua. Một nhà đầu tư giá trị sẽ phân tích một tài sản và cố gắng cộng tổng số các bộ phận của nó để tìm kiếm một giá trị vượt quá giá trị hiện tại của nó trên thị trường mở. Các nhà đầu tư giá trị rất giỏi với những con số và hiểu những điều cơ bản về dòng tiền, kế toán, quản lý doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh. Bản chất của đầu tư giá trị là hiểu giá trị nội tại và biết công ty có giá trị gì so với giá trị mà nó giao dịch trên thị trường mở. Thực hiện nghiên cứu nghiêm ngặt và biết cách định giá đúng công ty là nền tảng của đầu tư giá trị và nó tiếp tục là một chiến lược phổ biến trong thế giới đầu tư.
  Đầu giá trị đã trở nên nổi tiếng bởi Warren Buffett, nhưng lịch sử của bắt nguồn từ đầu những năm 1930 khi Benjamin Graham viết cuốn sách "Phân tích Chứng khoán". Đầu giá trị hành động đầu vào tài sản bị định giá thấp. Những tài sản này bị hiểu lầm bởi thị trường giao dịch mức giá thấp hơn giá trị nội tại của . 
    
  Các nhà đầu giá trị được coi nhà đầu trái ngược họ thường cố gắng tìm các tài sản đã bị loại bỏ hoặc bỏ qua. Một nhà đầu giá trị sẽ phân tích một tài sản cố gắng cộng tổng số các bộ phận của để tìm kiếm một giá trị vượt quá giá trị hiện tại của trên thị trường mở. Các nhà đầu giá trị rất giỏi với những con số hiểu những điều bản về dòng tiền, kế toán, quản doanh nghiệp hoạt động kinh doanh. 
    
  Bản chất của đầu giá trị hiểu giá trị nội tại biết công ty giá trị so với giá trị giao dịch trên thị trường mở. Thực hiện nghiên cứu nghiêm ngặt biết cách định giá đúng công ty nền tảng của đầu giá trị tiếp tục một chiến lược phổ biến trong thế giới đầu .
  modifié par Nguyenthethang33 .
  Copier dans le presse-papier
 3. Đầu tư giá trị đã trở nên nổi tiếng bởi Warren Buffett, nhưng lịch sử của đầu tư bắt nguồn từ đầu những năm 1930 khi Benjamin Graham viết cuốn sách "Phân tích Chứng khoán". Đầu tư giá trị là hành động đầu tư vào tài sản bị định giá thấp. Những tài sản này bị hiểu lầm bởi thị trường và giao dịch ở mức giá thấp hơn giá trị nội tại của nó. Các nhà đầu tư giá trị được coi là nhà đầu tư ngược xu thế vì họ thường cố gắng tìm các tài sản đã bị loại bỏ hoặc bỏ qua. Nhà đầu tư giá trị sẽ phân tích tài sản và cố gắng cộng tổng tài sản để tìm kiếm giá trị vượt quá giá trị hiện tại của nó trên thị trường mở. Các nhà đầu tư giá trị rất giỏi với những con số và hiểu những điều cơ bản về dòng tiền, kế toán, quản lý doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh. Bản chất của đầu tư giá trị là hiểu giá trị nội tại và biết công ty có giá trị gì so với giá trị mà nó giao dịch trên thị trường mở. Thực hiện nghiên cứu nghiêm túc và biết cách định giá đúng công ty là nền tảng của đầu tư giá trị và nó tiếp tục là một chiến lược phổ biến trong thế giới đầu tư.
  Đầu giá trị đã trở nên nổi tiếng bởi Warren Buffett, nhưng lịch sử của đầu bắt nguồn từ đầu những năm 1930 khi Benjamin Graham viết cuốn sách "Phân tích Chứng khoán". Đầu giá trị hành động đầu vào tài sản bị định giá thấp. Những tài sản này bị hiểu lầm bởi thị trường giao dịch mức giá thấp hơn giá trị nội tại của . 
    
  Các nhà đầu giá trị được coi nhà đầu ngược xu thế họ thường cố gắng tìm các tài sản đã bị loại bỏ hoặc bỏ qua. Nhà đầu giá trị sẽ phân tích tài sản cố gắng cộng tổng tài sản để tìm kiếm giá trị vượt quá giá trị hiện tại của trên thị trường mở. Các nhà đầu giá trị rất giỏi với những con số hiểu những điều bản về dòng tiền, kế toán, quản doanh nghiệp hoạt động kinh doanh. 
    
  Bản chất của đầu giá trị hiểu giá trị nội tại biết công ty giá trị so với giá trị giao dịch trên thị trường mở. Thực hiện nghiên cứu nghiêm túc biết cách định giá đúng công ty nền tảng của đầu giá trị tiếp tục một chiến lược phổ biến trong thế giới đầu .
  modifié par Hoadt911 .
  Copier dans le presse-papier
 4. Đầu tư giá trị đã trở nên nổi tiếng bởi Warren Buffett, nhưng lịch sử của đầu tư bắt nguồn từ đầu những năm 1930 khi Benjamin Graham viết cuốn sách "Phân tích Chứng khoán". Đầu tư giá trị là hành động đầu tư vào tài sản bị định giá thấp. Những tài sản này bị hiểu lầm bởi thị trường và giao dịch ở mức giá thấp hơn giá trị nội tại của nó. Các nhà đầu tư giá trị được coi là nhà đầu tư ngược xu thế vì họ thường cố gắng tìm các tài sản đã bị loại bỏ hoặc bỏ qua. Nhà đầu tư giá trị sẽ phân tích tài sản và cố gắng cộng tổng tài sản để tìm kiếm giá trị vượt quá giá trị hiện tại của nó trên thị trường mở. Các nhà đầu tư giá trị rất giỏi với những con số và hiểu những điều cơ bản về dòng tiền, kế toán, quản lý doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh. Bản chất của đầu tư giá trị là hiểu giá trị nội tại và biết công ty có giá trị gì so với giá trị mà nó giao dịch trên thị trường mở. Thực hiện nghiên cứu nghiêm túc và biết cách định giá đúng công ty là nền tảng của đầu tư giá trị và nó tiếp tục là một chiến lược phổ biến trong thế giới đầu tư.
  Đầu giá trị đã trở nên nổi tiếng bởi Warren Buffett, nhưng lịch sử của đầu bắt nguồn từ đầu những năm 1930 khi Benjamin Graham viết cuốn sách "Phân tích Chứng khoán". Đầu giá trị hành động đầu vào tài sản bị định giá thấp. Những tài sản này bị hiểu lầm bởi thị trường giao dịch mức giá thấp hơn giá trị nội tại của . 
    
  Các nhà đầu giá trị được coi nhà đầu ngược xu thế họ thường cố gắng tìm các tài sản đã bị loại bỏ hoặc bỏ qua. Nhà đầu giá trị sẽ phân tích tài sản cố gắng cộng tổng tài sản để tìm kiếm giá trị vượt quá giá trị hiện tại của trên thị trường mở. Các nhà đầu giá trị rất giỏi với những con số hiểu những điều bản về dòng tiền, kế toán, quản doanh nghiệp hoạt động kinh doanh. 
    
  Bản chất của đầu giá trị hiểu giá trị nội tại biết công ty giá trị so với giá trị giao dịch trên thị trường mở. Thực hiện nghiên cứu nghiêm túc biết cách định giá đúng công ty nền tảng của đầu giá trị tiếp tục một chiến lược phổ biến trong thế giới đầu .
  modifié par Hoadt911 .
  Copier dans le presse-papier