Historique

 1. “Were saying Judgment Day is May 21, 2011”
  “Were saying Judgment Day is May 21, 2011”

  Were saying Judgment Day is May 21, 2011

  modifié par Bill Burton .
  Copier dans le presse-papier
 2. “We are saying Judgment Day is May 21, 2011”
  “We are saying Judgment Day is May 21, 2011”

  We are saying Judgment Day is May 21, 2011

  modifié par Tedsolomon .
  Copier dans le presse-papier
 3. “हामीले मे २१, २०११ न्यायको दिन हो भनिरहेका छौं”
  हामीले मे २१, २०११ न्यायको दिन हो भनिरहेका छौं
  modifié par Isaac Rai .
  Copier dans le presse-papier