Historique

 1. Finally, this text is not exhaustive and we reserve the right to take any measures we deem necessary against user actions not listed in the House Rules. As you'd imagine, this is to maintain the proper function and friendly, professional nature of TradingView. Remember, using community resources and publishing content isn't some divine-given right: it's a privilege granted to members who respect our values and abide by our rules.
  Finally, this text is not exhaustive and we reserve the right to take any measures we deem necessary against user actions not listed in the House Rules. As you'd imagine, this is to maintain the proper function and friendly, professional nature of TradingView. Remember, using community resources and publishing content isn't some divine-given right: it's a privilege granted to members who respect our values and abide by our rules.

  Finally, this text is not exhaustive and we reserve the right to take any measures we deem necessary against user actions not listed in the House Rules. As you'd imagine, this is to maintain the proper function and friendly, professional nature of TradingView. Remember, using community resources and publishing content isn't some divine-given right: it's a privilege granted to members who respect our values and abide by our rules.

  modifié via l’API .
  Copier dans le presse-papier
 2. Cuối cùng, văn bản này không đầy đủ và chúng tôi có quyền thực hiện bất kỳ biện pháp nào mà chúng tôi cho là cần thiết chống lại các hành động của người dùng không được liệt kê trong Nội quy chung. Như bạn tưởng tượng, điều này là để duy trì chức năng thích hợp và bản chất thân thiện, chuyên nghiệp của TradingView. Hãy nhớ rằng, việc sử dụng tài nguyên cộng đồng và xuất bản nội dung không phải là một số quyền do thần thánh ban tặng: đó là đặc quyền được cấp cho các thành viên tôn trọng các giá trị của chúng tôi và tuân thủ các quy tắc của chúng tôi.
  Cuối cùng, văn bản này không đầy đủ chúng tôi quyền thực hiện bất kỳ biện pháp nào chúng tôi cho cần thiết chống lại các hành động của người dùng không được liệt trong Nội quy chung. Như bạn tưởng tượng, điều này để duy trì chức năng thích hợp bản chất thân thiện, chuyên nghiệp của TradingView. Hãy nhớ rằng, việc sử dụng tài nguyên cộng đồng xuất bản nội dung không phải một số quyền do thần thánh ban tặng: đó đặc quyền được cấp cho các thành viên tôn trọng các giá trị của chúng tôi tuân thủ các quy tắc của chúng tôi.
  modifié par Nguyenthethang33 .
  Copier dans le presse-papier
 3. Cuối cùng, văn bản này không đầy đủ và chúng tôi có quyền thực hiện bất kỳ biện pháp nào mà chúng tôi cho là cần thiết chống lại các hành động của người dùng không được liệt kê trong Nội quy chung. Như bạn tưởng tượng, điều này là để duy trì chức năng thích hợp và bản chất thân thiện, chuyên nghiệp của TradingView. Hãy nhớ rằng, việc sử dụng tài nguyên cộng đồng và xuất bản nội dung không phải là một số quyền do thần thánh ban tặng: đó là đặc quyền được cấp cho các thành viên tôn trọng các giá trị của chúng tôi và tuân thủ các quy tắc của chúng tôi.
  Cuối cùng, văn bản này không đầy đủ chúng tôi quyền thực hiện bất kỳ biện pháp nào chúng tôi cho cần thiết chống lại các hành động của người dùng không được liệt trong Nội quy chung. Như bạn tưởng tượng, điều này để duy trì chức năng thích hợp bản chất thân thiện, chuyên nghiệp của TradingView. Hãy nhớ rằng, việc sử dụng tài nguyên cộng đồng xuất bản nội dung không phải một số quyền do thần thánh ban tặng: đó đặc quyền được cấp cho các thành viên tôn trọng các giá trị của chúng tôi tuân thủ các quy tắc của chúng tôi.
  modifié par Hoadt911 .
  Copier dans le presse-papier