21 juil. de 08:48 to 09:34
Hồ Nhất Duy changed 79 translations in Vietnamese on Diaspora. Hide changes
 1.  
 2. <strong>Bài đăng</strong>: %{content}
  <strong>Bài đăng</strong>: %{content}
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. <strong>Bình luận</strong>: %{data}
  <strong>Bình luận</strong>: %{data}
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. <strong>Báo cáo bởi</strong> %{person}
  <strong>Báo cáo bởi</strong> %{person}
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Lý do:
  do:
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Đánh dấu là đã xem
  Đánh dấu đã xem
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Xoá
  Xoá
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Xoá
  Xoá
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Xoá nội dung
  Xoá nội dung
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Bạn có chắc muốn xoá nội dung này?
  Bạn chắc muốn xoá nội dung này?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Không tìm thấy bài đăng/bình luận. Có lẽ nó đã bị người đăng xoá!
  Không tìm thấy bài đăng/bình luận. lẽ đã bị người đăng xoá!
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Đã xoá bài đăng
  Đã xoá bài đăng
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Có điều gì đó không đúng
  điều đó không đúng
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Ai đó gửi một báo cáo
  Ai đó gửi một báo cáo
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Trợ giúp
  Trợ giúp
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Xem hồ sơ
  Xem hồ
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Tài khoản vô hiệu hoá
  Tài khoản hiệu hoá
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Tài khoản vô hiệu hoá
  Tài khoản hiệu hoá
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Vô hiệu hoá tài khoản
  hiệu hoá tài khoản
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Bạn có chắc muốn vô hiệu hoá tài khoản này?
  Bạn chắc muốn hiệu hoá tài khoản này?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Tài khoản của %{name} đã được lên lịch vô hiệu hoá. Quá trình xử lí sẽ bắt đầu sớm...
  Tài khoản của %{name} đã được lên lịch hiệu hoá. Quá trình xử sẽ bắt đầu sớm...
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. ID
  ID
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. GUID
  GUID
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Email
  Email
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. ID Diaspora
  ID Diaspora
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Hoạt động lần cuối
  Hoạt động lần cuối
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Tài khoản đã vô hiệu hoá
  Tài khoản đã hiệu hoá
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. #nsfw
  #nsfw
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Chưa rõ
  Chưa
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Đồng ý
  Đồng ý
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Huỷ bỏ
  Huỷ bỏ
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Làm sao sử dụng phím tắt?
  Làm sao sử dụng phím tắt?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Trong bảng tin, bạn có thể sử dụng các phím tắt sau:
  Trong bảng tin, bạn thể sử dụng các phím tắt sau:
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. J – Chuyển tới bài đăng tiếp theo
  J Chuyển tới bài đăng tiếp theo
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. K – Quay về bài đăng trước
  K Quay về bài đăng trước
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. C – Bình luận trên bài đăng hiện tại
  C Bình luận trên bài đăng hiện tại
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. L – Thích bài đăng hiện tại
  L Thích bài đăng hiện tại
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Phím tắt
  Phím tắt
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Điều khoản dịch vụ
  Điều khoản dịch vụ
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Đánh dấu tất cả là đã đọc
  Đánh dấu tất cả đã đọc
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Nhấn đồng ý nghĩa là bạn đã chấp nhận %{terms_link}.
  Nhấn đồng ý nghĩa bạn đã chấp nhận %{terms_link}.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. điều khoản dịch vụ
  điều khoản dịch vụ
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Thêm người dùng
  Thêm người dùng
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Tìm người dùng
  Tìm người dùng
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Tài khoản Diaspora sẽ bị xoá do không hoạt động trong thời gian dài
  Tài khoản Diaspora sẽ bị xoá do không hoạt động trong thời gian dài
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Xin chào, Bạn nhận thư này từ %{pod_url} vì bạn đã không đăng nhập trong %{after_days} ngày. Để máy chủ vận hành tốt nhất, chúng tôi sẽ xoá bỏ những tài khoản không hoạt động quá lâu ra khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Chúng tôi trân trọng bạn là một phần của cộng đồng Diaspora, và bạn có thể tiếp tục sử dụng tài khoản của bạn nếu bạn muốn. Nếu bạn muốn tiếp tục sử dụng tài khoản của bạn, hãy đăng nhập vào tài khoản của bạn trước ngày %{remove_after}. Khi bạn đăng nhập, hãy lướt một vòng xem lại Diaspora. Nó đã thay đổi rất nhiều kể từ lần cuối bạn đăng nhập, và chúng tôi tin bạn sẽ thích những gì mà chúng tôi đã cải thiện. Yêu thích vài #tag để theo dõi nội dung bạn thích. Đăng nhập ngay: %{login_url}. Nếu bạn quên mật khẩu, hãy yêu cầu reset mật khẩu trên trang đó. Hẹn gặp lại bạn sớm, Robot email của Diaspora!
  Xin chào, 
   
  Bạn nhận thư này từ %{pod_url} bạn đã không đăng nhập trong %{after_days} ngày. Để máy chủ vận hành tốt nhất, chúng tôi sẽ xoá bỏ những tài khoản không hoạt động quá lâu ra khỏi sở dữ liệu của chúng tôi. 
   
  Chúng tôi trân trọng bạn một phần của cộng đồng Diaspora, bạn thể tiếp tục sử dụng tài khoản của bạn nếu bạn muốn. 
   
  Nếu bạn muốn tiếp tục sử dụng tài khoản của bạn, hãy đăng nhập vào tài khoản của bạn trước ngày %{remove_after}. Khi bạn đăng nhập, hãy lướt một vòng xem lại Diaspora. đã thay đổi rất nhiều kể từ lần cuối bạn đăng nhập, chúng tôi tin bạn sẽ thích những chúng tôi đã cải thiện. Yêu thích vài #tag để theo dõi nội dung bạn thích. 
   
  Đăng nhập ngay: %{login_url}. Nếu bạn quên mật khẩu, hãy yêu cầu reset mật khẩu trên trang đó. 
   
  Hẹn gặp lại bạn sớm, 
   
  Robot email của Diaspora!
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Chưa có bài đăng nào.
  Chưa bài đăng nào.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Bạn chưa ẩn người dùng nào
  Bạn chưa ẩn người dùng nào
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. %{count} người sử dụng tag %{tag}Chưa ai sử dụng tag %{tag}
  zeroCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : 0

  Chưa ai sử dụng tag %{tag}


  otherCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : everything else

  %{count} người sử dụng tag %{tag}


  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Ẩn thảo luận
  Ẩn thảo luận
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Đã xoá thảo luận thành công
  Đã xoá thảo luận thành công
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Đã ẩn thảo luận thành công
  Đã ẩn thảo luận thành công
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Có tin nhắn mới trong Diaspora.
  tin nhắn mới trong Diaspora.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Có bình luận mới trong bài đăng giới hạn dành cho bạn.
  bình luận mới trong bài đăng giới hạn dành cho bạn.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Thống kê
  Thống
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Có bình luận mới trong bài đăng giới hạn dành cho bạn.
  bình luận mới trong bài đăng giới hạn dành cho bạn.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Có bình luận mới trong một bài đăng giới hạn.
  bình luận mới trong một bài đăng giới hạn.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. R – Chia sẻ bài đăng hiện tại
  R Chia sẻ bài đăng hiện tại
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. M – Đọc tiếp bài đăng hiện tai
  M Đọc tiếp bài đăng hiện tai
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. M – Đọc tiếp bài đăng hiện tai
  M Đọc tiếp bài đăng hiện tai
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. M – Đọc tiếp bài đăng hiện tại
  M Đọc tiếp bài đăng hiện tại
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. O – Mở liên kết đầu tiên trong bài đăng hiện tại
  O Mở liên kết đầu tiên trong bài đăng hiện tại
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Tải về dữ liệu cá nhân của bạn, %{name}
  Tải về dữ liệu nhân của bạn, %{name}
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Xin chào %{name}, Dữ liệu của bạn đã được xử lý và hiện sẵn sàng cho tải về bằng [liên kết này](%{url}). Trân trọng, Robot email Diaspora!
  Xin chào %{name}, 
   
  Dữ liệu của bạn đã được xử hiện sẵn sàng cho tải về bằng [liên kết này](%{url}). 
   
  Trân trọng, 
   
  Robot email Diaspora!
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Có vấn đề với dữ liệu của bạn, %{name}
  vấn đề với dữ liệu của bạn, %{name}
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Xin chào %{name} Chúng tôi đã gặp vấn đề khi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Xin hãy thử lại! Xin lỗi nha, Robot email Diaspora!
  Xin chào %{name} 
   
  Chúng tôi đã gặp vấn đề khi xử dữ liệu nhân của bạn. 
  Xin hãy thử lại! 
   
  Xin lỗi nha, 
   
  Robot email Diaspora!
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Xuất dữ liệu
  Xuất dữ liệu
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Yêu cầu xuất dữ liệu
  Yêu cầu xuất dữ liệu
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Làm tươi dữ liệu của tôi
  Làm tươi dữ liệu của tôi
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Chúng tôi đang xử lý dữ liệu của bạn. Hãy kiểm tra lại sau ít phút.
  Chúng tôi đang xử dữ liệu của bạn. Hãy kiểm tra lại sau ít phút.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Những siêu dữ liệu như nơi đăng, tác giả, và thiết bị chụp ảnh từ những hình ảnh đã tải lên (đề xuất)
  Những siêu dữ liệu như nơi đăng, tác giả, thiết bị chụp ảnh từ những hình ảnh đã tải lên (đề xuất)
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Tên
  Tên
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Mạng lưới
  Mạng lưới
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Dịch vụ
  Dịch vụ
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Người dùng
  Người dùng
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Người dùng hoạt động 6 tháng gần đây
  Người dùng hoạt động 6 tháng gần đây
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Người dùng hoạt động hàng tháng
  Người dùng hoạt động hàng tháng
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Bài đăng của máy chủ
  Bài đăng của máy chủ
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Bình luận từ máy chủ
  Bình luận từ máy chủ
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Bài đăng của máy chủ
  Bài đăng của máy chủ
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Bài đăng từ máy chủ
  Bài đăng từ máy chủ
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Phiên bản
  Phiên bản
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Đăng ký
  Đăng
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Đã bật
  Đã bật
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1.  
 2. Đã tắt
  Đã tắt
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
21 juil. de 08:48 to 09:34