Historique

 1. Cảnh báo giao dịch chưa bao giờ mạnh mẽ, linh hoạt và dễ sử dụng đến thế. Dựa trên đám mây, khả dụng trên mọi thiết bị và được cung cấp bởi Pine Script™ - tất cả các chuông và báo hiệu - vì vậy bạn sẽ không bao giờ bỏ lỡ giao dịch (trừ khi bạn đang nghỉ ngơi trong hang sâu).
  Cảnh báo giao dịch chưa bao giờ mạnh mẽ, linh hoạt dễ sử dụng đến thế. Dựa trên đám mây, khả dụng trên mọi thiết bị được cung cấp bởi Pine Script™ - tất cả các chuông báo hiệu - vậy bạn sẽ không bao giờ bỏ lỡ giao dịch (trừ khi bạn đang nghỉ ngơi trong hang sâu).
  modifié via l’API .
  Copier dans le presse-papier
 2. Trading alerts were never this powerful, flexible and easy to use. Cloud based, available on any device and powered by the Pine Script™ — all the bells and whistles go off — so you'll never miss a trade (unless you're taking downtime in a deep cave).
  Trading alerts were never this powerful, flexible and easy to use. Cloud based, available on any device and powered by the Pine Script™ — all the bells and whistles go off — so you'll never miss a trade (unless you're taking downtime in a deep cave).

  Trading alerts were never this powerful, flexible and easy to use. Cloud based, available on any device and powered by the Pine Script™all the bells and whistles go offso you'll never miss a trade (unless you're taking downtime in a deep cave).

  modifié via l’API .
  Copier dans le presse-papier
 3. Cảnh báo giao dịch chưa bao giờ mạnh mẽ, linh hoạt và dễ sử dụng đến thế. Dựa trên đám mây, khả dụng trên mọi thiết bị và được cung cấp bởi Pine Script™ - tất cả các chuông và báo hiệu - vì vậy bạn sẽ không bao giờ bỏ lỡ giao dịch (trừ khi bạn đang nghỉ ngơi trong hang sâu).
  Cảnh báo giao dịch chưa bao giờ mạnh mẽ, linh hoạt dễ sử dụng đến thế. Dựa trên đám mây, khả dụng trên mọi thiết bị được cung cấp bởi Pine Script™ - tất cả các chuông báo hiệu - vậy bạn sẽ không bao giờ bỏ lỡ giao dịch (trừ khi bạn đang nghỉ ngơi trong hang sâu).
  modifié par Hoadt911 .
  Copier dans le presse-papier