🔁


Historique

 1. Lock date is in place as at {0}. You can only update or delete transactions dated after this date.
  Lock date is in place as at {0}. You can only update or delete transactions dated after this date.

  Lock date is in place as at {0}. You can only update or delete transactions dated after this date.

  modifié via l’API .
  Copier dans le presse-papier
 2. Ngày khóa được đặt tại {0}. Bạn chỉ có thể cập nhật hoặc xóa các giao dịch ngày sau ngày này.
  Ngày khóa được đặt tại {0}. Bạn chỉ thể cập nhật hoặc xóa các giao dịch ngày sau ngày này.
  modifié par Vũ Văn Hoàn - Asanzo Hà Nội - asanzohanoi.com .
  Copier dans le presse-papier