26 juil. de 02:11 to 15:41
Hồ Nhất Duy changed 199 translations in Vietnamese on Diaspora. Hide changes
 1. Vòng kết nối
  Vòng kết nối
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Tất cả mối quan hệ
  Tất cả mối quan hệ
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Bạn có chắc là muốn xoá vòng kết nối này không?
  Bạn chắc muốn xoá vòng kết nối này không?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Bạn có chắc là muốn xoá mối quan hệ này?
  Bạn chắc muốn xoá mối quan hệ này?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Những người trong vòng kết nối này có thể nhìn thấy nhau.
  Những người trong vòng kết nối này thể nhìn thấy nhau.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Những người trong mối quan hệ này có thể nhìn thấy nhau.
  Những người trong mối quan hệ này thể nhìn thấy nhau.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Những người trong vòng kết nối này không thể nhìn thấy nhau.
  Những người trong vòng kết nối này không thể nhìn thấy nhau.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Những người trong mối quan hệ này không thể nhìn thấy nhau.
  Những người trong mối quan hệ này không thể nhìn thấy nhau.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. + Thêm vòng kết nối
  + Thêm vòng kết nối
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. + Thêm mối quan hệ
  + Thêm mối quan hệ
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Đã chỉnh sửa vòng kết nối %{name} thành công.
  Đã chỉnh sửa vòng kết nối %{name} thành công.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Đã chỉnh sửa mối quan hệ %{name} thành công.
  Đã chỉnh sửa mối quan hệ %{name} thành công.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Vòng kết nối %{name} có tên quá dài, không thể lưu.
  Vòng kết nối %{name} tên quá dài, không thể lưu.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Tên mối quan hệ %{name} quá dài, không thể lưu.
  Tên mối quan hệ %{name} quá dài, không thể lưu.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Không thể thêm người vào vòng kết nối.
  Không thể thêm người vào vòng kết nối.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Không thể thêm người vào mối quan hệ.
  Không thể thêm người vào mối quan hệ.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Đã thêm người vào vòng kết nối thành công.
  Đã thêm người vào vòng kết nối thành công.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Đã thêm người vào mối quan hệ thành công.
  Đã thêm người vào mối quan hệ thành công.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Đã xoá bỏ người này khỏi vòng kết nối.
  Đã xoá bỏ người này khỏi vòng kết nối.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Đã xoá bỏ người này khỏi mối quan hệ.
  Đã xoá bỏ người này khỏi mối quan hệ.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Không thể xoá người này khỏi vòng kết nối.
  Không thể xoá người này khỏi vòng kết nối.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Không thể xoá bỏ người này khỏi mối quan hệ.
  Không thể xoá bỏ người này khỏi mối quan hệ.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Không tìm thấy người đã chọn trong vòng kết nối.
  Không tìm thấy người đã chọn trong vòng kết nối.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Không tìm thấy người đã chọn trong mối quan hệ.
  Không tìm thấy người đã chọn trong mối quan hệ.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Mọi vòng kết nối
  Mọi vòng kết nối
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Danh bạ
  Danh bạ
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Trong %{count} vòng kết nốiKhông trong vòng kết nối nào
  zeroCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : 0

  Không trong vòng kết nối nào


  otherCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : everything else

  Trong %{count} vòng kết nối


  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Trong %{count} mối quan hệKhông trong mối quan hệ nào
  zeroCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : 0

  Không trong mối quan hệ nào


  otherCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : everything else

  Trong %{count} mối quan hệ


  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Vòng kết nối
  Vòng kết nối
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Quan hệ
  Quan hệ
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Vòng kết nối
  Vòng kết nối
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Mối quan hệ của tôi
  Mối quan hệ của tôi
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Xếp người đó vào vòng kết nối:
  Xếp người đó vào vòng kết nối:
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Xếp người đó vào mối quan hệ:
  Xếp người đó vào mối quan hệ:
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Vòng kết nối
  Vòng kết nối
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Mối quan hệ
  Mối quan hệ
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Vòng kết nối là gì?
  Vòng kết nối ?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Mối quan hệ là gì?
  Mối quan hệ ?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Vòng kết nối là cách bạn sắp xếp những mối quan hệ của mình trên Diaspora. Một vòng kết nối là một tập hợp những người có cùng vị trí xã hội đối với bạn. Chẳng hạn như đồng nghiệp, gia đình, bạn bè.
  Vòng kết nối cách bạn sắp xếp những mối quan hệ của mình trên Diaspora. Một vòng kết nối một tập hợp những người cùng vị trí hội đối với bạn. Chẳng hạn như đồng nghiệp, gia đình, bạn .
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Mối quan hệ là cách bạn sắp xếp danh bạ của mình trên Diaspora. Mỗi mối quan hệ là một tập hợp những người có cùng vị trí xã hội đối với bạn. Chẳng hạn như đồng nghiệp, gia đình, bạn bè.
  Mối quan hệ cách bạn sắp xếp danh bạ của mình trên Diaspora. Mỗi mối quan hệ một tập hợp những người cùng vị trí hội đối với bạn. Chẳng hạn như đồng nghiệp, gia đình, bạn .
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Khi tôi đăng vào một vòng kết nối, ai sẽ thấy?
  Khi tôi đăng vào một vòng kết nối, ai sẽ thấy?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Khi tôi đăng trong một mối quan hệ, ai sẽ thấy?
  Khi tôi đăng trong một mối quan hệ, ai sẽ thấy?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Nếu bạn tạo một bài đăng giới hạn, chỉ những người có trong vòng kết nối bạn đã chọn mới có thể thấy (bạn có thể chọn nhiều vòng kết nối). Những bài đăng giới hạn sẽ bị ẩn khi xem trang của bạn công khai.
  Nếu bạn tạo một bài đăng giới hạn, chỉ những người trong vòng kết nối bạn đã chọn mới thể thấy (bạn thể chọn nhiều vòng kết nối). Những bài đăng giới hạn sẽ bị ẩn khi xem trang của bạn công khai.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Nếu bạn tạo một bài đăng giới hạn, chỉ những người có trong mối quan hệ bạn đã chọn mới có thể thấy (bạn có thể chọn nhiều mối quan hệ). Những bài đăng giới hạn sẽ bị ẩn khi xem trang của bạn công khai.
  Nếu bạn tạo một bài đăng giới hạn, chỉ những người trong mối quan hệ bạn đã chọn mới thể thấy (bạn thể chọn nhiều mối quan hệ). Những bài đăng giới hạn sẽ bị ẩn khi xem trang của bạn công khai.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Làm sao để bảng tin của tôi chỉ hiện bài đăng từ một vòng kết nối nhất định?
  Làm sao để bảng tin của tôi chỉ hiện bài đăng từ một vòng kết nối nhất định?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Làm sao để bảng tin của tôi chỉ hiện bài đăng từ một mối quan hệ nhất định?
  Làm sao để bảng tin của tôi chỉ hiện bài đăng từ một mối quan hệ nhất định?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Được. Nhấn chọn “Vòng kết nối” ở thanh bên và click chọn vào những vòng kết nối bạn muốn xem. Chỉ những bài đăng từ người trong vòng kết nối đã chọn đó mới xuất hiện trên bảng tin của bạn.
  Được. Nhấn chọn Vòng kết nối thanh bên click chọn vào những vòng kết nối bạn muốn xem. Chỉ những bài đăng từ người trong vòng kết nối đã chọn đó mới xuất hiện trên bảng tin của bạn.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Được. Nhấn chọn “Mối quan hệ của tôi” ở thanh bên và click chọn vào những mối quan hệ bạn muốn xem. Chỉ những bài đăng từ người trong mối quan hệ đã chọn đó mới xuất hiện trên bảng tin của bạn.
  Được. Nhấn chọn Mối quan hệ của tôi thanh bên click chọn vào những mối quan hệ bạn muốn xem. Chỉ những bài đăng từ người trong mối quan hệ đã chọn đó mới xuất hiện trên bảng tin của bạn.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Những người trong danh bạ của tôi có biết họ thuộc vòng kết nối nào không?
  Những người trong danh bạ của tôi biết họ thuộc vòng kết nối nào không?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Những người trong danh bạ của tôi có biết họ thuộc mối quan hệ nào không?
  Những người trong danh bạ của tôi biết họ thuộc mối quan hệ nào không?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Nếu tôi xoá bỏ ai đó khỏi một vòng kết nối, họ có nhận thông báo về điều này không?
  Nếu tôi xoá bỏ ai đó khỏi một vòng kết nối, họ nhận thông báo về điều này không?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Nếu tôi xoá bỏ ai đó khỏi một mối quan hệ, họ có nhận thông báo về điều này không?
  Nếu tôi xoá bỏ ai đó khỏi một mối quan hệ, họ nhận thông báo về điều này không?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Không. Họ cũng không nhận được thông báo nếu bạn thêm họ vào nhiều vòng kết nối.
  Không. Họ cũng không nhận được thông báo nếu bạn thêm họ vào nhiều vòng kết nối.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Không. Họ cũng không nhận được thông báo nếu bạn thêm họ vào nhiều mối quan hệ.
  Không. Họ cũng không nhận được thông báo nếu bạn thêm họ vào nhiều mối quan hệ.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Làm sao đổi tên một vòng kết nối?
  Làm sao đổi tên một vòng kết nối?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Làm sao đổi tên một mối quan hệ?
  Làm sao đổi tên một mối quan hệ?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Nhấn “Vòng kết nối” ở thanh bên và nhấn vài biểu tượng bút chì kế bên vòng kết nối mà bạn muốn đổi tên, hoặc bạn cũng có thể mở trang Danh bạ và chọn vòng kết nối. Sau đó nhấn vào biểu tượng chỉnh sửa kế bên tên vòng kết nối, đổi tên và chọn “Cập nhật”.
  Nhấn Vòng kết nối thanh bên nhấn vài biểu tượng bút chì kế bên vòng kết nối bạn muốn đổi tên, hoặc bạn cũng thể mở trang Danh bạ chọn vòng kết nối. Sau đó nhấn vào biểu tượng chỉnh sửa kế bên tên vòng kết nối, đổi tên chọn Cập nhật.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Nhấn “Mối quan hệ của tôi” ở thanh bên và chọn biểu tượng bút chì kế bên mối quan hệ mà bạn muốn đổi tên. Hoặc bạn cũng có thể mở trang Danh bạ và chọn mối quan hệ. Sau đó nhấn vào biểu tượng chỉnh sửa kế bên tên mối quan hệ, đổi tên và chọn “Cập nhật”.
  Nhấn Mối quan hệ của tôi thanh bên chọn biểu tượng bút chì kế bên mối quan hệ bạn muốn đổi tên. Hoặc bạn cũng thể mở trang Danh bạ chọn mối quan hệ. Sau đó nhấn vào biểu tượng chỉnh sửa kế bên tên mối quan hệ, đổi tên chọn Cập nhật.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Nếu tôi đã đăng một bài đăng, tôi có thể đổi vòng kết nối của bài đăng đó được không?
  Nếu tôi đã đăng một bài đăng, tôi thể đổi vòng kết nối của bài đăng đó được không?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Nếu tôi đã đăng một bài đăng, tôi có thể đổi mối quan hệ của bài đăng đó được không?
  Nếu tôi đã đăng một bài đăng, tôi thể đổi mối quan hệ của bài đăng đó được không?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Không, nhưng bạn luôn luôn có thể tạo một bài đăng mới với cùng nội dung và đăng nó với một vòng kết nối khác.
  Không, nhưng bạn luôn luôn thể tạo một bài đăng mới với cùng nội dung đăng với một vòng kết nối khác.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Không, nhưng bạn luôn luôn có thể tạo một bài đăng mới với cùng nội dung và đăng nó với một mối quan hệ khác.
  Không, nhưng bạn luôn luôn thể tạo một bài đăng mới với cùng nội dung đăng với một mối quan hệ khác.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Tôi có thể đăng một bài đăng với nhiều vòng kết nối cùng lúc?
  Tôi thể đăng một bài đăng với nhiều vòng kết nối cùng lúc?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Tôi có thể đăng một bài đăng với nhiều mối quan hệ cùng lúc?
  Tôi thể đăng một bài đăng với nhiều mối quan hệ cùng lúc?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Được. Khi tạo bài đăng mới, bạn có thể chọn hoặc bỏ chọn những vòng kết nối. Mặc định sẽ đăng với mọi vòng kết nối. Bạn cũng có thể chọn trước những vòng kết nối muốn đăng trong thanh bên. Khi bạn đăng, những vòng kết nối đã chọn ở thanh bên sẽ được tự động chọn trong bài đăng.
  Được. Khi tạo bài đăng mới, bạn thể chọn hoặc bỏ chọn những vòng kết nối. Mặc định sẽ đăng với mọi vòng kết nối. Bạn cũng thể chọn trước những vòng kết nối muốn đăng trong thanh bên. Khi bạn đăng, những vòng kết nối đã chọn thanh bên sẽ được tự động chọn trong bài đăng.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Được. Khi tạo bài đăng mới, bạn có thể chọn hoặc bỏ chọn những mối quan hệ. Mặc định sẽ đăng với mọi mối quan hệ. Bạn cũng có thể chọn trước những mối quan hệ muốn đăng trong thanh bên. Khi bạn đăng, những mối quan hệ đã chọn ở thanh bên sẽ được tự động chọn trong bài đăng.
  Được. Khi tạo bài đăng mới, bạn thể chọn hoặc bỏ chọn những mối quan hệ. Mặc định sẽ đăng với mọi mối quan hệ. Bạn cũng thể chọn trước những mối quan hệ muốn đăng trong thanh bên. Khi bạn đăng, những mối quan hệ đã chọn thanh bên sẽ được tự động chọn trong bài đăng.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Tôi có thể thêm một người vào nhiều vòng kết nối không?
  Tôi thể thêm một người vào nhiều vòng kết nối không?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Tôi có thể thêm một người vào nhiều mối quan hệ không?
  Tôi thể thêm một người vào nhiều mối quan hệ không?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Được. Mở trang Danh bạ, kế bên mỗi người dùng có nút để bạn chọn (hoặc xoá bỏ) người đó vào những vòng kết nối mà bạn muốn. Trên trang hồ sơ của họ cũng có nút chức năng giống vậy. Hoặc khi bạn rê chuột lên tên họ trên bảng tin, một popup sẽ xuất hiện để bạn chọn tương tự.
  Được. Mở trang Danh bạ, kế bên mỗi người dùng nút để bạn chọn (hoặc xoá bỏ) người đó vào những vòng kết nối bạn muốn. Trên trang hồ của họ cũng nút chức năng giống vậy. Hoặc khi bạn chuột lên tên họ trên bảng tin, một popup sẽ xuất hiện để bạn chọn tương tự.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Được. Mở trang Danh bạ, kế bên mỗi người dùng có nút để bạn chọn (hoặc xoá bỏ) người đó vào những mối quan hệ mà bạn muốn. Trên trang hồ sơ của họ cũng có nút chức năng giống vậy. Hoặc khi bạn rê chuột lên tên họ trên bảng tin, một popup sẽ xuất hiện để bạn chọn tương tự.
  Được. Mở trang Danh bạ, kế bên mỗi người dùng nút để bạn chọn (hoặc xoá bỏ) người đó vào những mối quan hệ bạn muốn. Trên trang hồ của họ cũng nút chức năng giống vậy. Hoặc khi bạn chuột lên tên họ trên bảng tin, một popup sẽ xuất hiện để bạn chọn tương tự.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Làm sao để xoá một vòng kết nối?
  Làm sao để xoá một vòng kết nối?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Làm sao để xoá một mối quan hệ?
  Làm sao để xoá một mối quan hệ?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Nhấn “Vòng kết nối” trên thanh bên và nhấn vào biểu tượng bút chì kế bên vòng kết nối mà bạn muốn xoá, hoặc mở trang Danh bạ chọn vòng kết nối muốn xoá. Sau đó chọn tiếp biểu tượng thùng rác trên góc phải của trang.
  Nhấn Vòng kết nối trên thanh bên nhấn vào biểu tượng bút chì kế bên vòng kết nối bạn muốn xoá, hoặc mở trang Danh bạ chọn vòng kết nối muốn xoá. Sau đó chọn tiếp biểu tượng thùng rác trên góc phải của trang.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Nhấn “Mối quan hệ của tôi” ở thanh bên và chọn biểu tượng bút chì kế bên mối quan hệ mà bạn muốn xoá. Hoặc mở trang Danh bạ chọn mối quan hệ muốn xoá, sau đó chọn tiếp biểu tượng thùng rác trên góc phải của trang.
  Nhấn Mối quan hệ của tôi thanh bên chọn biểu tượng bút chì kế bên mối quan hệ bạn muốn xoá. Hoặc mở trang Danh bạ chọn mối quan hệ muốn xoá, sau đó chọn tiếp biểu tượng thùng rác trên góc phải của trang.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Gõ ký tự “@” và tên người dùng. Một menu sẽ hiện ra giúp bạn dễ dàng chọn. Bạn chỉ có thể nhắc đến những ai có trong vòng kết nối của bạn.
  tự @ tên người dùng. Một menu sẽ hiện ra giúp bạn dễ dàng chọn. Bạn chỉ thể nhắc đến những ai trong vòng kết nối của bạn.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Gõ ký tự “@” và tên người dùng. Một menu sẽ hiện ra giúp bạn dễ dàng chọn. Bạn chỉ có thể nhắc đến những ai có trong mối quan hệ của bạn.
  tự @ tên người dùng. Một menu sẽ hiện ra giúp bạn dễ dàng chọn. Bạn chỉ thể nhắc đến những ai trong mối quan hệ của bạn.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Bài đăng từ những người bạn đã chia sẻ (gồm công khai và giới hạn với vòng kết nối có bạn trong đó). Để không hiện dạng bài đăng này, hãy ngừng chia sẻ với người đó.
  Bài đăng từ những người bạn đã chia sẻ (gồm công khai giới hạn với vòng kết nối bạn trong đó). Để không hiện dạng bài đăng này, hãy ngừng chia sẻ với người đó.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Bài đăng từ những người bạn đã chia sẻ (gồm công khai và giới hạn với mối quan hệ có bạn trong đó). Để không hiện dạng bài đăng này, hãy ngừng chia sẻ với người đó.
  Bài đăng từ những người bạn đã chia sẻ (gồm công khai giới hạn với mối quan hệ bạn trong đó). Để không hiện dạng bài đăng này, hãy ngừng chia sẻ với người đó.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Khi tôi đăng bài trong một vòng kết nối, ai có thể xem nó?
  Khi tôi đăng bài trong một vòng kết nối, ai thể xem ?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Khi tôi đăng bài trong một mối quan hệ, ai có thể xem nó?
  Khi tôi đăng bài trong một mối quan hệ, ai thể xem ?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Chỉ có những người dùng Diaspora đã đăng nhập và có trong vòng kết nối mà bạn đã chọn mới có thể thấy.
  Chỉ những người dùng Diaspora đã đăng nhập trong vòng kết nối bạn đã chọn mới thể thấy.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Chỉ có những người dùng Diaspora đã đăng nhập và có trong mối quan hệ mà bạn đã chọn mới có thể thấy.
  Chỉ những người dùng Diaspora đã đăng nhập trong mối quan hệ bạn đã chọn mới thể thấy.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Chỉ có những người dùng Diaspora đã đăng nhập và có trong vòng kết nối mà bạn đã chọn mới có thể bình luận hoặc thích.
  Chỉ những người dùng Diaspora đã đăng nhập trong vòng kết nối bạn đã chọn mới thể bình luận hoặc thích.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Chỉ có những người dùng Diaspora đã đăng nhập và có trong mối quan hệ mà bạn đã chọn mới có thể bình luận hoặc thích.
  Chỉ những người dùng Diaspora đã đăng nhập trong mối quan hệ bạn đã chọn mới thể bình luận hoặc thích.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Không ai có thể. Bài đăng riêng tư không thể chia sẻ. Tuy nhiên, những người dùng Diaspora đã đăng nhập và có trong vòng kết nối mà bạn đã chọn vẫn có thể copy và paste bài đăng riêng tư hoặc chụp hình. Bạn phải tin tưởng những người mà bạn chia sẻ!
  Không ai thể. Bài đăng riêng không thể chia sẻ. Tuy nhiên, những người dùng Diaspora đã đăng nhập trong vòng kết nối bạn đã chọn vẫn thể copy paste bài đăng riêng hoặc chụp hình. Bạn phải tin tưởng những người bạn chia sẻ!
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Không ai có thể. Bài đăng riêng tư không thể chia sẻ. Tuy nhiên, những người dùng Diaspora đã đăng nhập và có trong mối quan hệ mà bạn đã chọn vẫn có thể copy và paste bài đăng riêng tư hoặc chụp hình lại. Bạn phải tin tưởng những người mà bạn chia sẻ!
  Không ai thể. Bài đăng riêng không thể chia sẻ. Tuy nhiên, những người dùng Diaspora đã đăng nhập trong mối quan hệ bạn đã chọn vẫn thể copy paste bài đăng riêng hoặc chụp hình lại. Bạn phải tin tưởng những người bạn chia sẻ!
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Chỉ có những người trong bài đăng đó (những người trong vòng kết nối của người đăng chọn) mới có thể bình luận và thích.
  Chỉ những người trong bài đăng đó (những người trong vòng kết nối của người đăng chọn) mới thể bình luận thích. 
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Chỉ có những người trong bài đăng đó (những người trong mối quan hệ của người đăng chọn) mới có thể bình luận và thích.
  Chỉ những người trong bài đăng đó (những người trong mối quan hệ của người đăng chọn) mới thể bình luận thích. 
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Nếu tôi bỏ chọn những vòng kết nối ở thanh bên khi tạo một bài đăng mới thì sao?
  Nếu tôi bỏ chọn những vòng kết nối thanh bên khi tạo một bài đăng mới thì sao?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Nếu tôi bỏ chọn những mối quan hệ ở thanh bên khi tạo một bài đăng mới thì sao?
  Nếu tôi bỏ chọn những mối quan hệ thanh bên khi tạo một bài đăng mới thì sao?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Bỏ chọn vòng kết nối không ảnh hưởng tới bài đăng công khai. Bài đăng vẫn sẽ công khai và xuất hiện trong bảng tin của mọi người có trong danh bạ. Để tạo một bài đăng chỉ dành cho những vòng kết nối nhất định, bạn cần chọn những vòng kết nối đó trong trình soạn thảo.
  Bỏ chọn vòng kết nối không ảnh hưởng tới bài đăng công khai. Bài đăng vẫn sẽ công khai xuất hiện trong bảng tin của mọi người trong danh bạ. Để tạo một bài đăng chỉ dành cho những vòng kết nối nhất định, bạn cần chọn những vòng kết nối đó trong trình soạn thảo.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Bỏ chọn vòng kết nối không ảnh hưởng tới bài đăng công khai. Bài đăng vẫn sẽ công khai và xuất hiện trong bảng tin của mọi người có trong danh bạ. Để tạo một bài đăng chỉ dành cho những mối quan hệ nhất định, bạn cần chọn những mối quan hệ đó trong trình soạn thảo.
  Bỏ chọn vòng kết nối không ảnh hưởng tới bài đăng công khai. Bài đăng vẫn sẽ công khai xuất hiện trong bảng tin của mọi người trong danh bạ. Để tạo một bài đăng chỉ dành cho những mối quan hệ nhất định, bạn cần chọn những mối quan hệ đó trong trình soạn thảo.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Tôi có thể chia sẻ một bài đăng công khai với những vòng kết nối?
  Tôi thể chia sẻ một bài đăng công khai với những vòng kết nối?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Tôi có thể chia sẻ một bài đăng công khai với những mối quan hệ?
  Tôi thể chia sẻ một bài đăng công khai với những mối quan hệ?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Không. Khi bạn chia sẻ những bài đăng công khai, nó tự động trở thành một bài đăng công khai của bạn. Để chia sẻ với một vòng kết nối nhất định, hãy sao chép và dán nội dung để tạo một bài đăng giới hạn mới.
  Không. Khi bạn chia sẻ những bài đăng công khai, tự động trở thành một bài đăng công khai của bạn. Để chia sẻ với một vòng kết nối nhất định, hãy sao chép dán nội dung để tạo một bài đăng giới hạn mới.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Không. Khi bạn chia sẻ những bài đăng công khai, nó tự động trở thành một bài đăng công khai của bạn. Để chia sẻ với một mối quan hệ nhất định, hãy sao chép và dán nội dung để tạo một bài đăng giới hạn mới.
  Không. Khi bạn chia sẻ những bài đăng công khai, tự động trở thành một bài đăng công khai của bạn. Để chia sẻ với một mối quan hệ nhất định, hãy sao chép dán nội dung để tạo một bài đăng giới hạn mới.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Tôi có thể chia sẻ một bài đăng riêng tư với vòng kết nối?
  Tôi thể chia sẻ một bài đăng riêng với vòng kết nối?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Tôi có thể chia sẻ một bài đăng riêng tư với những mối quan hệ?
  Tôi thể chia sẻ một bài đăng riêng với những mối quan hệ?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Chuyện gì xảy ra khi tôi thêm ai đó vào vòng kết nối của tôi hoặc ngược lại?
  Chuyện xảy ra khi tôi thêm ai đó vào vòng kết nối của tôi hoặc ngược lại?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Chuyện gì xảy ra khi tôi thêm ai đó vào mối quan hệ của tôi hoặc ngược lại?
  Chuyện xảy ra khi tôi thêm ai đó vào mối quan hệ của tôi hoặc ngược lại?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Amy đã thêm Ben vào một vòng kết nối, nhưng Ben chưa thêm Amy vào vòng kết nối:
  Amy đã thêm Ben vào một vòng kết nối, nhưng Ben chưa thêm Amy vào vòng kết nối:
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Amy đã thêm Ben vào một mối quan hệ, nhưng Ben chưa thêm Amy vào mối quan hệ:
  Amy đã thêm Ben vào một mối quan hệ, nhưng Ben chưa thêm Amy vào mối quan hệ:
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Nhưng nếu Ben vào trang hồ sơ của Amy, anh ấy vẫn thấy những bài đăng riêng tư mà Amy tạo cho những vòng kết nối có Ben trong đó.
  Nhưng nếu Ben vào trang hồ của Amy, anh ấy vẫn thấy những bài đăng riêng Amy tạo cho những vòng kết nối Ben trong đó.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Nhưng nếu Ben vào trang hồ sơ của Amy, anh ấy vẫn thấy những bài đăng riêng tư mà Amy tạo cho những mối quan hệ có Ben trong đó.
  Nhưng nếu Ben vào trang hồ của Amy, anh ấy vẫn thấy những bài đăng riêng Amy tạo cho những mối quan hệ Ben trong đó.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Nếu Ben cũng thêm Amy vào một vòng kết nối, cả hai sẽ đều thấy những bài đăng công khai và riêng tư của nhau trên bảng tin. Và Amy có thể xem thông tin hồ sơ riêng tư của Ben. Cả hai cũng có thể nhắn tin cho nhau.
  Nếu Ben cũng thêm Amy vào một vòng kết nối, cả hai sẽ đều thấy những bài đăng công khai riêng của nhau trên bảng tin. Amy thể xem thông tin hồ riêng của Ben. Cả hai cũng thể nhắn tin cho nhau.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Nếu Ben cũng thêm Amy vào một mối quan hệ, cả hai sẽ đều thấy những bài đăng công khai và riêng tư của nhau trên bảng tin. Và Amy có thể xem thông tin hồ sơ riêng tư của Ben. Cả hai cũng có thể nhắn tin cho nhau.
  Nếu Ben cũng thêm Amy vào một mối quan hệ, cả hai sẽ đều thấy những bài đăng công khai riêng của nhau trên bảng tin. Amy thể xem thông tin hồ riêng của Ben. Cả hai cũng thể nhắn tin cho nhau.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Họ là những người thêm bạn vào vòng kết nối của họ, nhưng bạn không thêm họ vào vòng kết nối của bạn. Nói cách khác, họ chia sẻ với bạn nhưng bạn không chia sẻ với họ.
  Họ những người thêm bạn vào vòng kết nối của họ, nhưng bạn không thêm họ vào vòng kết nối của bạn. Nói cách khác, họ chia sẻ với bạn nhưng bạn không chia sẻ với họ.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Họ là những người thêm bạn vào mối quan hệ của họ, nhưng bạn không thêm họ vào mối quan hệ của bạn. Nói cách khác, họ chia sẻ với bạn nhưng bạn không chia sẻ với họ.
  Họ những người thêm bạn vào mối quan hệ của họ, nhưng bạn không thêm họ vào mối quan hệ của bạn. Nói cách khác, họ chia sẻ với bạn nhưng bạn không chia sẻ với họ.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Có danh sách những người tôi đã thêm vào vòng kết nối nhưng họ chưa thêm tôi vào vòng kết nối của họ không?
  danh sách những người tôi đã thêm vào vòng kết nối nhưng họ chưa thêm tôi vào vòng kết nối của họ không?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Có danh sách những người tôi đã thêm vào mối quan hệ nhưng họ chưa thêm tôi vào mối quan hệ của họ không?
  danh sách những người tôi đã thêm vào mối quan hệ nhưng họ chưa thêm tôi vào mối quan hệ của họ không?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Nếu tôi thêm ai đó vào một vòng kết nối, họ có thể xem những bài đăng cũ mà tôi từng chia sẻ với vòng kết nối đó không?
  Nếu tôi thêm ai đó vào một vòng kết nối, họ thể xem những bài đăng tôi từng chia sẻ với vòng kết nối đó không?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Nếu tôi thêm ai đó vào một mối quan hệ, họ có thể xem những bài đăng cũ mà tôi từng chia sẻ với mối quan hệ đó không?
  Nếu tôi thêm ai đó vào một mối quan hệ, họ thể xem những bài đăng tôi từng chia sẻ với mối quan hệ đó không?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Bạn chưa có người nào trong vòng kết nối. Bên dưới là những người trong danh bạ để bạn thêm vào.
  Bạn chưa người nào trong vòng kết nối. Bên dưới những người trong danh bạ để bạn thêm vào.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Bạn chưa có người nào trong mối quan hệ này. Bên dưới là những người trong danh bạ để bạn thêm vào.
  Bạn chưa người nào trong mối quan hệ này. Bên dưới những người trong danh bạ để bạn thêm vào.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Đã xoá bỏ %{name}. Bạn đã dùng vòng kết nối này để tự động theo dõi lại người khác. Kiểm tra thiết lập cá nhân để chọn một vòng kết nối tự động theo dõi lại người khác.
  Đã xoá bỏ %{name}. Bạn đã dùng vòng kết nối này để tự động theo dõi lại người khác. Kiểm tra thiết lập nhân để chọn một vòng kết nối tự động theo dõi lại người khác.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Đã xoá bỏ %{name}. Bạn từng dùng mối quan hệ này để tự động theo dõi lại người khác. Kiểm tra thiết lập cá nhân để chọn một mối quan hệ tự động theo dõi lại người khác.
  Đã xoá bỏ %{name}. Bạn từng dùng mối quan hệ này để tự động theo dõi lại người khác. Kiểm tra thiết lập nhân để chọn một mối quan hệ tự động theo dõi lại người khác.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Vòng kết nối của Diaspora cho phép bạn chia sẻ với những người bạn muốn. Bạn có thể đăng công khai hay giới hạn tuỳ thích. Chia sẻ một hình ảnh vui nhộn với cả thế giới, hoặc một bí mật với những người bạn thân. Tuỳ thuộc vào bạn.
  Vòng kết nối của Diaspora cho phép bạn chia sẻ với những người bạn muốn. Bạn thể đăng công khai hay giới hạn tuỳ thích. Chia sẻ một hình ảnh vui nhộn với cả thế giới, hoặc một mật với những người bạn thân. Tuỳ thuộc vào bạn.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Mối quan hệ của Diaspora cho phép bạn chia sẻ với những người bạn muốn. Bạn có thể đăng công khai hay giới hạn tuỳ thích. Chia sẻ một hình ảnh vui nhộn với cả thế giới, hoặc một bí mật với những người bạn thân. Tuỳ thuộc vào bạn.
  Mối quan hệ của Diaspora cho phép bạn chia sẻ với những người bạn muốn. Bạn thể đăng công khai hay giới hạn tuỳ thích. Chia sẻ một hình ảnh vui nhộn với cả thế giới, hoặc một mật với những người bạn thân. Tuỳ thuộc vào bạn.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Vòng kết nối mặc định
  Vòng kết nối mặc định
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Mối quan hệ mặc định
  Mối quan hệ mặc định
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Tất cả vòng kết nối
  Tất cả vòng kết nối
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Tất cả mối quan hệ
  Tất cả mối quan hệ
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Hồ sơ cơ bản (tên, ảnh đại diện và tag) là công khai. Hồ sơ nâng cao là riêng tư theo mặc định, nhưng bạn có thể chọn công khai nếu thích. Chỉ có những người mà bạn đang chia sẻ (nghĩa là bạn đã thêm họ vào vòng kết nối) mới có thể xem thông tin hồ sơ nâng cao. Những người khác sẽ chỉ thấy thông tin công khai của bạn. Mọi thông tin mà bạn chọn công khai sẽ có thể xem bởi bất kỳ ai trên web, và có thể được lập chỉ mục bởi cỗ máy tìm kiếm.
  Hồ bản (tên, ảnh đại diện tag) công khai. Hồ nâng cao riêng theo mặc định, nhưng bạn thể chọn công khai nếu thích. Chỉ những người bạn đang chia sẻ (nghĩa bạn đã thêm họ vào vòng kết nối) mới thể xem thông tin hồ nâng cao. Những người khác sẽ chỉ thấy thông tin công khai của bạn. Mọi thông tin bạn chọn công khai sẽ thể xem bởi bất kỳ ai trên web, thể được lập chỉ mục bởi cỗ máy tìm kiếm.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Hồ sơ cơ bản (tên, ảnh đại diện và tag) là công khai. Hồ sơ nâng cao là riêng tư theo mặc định, nhưng bạn có thể chọn công khai nếu thích. Chỉ có những người mà bạn đang chia sẻ (nghĩa là bạn đã thêm họ vào mối quan hệ) mới có thể xem thông tin hồ sơ nâng cao. Những người khác sẽ chỉ thấy thông tin công khai của bạn. Mọi thông tin mà bạn chọn công khai sẽ có thể xem bởi bất kỳ ai trên web, và có thể được lập chỉ mục bởi cỗ máy tìm kiếm.
  Hồ bản (tên, ảnh đại diện tag) công khai. Hồ nâng cao riêng theo mặc định, nhưng bạn thể chọn công khai nếu thích. Chỉ những người bạn đang chia sẻ (nghĩa bạn đã thêm họ vào mối quan hệ) mới thể xem thông tin hồ nâng cao. Những người khác sẽ chỉ thấy thông tin công khai của bạn. Mọi thông tin bạn chọn công khai sẽ thể xem bởi bất kỳ ai trên web, thể được lập chỉ mục bởi cỗ máy tìm kiếm.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Nếu bạn đang chia sẻ với người đó, xoá bỏ họ khỏi vòng kết nối sẽ giúp bài đăng của họ biến mất khỏi bảng tin của bạn. Một phương pháp khác là “ẩn” người dùng đó. Họ sẽ đồng thời không thể thích hay bình luận trên bài đăng của bạn. Tuy nhiên, họ vẫn có thể chia sẻ bài đăng của bạn, bình luận trên những lượt chia sẻ bài đăng của bạn và xuất hiện trong những bài đăng của người khác.
  Nếu bạn đang chia sẻ với người đó, xoá bỏ họ khỏi vòng kết nối sẽ giúp bài đăng của họ biến mất khỏi bảng tin của bạn. Một phương pháp khác ẩn người dùng đó. Họ sẽ đồng thời không thể thích hay bình luận trên bài đăng của bạn. Tuy nhiên, họ vẫn thể chia sẻ bài đăng của bạn, bình luận trên những lượt chia sẻ bài đăng của bạn xuất hiện trong những bài đăng của người khác.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Nếu bạn đang chia sẻ với người đó, xoá bỏ họ khỏi mối quan hệ sẽ giúp bài đăng của họ biến mất khỏi bảng tin của bạn. Một phương pháp khác là “ẩn” người dùng đó. Họ sẽ đồng thời không thể thích hay bình luận trên bài đăng của bạn. Tuy nhiên, họ vẫn có thể chia sẻ bài đăng của bạn, bình luận trên những lượt chia sẻ bài đăng của bạn và xuất hiện trong những bài đăng của người khác.
  Nếu bạn đang chia sẻ với người đó, xoá bỏ họ khỏi mối quan hệ sẽ giúp bài đăng của họ biến mất khỏi bảng tin của bạn. Một phương pháp khác ẩn người dùng đó. Họ sẽ đồng thời không thể thích hay bình luận trên bài đăng của bạn. Tuy nhiên, họ vẫn thể chia sẻ bài đăng của bạn, bình luận trên những lượt chia sẻ bài đăng của bạn xuất hiện trong những bài đăng của người khác.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Không chấp nhận cung cấp ID của những vòng kết nối (không tồn tại hoặc không sở hữu)
  Không chấp nhận cung cấp ID của những vòng kết nối (không tồn tại hoặc không sở hữu)
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Không chấp nhận cung cấp ID của những mối quan hệ (không tồn tại hoặc không sở hữu)
  Không chấp nhận cung cấp ID của những mối quan hệ (không tồn tại hoặc không sở hữu)
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Yêu cầu truy cập danh bạ và những thông tin liên quan (như vòng kết nối) dưới hình thức chỉ-đọc.
  Yêu cầu truy cập danh bạ những thông tin liên quan (như vòng kết nối) dưới hình thức chỉ-đọc.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Yêu cầu truy cập danh bạ và những thông tin liên quan (như mối quan hệ) dưới hình thức chỉ-đọc.
  Yêu cầu truy cập danh bạ những thông tin liên quan (như mối quan hệ) dưới hình thức chỉ-đọc.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Yêu cầu truy cập danh bạ và những thông tin liên quan (như vòng kết nối) dưới hình thức ghi đè.
  Yêu cầu truy cập danh bạ những thông tin liên quan (như vòng kết nối) dưới hình thức ghi đè.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Yêu cầu truy cập danh bạ và những thông tin liên quan (như mối quan hệ) dưới hình thức ghi đè.
  Yêu cầu truy cập danh bạ những thông tin liên quan (như mối quan hệ) dưới hình thức ghi đè.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Chọn vòng kết nối
  Chọn vòng kết nối
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Chọn mối quan hệ
  Chọn mối quan hệ
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Tất cả vòng kết nối
  Tất cả vòng kết nối
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Tất cả mối quan hệ
  Tất cả mối quan hệ
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Trong <%= count %> vòng kết nốiKhông trong vòng kết nối nào
  zeroCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : 0

  Không trong vòng kết nối nào


  otherCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : everything else

  Trong <%= count %> vòng kết nối


  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Trong <%= count %> mối quan hệKhông trong mối quan hệ nào
  zeroCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : 0

  Không trong mối quan hệ nào


  otherCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : everything else

  Trong <%= count %> mối quan hệ


  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Không có vòng kết nối được chọn
  Không vòng kết nối được chọn
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Chưa chọn mối quan hệ nào
  Chưa chọn mối quan hệ nào
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Vòng kết nối của tôi
  Vòng kết nối của tôi
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Mối quan hệ của tôi
  Mối quan hệ của tôi
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Không thể thêm <%= name %> vào vòng kết nối :(
  Không thể thêm <%= name %> vào vòng kết nối :(
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Không thể thêm <%= name %> vào mối quan hệ :(
  Không thể thêm <%= name %> vào mối quan hệ :(
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Không thể xoá bỏ <%= name %> khỏi vòng kết nối :(
  Không thể xoá bỏ <%= name %> khỏi vòng kết nối :(
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Không thể xoá bỏ <%= name %> khỏi mối quan hệ :(
  Không thể xoá bỏ <%= name %> khỏi mối quan hệ :(
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Thêm vòng kết nối mới
  Thêm vòng kết nối mới
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Thêm mối quan hệ mới
  Thêm mối quan hệ mới
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Đã tạo vòng kết nối <%= name %> mới
  Đã tạo vòng kết nối <%= name %> mới
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Đã tạo mối quan hệ <%= name %> mới
  Đã tạo mối quan hệ <%= name %> mới
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Không thể tạo vòng kết nối.
  Không thể tạo vòng kết nối.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Không thể tạo mối quan hệ.
  Không thể tạo mối quan hệ.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Bỏ chọn vòng kết nối không ảnh hưởng tới bài đăng công khai. Bài đăng vẫn sẽ công khai và xuất hiện trong bảng tin của mọi người có trong danh bạ. Để tạo một bài đăng chỉ dành cho những mối quan hệ nhất định, bạn cần chọn những mối quan hệ đó trong trình soạn thảo.
  Bỏ chọn vòng kết nối không ảnh hưởng tới bài đăng công khai. Bài đăng vẫn sẽ công khai xuất hiện trong bảng tin của mọi người trong danh bạ. Để tạo một bài đăng chỉ dành cho những mối quan hệ nhất định, bạn cần chọn những mối quan hệ đó trong trình soạn thảo.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Bỏ chọn mối quan hệ không ảnh hưởng tới bài đăng công khai. Bài đăng vẫn sẽ công khai và xuất hiện trong bảng tin của mọi người có trong danh bạ. Để tạo một bài đăng chỉ dành cho những mối quan hệ nhất định, bạn cần chọn những mối quan hệ đó trong trình soạn thảo.
  Bỏ chọn mối quan hệ không ảnh hưởng tới bài đăng công khai. Bài đăng vẫn sẽ công khai xuất hiện trong bảng tin của mọi người trong danh bạ. Để tạo một bài đăng chỉ dành cho những mối quan hệ nhất định, bạn cần chọn những mối quan hệ đó trong trình soạn thảo.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Giới hạn
  Giới hạn
  modifié par Lê Trường An .
  Copier dans le presse-papier
 2. Hạn chế
  Hạn chế
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Nếu bạn tạo một bài đăng giới hạn, chỉ những người có trong mối quan hệ bạn đã chọn mới có thể thấy (bạn có thể chọn nhiều mối quan hệ). Những bài đăng giới hạn sẽ bị ẩn khi xem trang của bạn công khai.
  Nếu bạn tạo một bài đăng giới hạn, chỉ những người trong mối quan hệ bạn đã chọn mới thể thấy (bạn thể chọn nhiều mối quan hệ). Những bài đăng giới hạn sẽ bị ẩn khi xem trang của bạn công khai.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Nếu bạn tạo một bài đăng hạn chế, chỉ những người có trong mối quan hệ bạn đã chọn mới có thể thấy (bạn có thể chọn nhiều mối quan hệ). Những bài đăng hạn chế sẽ bị ẩn khi xem trang của bạn công khai.
  Nếu bạn tạo một bài đăng hạn chế, chỉ những người trong mối quan hệ bạn đã chọn mới thể thấy (bạn thể chọn nhiều mối quan hệ). Những bài đăng hạn chế sẽ bị ẩn khi xem trang của bạn công khai.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Được. Bạn có thể nhắc đến ai đó trong bình luận giống như cách dùng trong bài đăng. Lưu ý rằng, khi bạn bình luận một bài đăng giới hạn, bạn chỉ có thể nhắc đến người đã tương tác với bài đăng.
  Được. Bạn thể nhắc đến ai đó trong bình luận giống như cách dùng trong bài đăng. Lưu ý rằng, khi bạn bình luận một bài đăng giới hạn, bạn chỉ thể nhắc đến người đã tương tác với bài đăng.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Được. Bạn có thể nhắc đến ai đó trong bình luận giống như cách dùng trong bài đăng. Lưu ý rằng, khi bạn bình luận một bài đăng hạn chế, bạn chỉ có thể nhắc đến người đã tương tác với bài đăng.
  Được. Bạn thể nhắc đến ai đó trong bình luận giống như cách dùng trong bài đăng. Lưu ý rằng, khi bạn bình luận một bài đăng hạn chế, bạn chỉ thể nhắc đến người đã tương tác với bài đăng.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Bài đăng từ những người bạn đã chia sẻ (gồm công khai và giới hạn với mối quan hệ có bạn trong đó). Để không hiện dạng bài đăng này, hãy ngừng chia sẻ với người đó.
  Bài đăng từ những người bạn đã chia sẻ (gồm công khai giới hạn với mối quan hệ bạn trong đó). Để không hiện dạng bài đăng này, hãy ngừng chia sẻ với người đó.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Bài đăng từ những người bạn đã chia sẻ (gồm công khai và hạn chế với mối quan hệ có bạn trong đó). Để không hiện dạng bài đăng này, hãy ngừng chia sẻ với người đó.
  Bài đăng từ những người bạn đã chia sẻ (gồm công khai hạn chế với mối quan hệ bạn trong đó). Để không hiện dạng bài đăng này, hãy ngừng chia sẻ với người đó.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Không. Khi bạn chia sẻ những bài đăng công khai, nó tự động trở thành một bài đăng công khai của bạn. Để chia sẻ với một mối quan hệ nhất định, hãy sao chép và dán nội dung để tạo một bài đăng giới hạn mới.
  Không. Khi bạn chia sẻ những bài đăng công khai, tự động trở thành một bài đăng công khai của bạn. Để chia sẻ với một mối quan hệ nhất định, hãy sao chép dán nội dung để tạo một bài đăng giới hạn mới.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Không. Khi bạn chia sẻ những bài đăng công khai, nó tự động trở thành một bài đăng công khai của bạn. Để chia sẻ với một mối quan hệ nhất định, hãy sao chép và dán nội dung để tạo một bài đăng hạn chế mới.
  Không. Khi bạn chia sẻ những bài đăng công khai, tự động trở thành một bài đăng công khai của bạn. Để chia sẻ với một mối quan hệ nhất định, hãy sao chép dán nội dung để tạo một bài đăng hạn chế mới.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Có bình luận mới trong một bài đăng giới hạn.
  bình luận mới trong một bài đăng giới hạn.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Có bình luận mới trong một bài đăng hạn chế.
  bình luận mới trong một bài đăng hạn chế.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Bạn được nhắc đến trong một bài đăng giới hạn.
  Bạn được nhắc đến trong một bài đăng giới hạn.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Bạn được nhắc đến trong một bài đăng hạn chế.
  Bạn được nhắc đến trong một bài đăng hạn chế.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. %{name} thích bài đăng giới hạn của bạn
  %{name} thích bài đăng giới hạn của bạn
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. %{name} thích bài đăng hạn chế của bạn
  %{name} thích bài đăng hạn chế của bạn
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Mối quan hệ của Diaspora cho phép bạn chia sẻ với những người bạn muốn. Bạn có thể đăng công khai hay giới hạn tuỳ thích. Chia sẻ một hình ảnh vui nhộn với cả thế giới, hoặc một bí mật với những người bạn thân. Tuỳ thuộc vào bạn.
  Mối quan hệ của Diaspora cho phép bạn chia sẻ với những người bạn muốn. Bạn thể đăng công khai hay giới hạn tuỳ thích. Chia sẻ một hình ảnh vui nhộn với cả thế giới, hoặc một mật với những người bạn thân. Tuỳ thuộc vào bạn.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Mối quan hệ của Diaspora cho phép bạn chia sẻ với những người bạn muốn. Bạn có thể đăng công khai hay hạn chế tuỳ thích. Chia sẻ một hình ảnh vui nhộn với cả thế giới, hoặc một bí mật với những người bạn thân. Tuỳ thuộc vào bạn.
  Mối quan hệ của Diaspora cho phép bạn chia sẻ với những người bạn muốn. Bạn thể đăng công khai hay hạn chế tuỳ thích. Chia sẻ một hình ảnh vui nhộn với cả thế giới, hoặc một mật với những người bạn thân. Tuỳ thuộc vào bạn.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Giới hạn
  Giới hạn
  modifié par Lê Trường An .
  Copier dans le presse-papier
 2. Hạn chế
  Hạn chế
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Bạn được nhắc đến trong một bình luận ở bài đăng giới hạn.
  Bạn được nhắc đến trong một bình luận bài đăng giới hạn.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Bạn được nhắc đến trong một bình luận ở bài đăng hạn chế.
  Bạn được nhắc đến trong một bình luận bài đăng hạn chế.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. phải là duy nhất trong số các liên lạc của người dùng này.
  phải duy nhất trong số các liên lạc của người dùng này.
  modifié par Lê Trường An .
  Copier dans le presse-papier
 2. phải là duy nhất trong danh bạ của người dùng này.
  phải duy nhất trong danh bạ của người dùng này.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Thêm liên lạc
  Thêm liên lạc
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Thêm người
  Thêm người
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Xoá liên lạc
  Xoá liên lạc
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Xoá người dùng
  Xoá người dùng
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Thêm người
  Thêm người
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Thêm người dùng
  Thêm người dùng
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Bạn cần thêm vài liên hệ trước khi có thể nhắn tin.
  Bạn cần thêm vài liên hệ trước khi thể nhắn tin.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Bạn cần thêm vài người dùng trước khi có thể nhắn tin.
  Bạn cần thêm vài người dùng trước khi thể nhắn tin.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Hồ sơ
  Hồ
  modifié par Lê Trường An .
  Copier dans le presse-papier
 2. Cá nhân
  nhân
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Hồ sơ
  Hồ
  modifié par Jonne Haß .
  Copier dans le presse-papier
 2. Cá nhân
  nhân
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Xem hồ sơ %{name}
  Xem hồ %{name}
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Xem trang cá nhân %{name}
  Xem trang nhân %{name}
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Cập nhật hồ sơ
  Cập nhật hồ
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Cập nhật trang cá nhân
  Cập nhật trang nhân
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Đã cập nhật hồ sơ
  Đã cập nhật hồ
  modifié par Jonne Haß .
  Copier dans le presse-papier
 2. Đã cập nhật trang cá nhân
  Đã cập nhật trang nhân
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Cập nhật hồ sơ thất bại
  Cập nhật hồ thất bại
  modifié par Jonne Haß .
  Copier dans le presse-papier
 2. Cập nhật trang cá nhân thất bại
  Cập nhật trang nhân thất bại
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Được. Mở trang Danh bạ, kế bên mỗi người dùng có nút để bạn chọn (hoặc xoá bỏ) người đó vào những mối quan hệ mà bạn muốn. Trên trang hồ sơ của họ cũng có nút chức năng giống vậy. Hoặc khi bạn rê chuột lên tên họ trên bảng tin, một popup sẽ xuất hiện để bạn chọn tương tự.
  Được. Mở trang Danh bạ, kế bên mỗi người dùng nút để bạn chọn (hoặc xoá bỏ) người đó vào những mối quan hệ bạn muốn. Trên trang hồ của họ cũng nút chức năng giống vậy. Hoặc khi bạn chuột lên tên họ trên bảng tin, một popup sẽ xuất hiện để bạn chọn tương tự.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Được. Mở trang Danh bạ, kế bên mỗi người dùng có nút để bạn chọn (hoặc xoá bỏ) người đó vào những mối quan hệ mà bạn muốn. Trên trang cá nhân của họ cũng có nút chức năng giống vậy. Hoặc khi bạn rê chuột lên tên họ trên bảng tin, một popup sẽ xuất hiện để bạn chọn tương tự.
  Được. Mở trang Danh bạ, kế bên mỗi người dùng nút để bạn chọn (hoặc xoá bỏ) người đó vào những mối quan hệ bạn muốn. Trên trang nhân của họ cũng nút chức năng giống vậy. Hoặc khi bạn chuột lên tên họ trên bảng tin, một popup sẽ xuất hiện để bạn chọn tương tự.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Bạn có thể nhập tên người dùng của họ hoặc tên hiển thị (tên trên trang hồ sơ của họ). Hoặc nhập đầy đủ ID Diaspora (tên tài khoản@máy chủ). Nếu vẫn không thấy, có thể do độ trễ của mạng. Hãy thử lại.
  Bạn thể nhập tên người dùng của họ hoặc tên hiển thị (tên trên trang hồ của họ). Hoặc nhập đầy đủ ID Diaspora (tên tài khoản@máy chủ). Nếu vẫn không thấy, thể do độ trễ của mạng. Hãy thử lại.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Bạn có thể nhập tên người dùng của họ hoặc tên hiển thị (tên trên trang hồ sơ của họ). Hoặc nhập đầy đủ Diaspora ID (tên tài khoản@máy chủ). Nếu vẫn không thấy, có thể do độ trễ của mạng. Hãy thử lại.
  Bạn thể nhập tên người dùng của họ hoặc tên hiển thị (tên trên trang hồ của họ). Hoặc nhập đầy đủ Diaspora ID (tên tài khoản@máy chủ). Nếu vẫn không thấy, thể do độ trễ của mạng. Hãy thử lại.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Rê chuột lên đầu một bài đăng, một dấu X sẽ xuất hiện bên phải. Nhấn chọn để ẩn bài đăng và những thông báo liên quan bài đăng đó. Bạn vẫn có thể thấy bài đăng nếu bạn ghé thăm trang hồ sơ của người đăng nó.
  chuột lên đầu một bài đăng, một dấu X sẽ xuất hiện bên phải. Nhấn chọn để ẩn bài đăng những thông báo liên quan bài đăng đó. Bạn vẫn thể thấy bài đăng nếu bạn ghé thăm trang hồ của người đăng .
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Rê chuột lên đầu một bài đăng, một dấu X sẽ xuất hiện bên phải. Nhấn chọn để ẩn bài đăng và những thông báo liên quan bài đăng đó. Bạn vẫn có thể thấy bài đăng nếu bạn ghé thăm trang cá nhân của người đăng nó.
  chuột lên đầu một bài đăng, một dấu X sẽ xuất hiện bên phải. Nhấn chọn để ẩn bài đăng những thông báo liên quan bài đăng đó. Bạn vẫn thể thấy bài đăng nếu bạn ghé thăm trang nhân của người đăng .
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Nhưng nếu Ben vào trang hồ sơ của Amy, anh ấy vẫn thấy những bài đăng riêng tư mà Amy tạo cho những mối quan hệ có Ben trong đó.
  Nhưng nếu Ben vào trang hồ của Amy, anh ấy vẫn thấy những bài đăng riêng Amy tạo cho những mối quan hệ Ben trong đó.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Nhưng nếu Ben vào trang cá nhân của Amy, anh ấy vẫn thấy những bài đăng riêng tư mà Amy tạo cho những mối quan hệ có Ben trong đó.
  Nhưng nếu Ben vào trang nhân của Amy, anh ấy vẫn thấy những bài đăng riêng Amy tạo cho những mối quan hệ Ben trong đó.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Không. Nhưng bạn có thể kiểm tra nếu ai đó có chia sẻ với bạn hay không bằng cách vào trang hồ sơ của họ. Nếu họ có, sẽ có dấu tick xanh kế bên ID Diaspora của họ. Nếu không, đó là một vòng tròn xám.
  Không. Nhưng bạn thể kiểm tra nếu ai đó chia sẻ với bạn hay không bằng cách vào trang hồ của họ. Nếu họ , sẽ dấu tick xanh kế bên ID Diaspora của họ. Nếu không, đó một vòng tròn xám.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Không. Nhưng bạn có thể kiểm tra nếu ai đó có chia sẻ với bạn hay không bằng cách vào trang cá nhân của họ. Nếu họ có, sẽ có dấu tick xanh kế bên Diaspora ID của họ. Nếu không, đó là một vòng tròn xám.
  Không. Nhưng bạn thể kiểm tra nếu ai đó chia sẻ với bạn hay không bằng cách vào trang nhân của họ. Nếu họ , sẽ dấu tick xanh kế bên Diaspora ID của họ. Nếu không, đó một vòng tròn xám.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Họ là những người sử dụng tag đó trong phần mô tả hồ sơ của họ.
  Họ những người sử dụng tag đó trong phần tả hồ của họ.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Họ là những người sử dụng tag đó trong phần mô tả công khai của họ.
  Họ những người sử dụng tag đó trong phần tả công khai của họ.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Hiện tại thì không. Bạn có thể xem toàn bộ hình của một người đã tải lên ở tab Hình ảnh trên trang hồ sơ của họ.
  Hiện tại thì không. Bạn thể xem toàn bộ hình của một người đã tải lên tab Hình ảnh trên trang hồ của họ.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Hiện tại thì không. Bạn có thể xem toàn bộ hình của một người đã tải lên ở tab Hình ảnh trên trang cá nhân của họ.
  Hiện tại thì không. Bạn thể xem toàn bộ hình của một người đã tải lên tab Hình ảnh trên trang nhân của họ.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Được, nhưng định dạng đọc có thể khó nhìn. Nếu bạn vẫn muốn, hãy đến trang hồ sơ của người đó, sao chép URL (vd: https://podname.org/people/somenumber) và dán nó nó vào trình đọc tin của bạn. Kết quả địa chỉ nguồn tin hiện ra giống như sau: https://podname.org/public/username.atom – Diaspora đề xuất sử dụng Atom thay vì RSS.
  Được, nhưng định dạng đọc thể khó nhìn. Nếu bạn vẫn muốn, hãy đến trang hồ của người đó, sao chép URL (vd: https://podname.org/people/somenumber) dán vào trình đọc tin của bạn. Kết quả địa chỉ nguồn tin hiện ra giống như sau: https://podname.org/public/username.atom Diaspora đề xuất sử dụng Atom thay RSS.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Được, nhưng định dạng đọc có thể khó nhìn. Nếu bạn vẫn muốn, hãy đến trang cá nhân của người đó, sao chép URL (vd: https://podname.org/people/somenumber) và dán nó nó vào trình đọc tin của bạn. Kết quả địa chỉ nguồn tin hiện ra giống như sau: https://podname.org/public/username.atom – Diaspora đề xuất sử dụng Atom thay vì RSS.
  Được, nhưng định dạng đọc thể khó nhìn. Nếu bạn vẫn muốn, hãy đến trang nhân của người đó, sao chép URL (vd: https://podname.org/people/somenumber) dán vào trình đọc tin của bạn. Kết quả địa chỉ nguồn tin hiện ra giống như sau: https://podname.org/public/username.atom Diaspora đề xuất sử dụng Atom thay RSS.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Xem hồ sơ
  Xem hồ
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Xem trang cá nhân
  Xem trang nhân
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Thiết lập hồ sơ
  Thiết lập hồ
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Thiết lập trang cá nhân
  Thiết lập trang nhân
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Bạn có thể tuỳ chọn điền hoặc không điền. Thông tin cá nhân cơ bản sẽ luôn xuất hiện trên trang hồ sơ.
  Bạn thể tuỳ chọn điền hoặc không điền. Thông tin nhân bản sẽ luôn xuất hiện trên trang hồ .
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Bạn có thể tuỳ chọn điền hoặc không điền. Thông tin cá nhân cơ bản sẽ luôn xuất hiện trên trang cá nhân.
  Bạn thể tuỳ chọn điền hoặc không điền. Thông tin nhân bản sẽ luôn xuất hiện trên trang nhân.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Nhấn vào công tắc để thay đổi khả năng xem hồ sơ nâng cao của bạn. Công khai có nghĩa là ai cũng có thể xem, giới hạn có nghĩa là chỉ những ai mà bạn đã chia sẻ mới có thể xem.
  Nhấn vào công tắc để thay đổi khả năng xem hồ nâng cao của bạn. Công khai nghĩa ai cũng thể xem, giới hạn nghĩa chỉ những ai bạn đã chia sẻ mới thể xem.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Nhấn vào công tắc để thay đổi khả năng xem thông tin nâng cao của bạn. Công khai có nghĩa là ai cũng có thể xem, giới hạn có nghĩa là chỉ những ai mà bạn đã chia sẻ mới có thể xem.
  Nhấn vào công tắc để thay đổi khả năng xem thông tin nâng cao của bạn. Công khai nghĩa ai cũng thể xem, giới hạn nghĩa chỉ những ai bạn đã chia sẻ mới thể xem.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Bạn có thể tuỳ chọn điền hoặc không điền. Thông tin cá nhân cơ bản sẽ luôn xuất hiện trên trang cá nhân.
  Bạn thể tuỳ chọn điền hoặc không điền. Thông tin nhân bản sẽ luôn xuất hiện trên trang nhân.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Bạn có thể tuỳ chọn điền hoặc không điền. Thông tin cơ bản sẽ luôn xuất hiện trên trang cá nhân.
  Bạn thể tuỳ chọn điền hoặc không điền. Thông tin bản sẽ luôn xuất hiện trên trang nhân.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Hồ sơ nâng cao (Chỉ-đọc)
  Hồ nâng cao (Chỉ-đọc)
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Thông tin nâng cao (Chỉ-đọc)
  Thông tin nâng cao (Chỉ-đọc)
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Điều này cho phép truy cập chế độ chỉ-đọc vào hồ sơ cá nhân nâng cao của bạn.
  Điều này cho phép truy cập chế độ chỉ-đọc vào hồ nhân nâng cao của bạn.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Điều này cho phép truy cập chế độ chỉ-đọc vào thông tin nâng cao của bạn.
  Điều này cho phép truy cập chế độ chỉ-đọc vào thông tin nâng cao của bạn.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Hồ sơ
  Hồ
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Trang cá nhân
  Trang nhân
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Hồ sơ của tôi gồm có gì?
  Hồ của tôi gồm ?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Trang cá nhân của tôi gồm có gì?
  Trang nhân của tôi gồm ?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Hồ sơ của bạn gồm: hồ sơ cơ bản và hồ sơ nâng cao. Hồ sơ cơ bản gồm tên, 5 tag mô tả về bạn và hình ảnh của bạn. Hồ sơ nâng cao gồm tiểu sử, nơi ở, giới tính và sinh nhật. Mọi thông tin do bạn tuỳ ý chọn điền vào hay không. Hồ sơ nâng cao của bạn hiển thị ở cột bên trái của trang hồ sơ, dưới ảnh đại diện.
  Hồ của bạn gồm: hồ bản hồ nâng cao. Hồ bản gồm tên, 5 tag tả về bạn hình ảnh của bạn. Hồ nâng cao gồm tiểu sử, nơi , giới tính sinh nhật. Mọi thông tin do bạn tuỳ ý chọn điền vào hay không. Hồ nâng cao của bạn hiển thị cột bên trái của trang hồ , dưới ảnh đại diện.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Trang cá nhân của bạn gồm: thông tin cơ bản và thông tin nâng cao. Thông tin cơ bản gồm tên, 5 tag mô tả về bạn và hình ảnh của bạn. Thông tin nâng cao gồm tiểu sử, nơi ở, giới tính và sinh nhật. Mọi thông tin do bạn tuỳ ý chọn điền vào hay không. Thông tin nâng cao của bạn hiển thị ở cột bên trái của trang cá nhân, dưới ảnh đại diện.
  Trang nhân của bạn gồm: thông tin bản thông tin nâng cao. Thông tin bản gồm tên, 5 tag tả về bạn hình ảnh của bạn. Thông tin nâng cao gồm tiểu sử, nơi , giới tính sinh nhật. Mọi thông tin do bạn tuỳ ý chọn điền vào hay không. Thông tin nâng cao của bạn hiển thị cột bên trái của trang nhân, dưới ảnh đại diện.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Ai có thể thấy hồ sơ của tôi?
  Ai thể thấy hồ của tôi?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Ai có thể thấy trang cá nhân của tôi?
  Ai thể thấy trang nhân của tôi?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Hồ sơ cơ bản (tên, ảnh đại diện và tag) là công khai. Hồ sơ nâng cao là riêng tư theo mặc định, nhưng bạn có thể chọn công khai nếu thích. Chỉ có những người mà bạn đang chia sẻ (nghĩa là bạn đã thêm họ vào mối quan hệ) mới có thể xem thông tin hồ sơ nâng cao. Những người khác sẽ chỉ thấy thông tin công khai của bạn. Mọi thông tin mà bạn chọn công khai sẽ có thể xem bởi bất kỳ ai trên web, và có thể được lập chỉ mục bởi cỗ máy tìm kiếm.
  Hồ bản (tên, ảnh đại diện tag) công khai. Hồ nâng cao riêng theo mặc định, nhưng bạn thể chọn công khai nếu thích. Chỉ những người bạn đang chia sẻ (nghĩa bạn đã thêm họ vào mối quan hệ) mới thể xem thông tin hồ nâng cao. Những người khác sẽ chỉ thấy thông tin công khai của bạn. Mọi thông tin bạn chọn công khai sẽ thể xem bởi bất kỳ ai trên web, thể được lập chỉ mục bởi cỗ máy tìm kiếm.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Thông tin cơ bản (tên, ảnh đại diện và tag) là công khai. Thông tin nâng cao là riêng tư theo mặc định, nhưng bạn có thể chọn công khai nếu thích. Chỉ có những người mà bạn đang chia sẻ (nghĩa là bạn đã thêm họ vào mối quan hệ) mới có thể xem thông tin nâng cao. Những người khác sẽ chỉ thấy thông tin công khai của bạn. Mọi thông tin mà bạn chọn công khai sẽ có thể xem bởi bất kỳ ai trên web, và có thể được lập chỉ mục bởi cỗ máy tìm kiếm.
  Thông tin bản (tên, ảnh đại diện tag) công khai. Thông tin nâng cao riêng theo mặc định, nhưng bạn thể chọn công khai nếu thích. Chỉ những người bạn đang chia sẻ (nghĩa bạn đã thêm họ vào mối quan hệ) mới thể xem thông tin nâng cao. Những người khác sẽ chỉ thấy thông tin công khai của bạn. Mọi thông tin bạn chọn công khai sẽ thể xem bởi bất kỳ ai trên web, thể được lập chỉ mục bởi cỗ máy tìm kiếm.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Tag trong hồ sơ cơ bản dùng làm gì?
  Tag trong hồ bản dùng làm ?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Tag trong thông tin cơ bản dùng làm gì?
  Tag trong thông tin bản dùng làm ?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Chúng giúp mọi người có thể tìm thấy bạn. Ảnh đại diện của bạn sẽ hiển thị ở thanh bên trái bảng tin, cùng với bất cứ ai có sử dụng tag đó trong hồ sơ cơ bản.
  Chúng giúp mọi người thể tìm thấy bạn. Ảnh đại diện của bạn sẽ hiển thị thanh bên trái bảng tin, cùng với bất cứ ai sử dụng tag đó trong hồ bản.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Chúng giúp mọi người có thể tìm thấy bạn. Ảnh đại diện của bạn sẽ hiển thị ở thanh bên trái bảng tin, cùng với bất cứ ai có sử dụng tag đó trong thông tin cơ bản.
  Chúng giúp mọi người thể tìm thấy bạn. Ảnh đại diện của bạn sẽ hiển thị thanh bên trái bảng tin, cùng với bất cứ ai sử dụng tag đó trong thông tin bản.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Để ẩn ai đó, nhấn vào biểu tượng “ẩn” trên góc trên bên phải một bài đăng bất kỳ của họ. Những bài đăng của họ sẽ biến mất khỏi bảng tin của bạn. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể đến trang hồ sơ của họ và nhấn vào biểu tượng “ẩn” ở đó.
  Để ẩn ai đó, nhấn vào biểu tượng ẩn trên góc trên bên phải một bài đăng bất kỳ của họ. Những bài đăng của họ sẽ biến mất khỏi bảng tin của bạn. Bên cạnh đó, bạn cũng thể đến trang hồ của họ nhấn vào biểu tượng ẩn đó.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Để ẩn ai đó, nhấn vào biểu tượng “ẩn” trên góc trên bên phải một bài đăng bất kỳ của họ. Những bài đăng của họ sẽ biến mất khỏi bảng tin của bạn. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể đến trang cá nhân của họ và nhấn vào biểu tượng “ẩn” ở đó.
  Để ẩn ai đó, nhấn vào biểu tượng ẩn trên góc trên bên phải một bài đăng bất kỳ của họ. Những bài đăng của họ sẽ biến mất khỏi bảng tin của bạn. Bên cạnh đó, bạn cũng thể đến trang nhân của họ nhấn vào biểu tượng ẩn đó.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Xem hồ sơ %{name}
  Xem hồ %{name}
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Xem trang cá nhân %{name}
  Xem trang nhân %{name}
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Hồ sơ mở rộng (Ghi đè)
  Hồ mở rộng (Ghi đè)
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Thông tin nâng cao (Ghi đè)
  Thông tin nâng cao (Ghi đè)
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Yêu cầu truy cập và cập nhật hồ sơ mở rộng của bạn.
  Yêu cầu truy cập cập nhật hồ mở rộng của bạn.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Yêu cầu truy cập và cập nhật thông tin nâng cao của bạn.
  Yêu cầu truy cập cập nhật thông tin nâng cao của bạn.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Hồ sơ
  Hồ
  modifié par Lê Trường An .
  Copier dans le presse-papier
 2. Trang cá nhân
  Trang nhân
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Chỉnh sửa hồ sơ
  Chỉnh sửa hồ
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Chỉnh sửa trang cá nhân
  Chỉnh sửa trang nhân
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Bạn có thể nhập tên người dùng của họ hoặc tên hiển thị (tên trên trang hồ sơ của họ). Hoặc nhập đầy đủ Diaspora ID (tên tài khoản@máy chủ). Nếu vẫn không thấy, có thể do độ trễ của mạng. Hãy thử lại.
  Bạn thể nhập tên người dùng của họ hoặc tên hiển thị (tên trên trang hồ của họ). Hoặc nhập đầy đủ Diaspora ID (tên tài khoản@máy chủ). Nếu vẫn không thấy, thể do độ trễ của mạng. Hãy thử lại.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Bạn có thể nhập tên người dùng của họ hoặc tên hiển thị (tên trên trang cá nhân của họ). Hoặc nhập đầy đủ Diaspora ID (tên tài khoản@máy chủ). Nếu vẫn không thấy, có thể do độ trễ của mạng. Hãy thử lại.
  Bạn thể nhập tên người dùng của họ hoặc tên hiển thị (tên trên trang nhân của họ). Hoặc nhập đầy đủ Diaspora ID (tên tài khoản@máy chủ). Nếu vẫn không thấy, thể do độ trễ của mạng. Hãy thử lại.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Ben cũng có thể thấy thông tin hồ sơ của Amy (tiểu sử, nơi ở, giới tính, sinh nhật).
  Ben cũng thể thấy thông tin hồ của Amy (tiểu sử, nơi , giới tính, sinh nhật).
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Ben cũng có thể thấy thông tin nâng cao của Amy (tiểu sử, nơi ở, giới tính, sinh nhật).
  Ben cũng thể thấy thông tin nâng cao của Amy (tiểu sử, nơi , giới tính, sinh nhật).
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Nếu Ben cũng thêm Amy vào một mối quan hệ, cả hai sẽ đều thấy những bài đăng công khai và riêng tư của nhau trên bảng tin. Và Amy có thể xem thông tin hồ sơ riêng tư của Ben. Cả hai cũng có thể nhắn tin cho nhau.
  Nếu Ben cũng thêm Amy vào một mối quan hệ, cả hai sẽ đều thấy những bài đăng công khai riêng của nhau trên bảng tin. Amy thể xem thông tin hồ riêng của Ben. Cả hai cũng thể nhắn tin cho nhau.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Nếu Ben cũng thêm Amy vào một mối quan hệ, cả hai sẽ đều thấy những bài đăng công khai và riêng tư của nhau trên bảng tin. Và Amy có thể xem thông tin nâng cao của Ben. Cả hai cũng có thể nhắn tin cho nhau.
  Nếu Ben cũng thêm Amy vào một mối quan hệ, cả hai sẽ đều thấy những bài đăng công khai riêng của nhau trên bảng tin. Amy thể xem thông tin nâng cao của Ben. Cả hai cũng thể nhắn tin cho nhau.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. ID Diaspora của bạn
  ID Diaspora của bạn
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Diaspora ID của bạn
  Diaspora ID của bạn
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Chúng tôi sẽ xoá toàn bộ bài đăng và dữ liệu tài khoản của bạn sớm nhất có thể. Những bình luận của bạn trên bài đăng của người khác vẫn tồn tại, nhưng tên người dùng của bạn sẽ hiển thị dưới dạng ID Diaspora.
  Chúng tôi sẽ xoá toàn bộ bài đăng dữ liệu tài khoản của bạn sớm nhất thể. Những bình luận của bạn trên bài đăng của người khác vẫn tồn tại, nhưng tên người dùng của bạn sẽ hiển thị dưới dạng ID Diaspora.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Chúng tôi sẽ xoá toàn bộ bài đăng và dữ liệu tài khoản của bạn sớm nhất có thể. Những bình luận của bạn trên bài đăng của người khác vẫn tồn tại, nhưng tên người dùng của bạn sẽ hiển thị dưới dạng Diaspora ID.
  Chúng tôi sẽ xoá toàn bộ bài đăng dữ liệu tài khoản của bạn sớm nhất thể. Những bình luận của bạn trên bài đăng của người khác vẫn tồn tại, nhưng tên người dùng của bạn sẽ hiển thị dưới dạng Diaspora ID.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. ID Diaspora
  ID Diaspora
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Diaspora ID
  Diaspora ID
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Sử dụng ID Diaspora (tên người dùng@máy chủ) để tìm một người cụ thể.
  Sử dụng ID Diaspora (tên người dùng@máy chủ) để tìm một người cụ thể.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Sử dụng Diaspora ID (tên người dùng@máy chủ) để tìm một người cụ thể.
  Sử dụng Diaspora ID (tên người dùng@máy chủ) để tìm một người cụ thể.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Tìm người hoặc #tag
  Tìm người hoặc #tag
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Tìm người hoặc #hashtag
  Tìm người hoặc #hashtag
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Bảng tin chính của bạn là bài đăng từ những người và tag mà bạn theo dõi, cũng như bài đăng từ một vài thành viên nổi bật trong cộng đồng.
  Bảng tin chính của bạn bài đăng từ những người tag bạn theo dõi, cũng như bài đăng từ một vài thành viên nổi bật trong cộng đồng.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Bảng tin chính của bạn là bài đăng từ những người và hashtag mà bạn theo dõi, cũng như bài đăng từ một vài thành viên nổi bật trong cộng đồng.
  Bảng tin chính của bạn bài đăng từ những người hashtag bạn theo dõi, cũng như bài đăng từ một vài thành viên nổi bật trong cộng đồng.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Tìm các bài đăng có tag %{tag_link}?
  Tìm các bài đăng tag %{tag_link}?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Tìm các bài đăng có hashtag %{tag_link}?
  Tìm các bài đăng hashtag %{tag_link}?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. 5 tag nổi bật nhất
  5 tag nổi bật nhất
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. 5 hashtag thường dùng
  5 hashtag thường dùng
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Sử dụng #tag để phân loại bài đăng và tìm người dùng có chung mối quan tâm với bạn. Nhắc tới ai đó bằng @Tên
  Sử dụng #tag để phân loại bài đăng tìm người dùng chung mối quan tâm với bạn. Nhắc tới ai đó bằng @Tên
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Sử dụng #hashtag để phân loại bài đăng và tìm người dùng có chung mối quan tâm với bạn. Nhắc tới ai đó bằng @Tên
  Sử dụng #hashtag để phân loại bài đăng tìm người dùng chung mối quan tâm với bạn. Nhắc tới ai đó bằng @Tên
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Không tồn tại tag này!
  Không tồn tại tag này!
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Không tồn tại hashtag này!
  Không tồn tại hashtag này!
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Tag yêu thích
  Tag yêu thích
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Hashtag yêu thích
  Hashtag yêu thích
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Hashtag yêu thích
  Hashtag yêu thích
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Hashtag theo dõi
  Hashtag theo dõi
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Tag yêu thích
  Tag yêu thích
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Hashtag theo dõi
  Hashtag theo dõi
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Thêm tag
  Thêm tag
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Thêm hashtag
  Thêm hashtag
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Tag cho phép bạn nói về và theo dõi những gì bạn quan tâm. Chúng cũng giúp bạn tìm bạn bè mới trên Diaspora.
  Tag cho phép bạn nói về theo dõi những bạn quan tâm. Chúng cũng giúp bạn tìm bạn mới trên Diaspora.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Hashtag cho phép bạn nói về và theo dõi những gì bạn quan tâm. Chúng cũng giúp bạn tìm bạn bè mới trên Diaspora.
  Hashtag cho phép bạn nói về theo dõi những bạn quan tâm. Chúng cũng giúp bạn tìm bạn mới trên Diaspora.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Thử theo dõi các tag như #art, #movies, #gif, etc.
  Thử theo dõi các tag như #art, #movies, #gif, etc.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Thử theo dõi các hashtag như #art, #movies, #gif, etc.
  Thử theo dõi các hashtag như #art, #movies, #gif, etc.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Đăng một bài đăng công khai sử dụng tag %{question}
  Đăng một bài đăng công khai sử dụng tag %{question}
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Đăng một bài đăng công khai sử dụng hashtag %{question}
  Đăng một bài đăng công khai sử dụng hashtag %{question}
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Hãy mời bạn bè của bạn tham gia Diaspora bằng cách sử dụng liên kết hoặc thư mời trên thanh bên. Theo dõi #tag để khám phá những người dùng cùng chung sở thích. Tạo bài đăng cho biết bạn vừa tham gia #newhere.
  Hãy mời bạn của bạn tham gia Diaspora bằng cách sử dụng liên kết hoặc thư mời trên thanh bên. Theo dõi #tag để khám phá những người dùng cùng chung sở thích. Tạo bài đăng cho biết bạn vừa tham gia #newhere.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Hãy mời bạn bè của bạn tham gia Diaspora bằng cách sử dụng liên kết hoặc thư mời trên thanh bên. Theo dõi #hashtag để khám phá những người dùng cùng chung sở thích. Tạo bài đăng cho biết bạn vừa tham gia #newhere.
  Hãy mời bạn của bạn tham gia Diaspora bằng cách sử dụng liên kết hoặc thư mời trên thanh bên. Theo dõi #hashtag để khám phá những người dùng cùng chung sở thích. Tạo bài đăng cho biết bạn vừa tham gia #newhere.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Bài đăng công khai chứa một trong những tag mà bạn yêu thích. Để không hiện dạng bài đăng này, ngừng yêu thích tag đó.
  Bài đăng công khai chứa một trong những tag bạn yêu thích. Để không hiện dạng bài đăng này, ngừng yêu thích tag đó.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Bài đăng công khai chứa một trong những hashtag mà bạn yêu thích. Để không hiện dạng bài đăng này, ngừng yêu thích tag đó.
  Bài đăng công khai chứa một trong những hashtag bạn yêu thích. Để không hiện dạng bài đăng này, ngừng yêu thích tag đó.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Bài đăng công khai chứa một trong những hashtag mà bạn yêu thích. Để không hiện dạng bài đăng này, ngừng yêu thích tag đó.
  Bài đăng công khai chứa một trong những hashtag bạn yêu thích. Để không hiện dạng bài đăng này, ngừng yêu thích tag đó.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Bài đăng công khai chứa một trong những hashtag mà bạn theo dõi. Để không hiện dạng bài đăng này, ngừng theo dõi hashtag đó.
  Bài đăng công khai chứa một trong những hashtag bạn theo dõi. Để không hiện dạng bài đăng này, ngừng theo dõi hashtag đó.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Bài đăng công khai của bạn sẽ xuất hiện trên bảng tin của bất cứ ai theo dõi bạn. Nếu bạn thêm #tag trong bài đăng, những ai theo dõi tag đó cũng sẽ thấy bài đăng của bạn trong bảng tin của họ. Mọi bài đăng công khai đều có một URL để những người không dùng Diaspora cũng có thể xem. Những bộ máy tìm kiếm như Google có thể lập chỉ mục bài đăng công khai của bạn.
  Bài đăng công khai của bạn sẽ xuất hiện trên bảng tin của bất cứ ai theo dõi bạn. Nếu bạn thêm #tag trong bài đăng, những ai theo dõi tag đó cũng sẽ thấy bài đăng của bạn trong bảng tin của họ. Mọi bài đăng công khai đều một URL để những người không dùng Diaspora cũng thể xem. Những bộ máy tìm kiếm như Google thể lập chỉ mục bài đăng công khai của bạn.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Bài đăng công khai của bạn sẽ xuất hiện trên bảng tin của bất cứ ai theo dõi bạn. Nếu bạn thêm #hashtag trong bài đăng, những ai theo dõi hashtag đó cũng sẽ thấy bài đăng của bạn trong bảng tin của họ. Mọi bài đăng công khai đều có một URL để những người không dùng Diaspora cũng có thể xem. Những bộ máy tìm kiếm như Google có thể lập chỉ mục bài đăng công khai của bạn.
  Bài đăng công khai của bạn sẽ xuất hiện trên bảng tin của bất cứ ai theo dõi bạn. Nếu bạn thêm #hashtag trong bài đăng, những ai theo dõi hashtag đó cũng sẽ thấy bài đăng của bạn trong bảng tin của họ. Mọi bài đăng công khai đều một URL để những người không dùng Diaspora cũng thể xem. Những bộ máy tìm kiếm như Google thể lập chỉ mục bài đăng công khai của bạn.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Tag
  Tag
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Hashtag
  Hashtag
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Tag dùng để làm gì?
  Tag dùng để làm ?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Hashtag dùng để làm gì?
  Hashtag dùng để làm ?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Tag là một cách dùng để phân loại bài đăng theo chủ đề. Mở một trang tag sẽ hiện toàn bộ bài đăng có chứa tag đó. Điều này giúp những người có chung mối quan tâm dễ dàng tìm thấy thứ họ muốn.
  Tag một cách dùng để phân loại bài đăng theo chủ đề. Mở một trang tag sẽ hiện toàn bộ bài đăng chứa tag đó. Điều này giúp những người chung mối quan tâm dễ dàng tìm thấy thứ họ muốn.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Hashtag là một cách dùng để phân loại bài đăng theo chủ đề. Mở một trang hashtag sẽ hiện toàn bộ bài đăng có chứa tag đó. Điều này giúp những người có chung mối quan tâm dễ dàng tìm thấy thứ họ muốn.
  Hashtag một cách dùng để phân loại bài đăng theo chủ đề. Mở một trang hashtag sẽ hiện toàn bộ bài đăng chứa tag đó. Điều này giúp những người chung mối quan tâm dễ dàng tìm thấy thứ họ muốn.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Tôi có thể dùng tag trong bình luận không?
  Tôi thể dùng tag trong bình luận không?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Tôi có thể dùng hashtag trong bình luận không?
  Tôi thể dùng hashtag trong bình luận không?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Tag trong bình luận sẽ chỉ giúp dẫn về trang của tag. Bài đăng có chứa bình luận có tag sẽ không xuất hiện trong trang tag.
  Tag trong bình luận sẽ chỉ giúp dẫn về trang của tag. Bài đăng chứa bình luận tag sẽ không xuất hiện trong trang tag.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Hashtag trong bình luận sẽ chỉ giúp dẫn về trang của tag. Bài đăng có chứa bình luận có hashtag sẽ không xuất hiện trong trang hashtag.
  Hashtag trong bình luận sẽ chỉ giúp dẫn về trang của tag. Bài đăng chứa bình luận hashtag sẽ không xuất hiện trong trang hashtag.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. “#Tag yêu thích” là gì và làm sao yêu thích một tag?
  #Tag yêu thích làm sao yêu thích một tag?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. “Hashtag theo dõi” là gì và làm sao theo dõi một hashtag?
  Hashtag theo dõi làm sao theo dõi một hashtag?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Sau khi tìm kiếm một tag, bạn có thể nhấn nút ở trên cùng trang tag để “yêu thích” tag đó. Những tag đã yêu thích sẽ xuất hiện trong danh sách ở thanh bên. Nhấn vào “Tag yêu thích” để xem những bài đăng gần đây có chứa tag đó. Những bài đăng có chứa đó cũng sẽ xuất hiện trong bảng tin chính của bạn.
  Sau khi tìm kiếm một tag, bạn thể nhấn nút trên cùng trang tag để yêu thích tag đó. Những tag đã yêu thích sẽ xuất hiện trong danh sách thanh bên. Nhấn vào Tag yêu thích để xem những bài đăng gần đây chứa tag đó. Những bài đăng chứa đó cũng sẽ xuất hiện trong bảng tin chính của bạn.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Sau khi tìm kiếm một tag, bạn có thể nhấn nút ở trên cùng trang hashtag để “theo dõi” hashtag đó. Những hashtag đã yêu thích sẽ xuất hiện trong danh sách ở thanh bên. Nhấn vào “Tag theo dõi” để xem những bài đăng gần đây có chứa hashtag đó. Những bài đăng có chứa đó cũng sẽ xuất hiện trong bảng tin chính của bạn.
  Sau khi tìm kiếm một tag, bạn thể nhấn nút trên cùng trang hashtag để theo dõi hashtag đó. Những hashtag đã yêu thích sẽ xuất hiện trong danh sách thanh bên. Nhấn vào Tag theo dõi để xem những bài đăng gần đây chứa hashtag đó. Những bài đăng chứa đó cũng sẽ xuất hiện trong bảng tin chính của bạn.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Sau khi tìm kiếm một tag, bạn có thể nhấn nút ở trên cùng trang hashtag để “theo dõi” hashtag đó. Những hashtag đã yêu thích sẽ xuất hiện trong danh sách ở thanh bên. Nhấn vào “Tag theo dõi” để xem những bài đăng gần đây có chứa hashtag đó. Những bài đăng có chứa đó cũng sẽ xuất hiện trong bảng tin chính của bạn.
  Sau khi tìm kiếm một tag, bạn thể nhấn nút trên cùng trang hashtag để theo dõi hashtag đó. Những hashtag đã yêu thích sẽ xuất hiện trong danh sách thanh bên. Nhấn vào Tag theo dõi để xem những bài đăng gần đây chứa hashtag đó. Những bài đăng chứa đó cũng sẽ xuất hiện trong bảng tin chính của bạn.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Sau khi tìm kiếm một tag, bạn có thể nhấn nút ở trên cùng trang hashtag để “theo dõi” hashtag đó. Những hashtag đã yêu thích sẽ xuất hiện trong danh sách ở thanh bên. Nhấn vào “Tag theo dõi” để xem những bài đăng gần đây có chứa hashtag đó. Những bài đăng có chứa hashtag đó cũng sẽ xuất hiện trong bảng tin chính của bạn.
  Sau khi tìm kiếm một tag, bạn thể nhấn nút trên cùng trang hashtag để theo dõi hashtag đó. Những hashtag đã yêu thích sẽ xuất hiện trong danh sách thanh bên. Nhấn vào Tag theo dõi để xem những bài đăng gần đây chứa hashtag đó. Những bài đăng chứa hashtag đó cũng sẽ xuất hiện trong bảng tin chính của bạn.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Những người có trên thanh bên của một trang tag là ai?
  Những người trên thanh bên của một trang tag ai?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Những người có trên thanh bên của một trang hashtag là ai?
  Những người trên thanh bên của một trang hashtag ai?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Họ là những người sử dụng tag đó trong phần mô tả công khai của họ.
  Họ những người sử dụng tag đó trong phần tả công khai của họ.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Họ là những người sử dụng hashtag đó trong phần mô tả công khai của họ.
  Họ những người sử dụng hashtag đó trong phần tả công khai của họ.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Làm sao lọc/loại bỏ vài tag ra khỏi bảng tin của tôi?
  Làm sao lọc/loại bỏ vài tag ra khỏi bảng tin của tôi?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Làm sao lọc/loại bỏ vài hashtag ra khỏi bảng tin của tôi?
  Làm sao lọc/loại bỏ vài hashtag ra khỏi bảng tin của tôi?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Nếu bạn không đánh dấu tuỳ chọn này, xin thêm tag #nsfw mỗi khi bạn đăng những nội dung nhạy cảm.
  Nếu bạn không đánh dấu tuỳ chọn này, xin thêm tag #nsfw mỗi khi bạn đăng những nội dung nhạy cảm.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Nếu bạn không đánh dấu tuỳ chọn này, xin thêm hashtag #nsfw mỗi khi bạn đăng những nội dung nhạy cảm.
  Nếu bạn không đánh dấu tuỳ chọn này, xin thêm hashtag #nsfw mỗi khi bạn đăng những nội dung nhạy cảm.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. %{count} người sử dụng tag %{tag}Chưa ai sử dụng tag %{tag}
  zeroCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : 0

  Chưa ai sử dụng tag %{tag}


  otherCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : everything else

  %{count} người sử dụng tag %{tag}


  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. %{count} người sử dụng hashtag %{tag}Chưa ai sử dụng hashtag %{tag}
  zeroCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : 0

  Chưa ai sử dụng hashtag %{tag}


  otherCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : everything else

  %{count} người sử dụng hashtag %{tag}


  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Một tag chứa tối đa %{count} ký tự. Hiện tại là %{current_length} ký tự
  Một tag chứa tối đa %{count} tự. Hiện tại %{current_length} tự
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Một hashtag chứa tối đa %{count} ký tự. Hiện tại là %{current_length} ký tự
  Một hashtag chứa tối đa %{count} tự. Hiện tại %{current_length} tự
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Quản lý tag yêu thích
  Quản tag yêu thích
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Quản lý hashtag theo dõi
  Quản hashtag theo dõi
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Bạn chưa yêu thích bất kỳ tag nào.
  Bạn chưa yêu thích bất kỳ tag nào.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Bạn chưa theo dõi bất kỳ hashtag nào.
  Bạn chưa theo dõi bất kỳ hashtag nào.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Tất cả tag
  Tất cả tag
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Tất cả hashtag
  Tất cả hashtag
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Trang cá nhân của bạn gồm: thông tin cơ bản và thông tin nâng cao. Thông tin cơ bản gồm tên, 5 tag mô tả về bạn và hình ảnh của bạn. Thông tin nâng cao gồm tiểu sử, nơi ở, giới tính và sinh nhật. Mọi thông tin do bạn tuỳ ý chọn điền vào hay không. Thông tin nâng cao của bạn hiển thị ở cột bên trái của trang cá nhân, dưới ảnh đại diện.
  Trang nhân của bạn gồm: thông tin bản thông tin nâng cao. Thông tin bản gồm tên, 5 tag tả về bạn hình ảnh của bạn. Thông tin nâng cao gồm tiểu sử, nơi , giới tính sinh nhật. Mọi thông tin do bạn tuỳ ý chọn điền vào hay không. Thông tin nâng cao của bạn hiển thị cột bên trái của trang nhân, dưới ảnh đại diện.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Trang cá nhân của bạn gồm: thông tin cơ bản và thông tin nâng cao. Thông tin cơ bản gồm tên, 5 hashtag mô tả về bạn và hình ảnh của bạn. Thông tin nâng cao gồm tiểu sử, nơi ở, giới tính và sinh nhật. Mọi thông tin do bạn tuỳ ý chọn điền vào hay không. Thông tin nâng cao của bạn hiển thị ở cột bên trái của trang cá nhân, dưới ảnh đại diện.
  Trang nhân của bạn gồm: thông tin bản thông tin nâng cao. Thông tin bản gồm tên, 5 hashtag tả về bạn hình ảnh của bạn. Thông tin nâng cao gồm tiểu sử, nơi , giới tính sinh nhật. Mọi thông tin do bạn tuỳ ý chọn điền vào hay không. Thông tin nâng cao của bạn hiển thị cột bên trái của trang nhân, dưới ảnh đại diện.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Thông tin cơ bản (tên, ảnh đại diện và tag) là công khai. Thông tin nâng cao là riêng tư theo mặc định, nhưng bạn có thể chọn công khai nếu thích. Chỉ có những người mà bạn đang chia sẻ (nghĩa là bạn đã thêm họ vào mối quan hệ) mới có thể xem thông tin nâng cao. Những người khác sẽ chỉ thấy thông tin công khai của bạn. Mọi thông tin mà bạn chọn công khai sẽ có thể xem bởi bất kỳ ai trên web, và có thể được lập chỉ mục bởi cỗ máy tìm kiếm.
  Thông tin bản (tên, ảnh đại diện tag) công khai. Thông tin nâng cao riêng theo mặc định, nhưng bạn thể chọn công khai nếu thích. Chỉ những người bạn đang chia sẻ (nghĩa bạn đã thêm họ vào mối quan hệ) mới thể xem thông tin nâng cao. Những người khác sẽ chỉ thấy thông tin công khai của bạn. Mọi thông tin bạn chọn công khai sẽ thể xem bởi bất kỳ ai trên web, thể được lập chỉ mục bởi cỗ máy tìm kiếm.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Thông tin cơ bản (tên, ảnh đại diện và hashtag) là công khai. Thông tin nâng cao là riêng tư theo mặc định, nhưng bạn có thể chọn công khai nếu thích. Chỉ có những người mà bạn đang chia sẻ (nghĩa là bạn đã thêm họ vào mối quan hệ) mới có thể xem thông tin nâng cao. Những người khác sẽ chỉ thấy thông tin công khai của bạn. Mọi thông tin mà bạn chọn công khai sẽ có thể xem bởi bất kỳ ai trên web, và có thể được lập chỉ mục bởi cỗ máy tìm kiếm.
  Thông tin bản (tên, ảnh đại diện hashtag) công khai. Thông tin nâng cao riêng theo mặc định, nhưng bạn thể chọn công khai nếu thích. Chỉ những người bạn đang chia sẻ (nghĩa bạn đã thêm họ vào mối quan hệ) mới thể xem thông tin nâng cao. Những người khác sẽ chỉ thấy thông tin công khai của bạn. Mọi thông tin bạn chọn công khai sẽ thể xem bởi bất kỳ ai trên web, thể được lập chỉ mục bởi cỗ máy tìm kiếm.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Tag trong thông tin cơ bản dùng làm gì?
  Tag trong thông tin bản dùng làm ?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Hashtag trong thông tin cơ bản dùng làm gì?
  Hashtag trong thông tin bản dùng làm ?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Chúng giúp mọi người có thể tìm thấy bạn. Ảnh đại diện của bạn sẽ hiển thị ở thanh bên trái bảng tin, cùng với bất cứ ai có sử dụng tag đó trong thông tin cơ bản.
  Chúng giúp mọi người thể tìm thấy bạn. Ảnh đại diện của bạn sẽ hiển thị thanh bên trái bảng tin, cùng với bất cứ ai sử dụng tag đó trong thông tin bản.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Chúng giúp mọi người có thể tìm thấy bạn. Ảnh đại diện của bạn sẽ hiển thị ở thanh bên trái bảng tin, cùng với bất cứ ai có sử dụng hashtag đó trong thông tin cơ bản.
  Chúng giúp mọi người thể tìm thấy bạn. Ảnh đại diện của bạn sẽ hiển thị thanh bên trái bảng tin, cùng với bất cứ ai sử dụng hashtag đó trong thông tin bản.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Tag (Chỉ-đọc)
  Tag (Chỉ-đọc)
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Hashtag (Chỉ-đọc)
  Hashtag (Chỉ-đọc)
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Yêu cầu truy cập những tag yêu thích của bạn dưới hình thức chỉ đọc.
  Yêu cầu truy cập những tag yêu thích của bạn dưới hình thức chỉ đọc.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Yêu cầu truy cập những hashtag theo dõi của bạn dưới hình thức chỉ đọc.
  Yêu cầu truy cập những hashtag theo dõi của bạn dưới hình thức chỉ đọc.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Tag (Ghi đè)
  Tag (Ghi đè)
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Hashtag (Ghi đè)
  Hashtag (Ghi đè)
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Yêu cầu truy cập và thay đổi những tag yêu thích.
  Yêu cầu truy cập thay đổi những tag yêu thích.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Yêu cầu truy cập và thay đổi những hashtag theo dõi.
  Yêu cầu truy cập thay đổi những hashtag theo dõi.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Tag #đã theo dõi
  Tag #đã theo dõi
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Hashtag #đã theo dõi
  Hashtag #đã theo dõi
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Thêm một thẻ
  Thêm một thẻ
  modifié par Lê Trường An .
  Copier dans le presse-papier
 2. Thêm một hashtag
  Thêm một hashtag
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Bạn chưa có tag nào!
  Bạn chưa tag nào!
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Bạn chưa có hashtag nào!
  Bạn chưa hashtag nào!
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Ngưng yêu thích #<%= tag %>?
  Ngưng yêu thích #<%= tag %>?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Ngưng theo dõi #<%= tag %>?
  Ngưng theo dõi #<%= tag %>?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Những bài đăng được gắn thẻ %{tags}
  Những bài đăng được gắn thẻ %{tags}
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Những bài đăng có hashtag %{tags}
  Những bài đăng hashtag %{tags}
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. %{actors} đã bắt đầu chia sẻ với bạn.%{actors} đã bắt đầu chia sẻ với bạn.%{actors} đã bắt đầu chia sẻ với bạn.%{actors} đã bắt đầu chia sẻ với bạn.%{actors} đã bắt đầu chia sẻ với bạn.%{actors} đã bắt đầu chia sẻ với bạn.
  zeroCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : 0

  %{actors} đã bắt đầu chia sẻ với bạn.


  otherCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : everything else

  %{actors} đã bắt đầu chia sẻ với bạn.


  modifié par Lê Trường An .
  Copier dans le presse-papier
 2. %{actors} đã bắt đầu theo dõi bạn.%{actors} đã bắt đầu theo dõi bạn.
  zeroCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : 0

  %{actors} đã bắt đầu theo dõi bạn.


  otherCette forme plurielle est utilisée pour les nombres comme : everything else

  %{actors} đã bắt đầu theo dõi bạn.


  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. %{name} bắt đầu chia sẻ với bạn trên Diaspora
  %{name} bắt đầu chia sẻ với bạn trên Diaspora
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. %{name} bắt đầu theo dõi bạn trên Diaspora
  %{name} bắt đầu theo dõi bạn trên Diaspora
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. đã bắt đầu chia sẻ với bạn!
  đã bắt đầu chia sẻ với bạn!
  modifié par Lê Trường An .
  Copier dans le presse-papier
 2. đã theo dõi bạn!
  đã theo dõi bạn!
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Ai đó bắt đầu chia sẻ với tôi
  Ai đó bắt đầu chia sẻ với tôi
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Ai đó theo dõi tôi
  Ai đó theo dõi tôi
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Một khi bạn chia sẻ với ai đó trên máy chủ khác, mọi bài đăng của bạn và một bản sao hồ sơ của bạn sẽ được lưu cached trên máy chủ đó. Khi bạn xoá bài đăng hoặc vô hiệu hoá tài khoản, một yêu cầu xoá đồng thời sẽ được gửi đến máy chủ đó. Hình ảnh của bạn không bao giờ lưu trữ trên máy chủ khác.
  Một khi bạn chia sẻ với ai đó trên máy chủ khác, mọi bài đăng của bạn một bản sao hồ của bạn sẽ được lưu cached trên máy chủ đó. Khi bạn xoá bài đăng hoặc hiệu hoá tài khoản, một yêu cầu xoá đồng thời sẽ được gửi đến máy chủ đó. Hình ảnh của bạn không bao giờ lưu trữ trên máy chủ khác.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Một khi bạn theo dõi ai đó trên máy chủ khác, mọi bài đăng của bạn và một bản sao hồ sơ của bạn sẽ được lưu cached trên máy chủ đó. Khi bạn xoá bài đăng hoặc vô hiệu hoá tài khoản, một yêu cầu xoá đồng thời sẽ được gửi đến máy chủ đó. Hình ảnh của bạn không bao giờ lưu trữ trên máy chủ khác.
  Một khi bạn theo dõi ai đó trên máy chủ khác, mọi bài đăng của bạn một bản sao hồ của bạn sẽ được lưu cached trên máy chủ đó. Khi bạn xoá bài đăng hoặc hiệu hoá tài khoản, một yêu cầu xoá đồng thời sẽ được gửi đến máy chủ đó. Hình ảnh của bạn không bao giờ lưu trữ trên máy chủ khác.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Tôi đã tham gia một máy chủ, làm sao tìm người dùng để chia sẻ?
  Tôi đã tham gia một máy chủ, làm sao tìm người dùng để chia sẻ?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Tôi đã tham gia một máy chủ, làm sao tìm người dùng để theo dõi?
  Tôi đã tham gia một máy chủ, làm sao tìm người dùng để theo dõi?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Vì sao bảng tin của tôi toàn là bài đăng từ những người tôi không biết và không chia sẻ?
  sao bảng tin của tôi toàn bài đăng từ những người tôi không biết không chia sẻ?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Vì sao bảng tin của tôi toàn là bài đăng từ những người tôi không biết và không theo dõi?
  sao bảng tin của tôi toàn bài đăng từ những người tôi không biết không theo dõi?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Bài đăng từ những người bạn đã chia sẻ (gồm công khai và hạn chế với mối quan hệ có bạn trong đó). Để không hiện dạng bài đăng này, hãy ngừng chia sẻ với người đó.
  Bài đăng từ những người bạn đã chia sẻ (gồm công khai hạn chế với mối quan hệ bạn trong đó). Để không hiện dạng bài đăng này, hãy ngừng chia sẻ với người đó.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Bài đăng từ những người bạn đã theo dõi (gồm công khai và hạn chế với mối quan hệ có bạn trong đó). Để không hiện dạng bài đăng này, hãy ngưng theo dõi người đó.
  Bài đăng từ những người bạn đã theo dõi (gồm công khai hạn chế với mối quan hệ bạn trong đó). Để không hiện dạng bài đăng này, hãy ngưng theo dõi người đó.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. “Những người chia sẻ với tôi” là ai?
  Những người chia sẻ với tôi ai?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. “Những người chỉ theo dõi tôi” là ai?
  Những người chỉ theo dõi tôi ai?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Làm sao biết khi ai đó bắt đầu chia sẻ với tôi?
  Làm sao biết khi ai đó bắt đầu chia sẻ với tôi?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Làm sao biết khi ai đó bắt đầu theo dõi tôi?
  Làm sao biết khi ai đó bắt đầu theo dõi tôi?
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Bạn sẽ nhận thông báo mỗi khi ai đó bắt đầu chia sẻ với bạn.
  Bạn sẽ nhận thông báo mỗi khi ai đó bắt đầu chia sẻ với bạn.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Bạn sẽ nhận thông báo mỗi khi ai đó bắt đầu theo dõi bạn.
  Bạn sẽ nhận thông báo mỗi khi ai đó bắt đầu theo dõi bạn.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Nhấn vào công tắc để thay đổi khả năng xem thông tin nâng cao của bạn. Công khai có nghĩa là ai cũng có thể xem, giới hạn có nghĩa là chỉ những ai mà bạn đã chia sẻ mới có thể xem.
  Nhấn vào công tắc để thay đổi khả năng xem thông tin nâng cao của bạn. Công khai nghĩa ai cũng thể xem, giới hạn nghĩa chỉ những ai bạn đã chia sẻ mới thể xem.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Nhấn vào công tắc để thay đổi khả năng xem thông tin nâng cao của bạn. Công khai có nghĩa là ai cũng có thể xem, giới hạn có nghĩa là chỉ những ai mà bạn đã theo dõi mới có thể xem.
  Nhấn vào công tắc để thay đổi khả năng xem thông tin nâng cao của bạn. Công khai nghĩa ai cũng thể xem, giới hạn nghĩa chỉ những ai bạn đã theo dõi mới thể xem.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Thông tin cơ bản (tên, ảnh đại diện và hashtag) là công khai. Thông tin nâng cao là riêng tư theo mặc định, nhưng bạn có thể chọn công khai nếu thích. Chỉ có những người mà bạn đang chia sẻ (nghĩa là bạn đã thêm họ vào mối quan hệ) mới có thể xem thông tin nâng cao. Những người khác sẽ chỉ thấy thông tin công khai của bạn. Mọi thông tin mà bạn chọn công khai sẽ có thể xem bởi bất kỳ ai trên web, và có thể được lập chỉ mục bởi cỗ máy tìm kiếm.
  Thông tin bản (tên, ảnh đại diện hashtag) công khai. Thông tin nâng cao riêng theo mặc định, nhưng bạn thể chọn công khai nếu thích. Chỉ những người bạn đang chia sẻ (nghĩa bạn đã thêm họ vào mối quan hệ) mới thể xem thông tin nâng cao. Những người khác sẽ chỉ thấy thông tin công khai của bạn. Mọi thông tin bạn chọn công khai sẽ thể xem bởi bất kỳ ai trên web, thể được lập chỉ mục bởi cỗ máy tìm kiếm.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Thông tin cơ bản (tên, ảnh đại diện và hashtag) là công khai. Thông tin nâng cao là riêng tư theo mặc định, nhưng bạn có thể chọn công khai nếu thích. Chỉ có những người mà bạn đang theo dõi (nghĩa là bạn đã thêm họ vào mối quan hệ) mới có thể xem thông tin nâng cao. Những người khác sẽ chỉ thấy thông tin công khai của bạn. Mọi thông tin mà bạn chọn công khai sẽ có thể xem bởi bất kỳ ai trên web, và có thể được lập chỉ mục bởi cỗ máy tìm kiếm.
  Thông tin bản (tên, ảnh đại diện hashtag) công khai. Thông tin nâng cao riêng theo mặc định, nhưng bạn thể chọn công khai nếu thích. Chỉ những người bạn đang theo dõi (nghĩa bạn đã thêm họ vào mối quan hệ) mới thể xem thông tin nâng cao. Những người khác sẽ chỉ thấy thông tin công khai của bạn. Mọi thông tin bạn chọn công khai sẽ thể xem bởi bất kỳ ai trên web, thể được lập chỉ mục bởi cỗ máy tìm kiếm.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Nếu bạn đang chia sẻ với người đó, xoá bỏ họ khỏi mối quan hệ sẽ giúp bài đăng của họ biến mất khỏi bảng tin của bạn. Một phương pháp khác là “ẩn” người dùng đó. Họ sẽ đồng thời không thể thích hay bình luận trên bài đăng của bạn. Tuy nhiên, họ vẫn có thể chia sẻ bài đăng của bạn, bình luận trên những lượt chia sẻ bài đăng của bạn và xuất hiện trong những bài đăng của người khác.
  Nếu bạn đang chia sẻ với người đó, xoá bỏ họ khỏi mối quan hệ sẽ giúp bài đăng của họ biến mất khỏi bảng tin của bạn. Một phương pháp khác ẩn người dùng đó. Họ sẽ đồng thời không thể thích hay bình luận trên bài đăng của bạn. Tuy nhiên, họ vẫn thể chia sẻ bài đăng của bạn, bình luận trên những lượt chia sẻ bài đăng của bạn xuất hiện trong những bài đăng của người khác.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. Nếu bạn đang theo dõi người đó, xoá bỏ họ khỏi mối quan hệ sẽ giúp bài đăng của họ biến mất khỏi bảng tin của bạn. Một phương pháp khác là “ẩn” người dùng đó. Họ sẽ đồng thời không thể thích hay bình luận trên bài đăng của bạn. Tuy nhiên, họ vẫn có thể chia sẻ bài đăng của bạn, bình luận trên những lượt chia sẻ bài đăng của bạn và xuất hiện trong những bài đăng của người khác.
  Nếu bạn đang theo dõi người đó, xoá bỏ họ khỏi mối quan hệ sẽ giúp bài đăng của họ biến mất khỏi bảng tin của bạn. Một phương pháp khác ẩn người dùng đó. Họ sẽ đồng thời không thể thích hay bình luận trên bài đăng của bạn. Tuy nhiên, họ vẫn thể chia sẻ bài đăng của bạn, bình luận trên những lượt chia sẻ bài đăng của bạn xuất hiện trong những bài đăng của người khác.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Bạn đã ngưng chia sẻ với <%= name %>.
  Bạn đã ngưng chia sẻ với <%= name %>.
  modifié par Lê Trường An .
  Copier dans le presse-papier
 2. Bạn đã ngưng theo dõi <%= name %>.
  Bạn đã ngưng theo dõi <%= name %>.
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. Bạn đã bắt đầu chia sẻ với <%= name %>!
  Bạn đã bắt đầu chia sẻ với <%= name %>!
  modifié par Lê Trường An .
  Copier dans le presse-papier
 2. Bạn đã bắt đầu theo dõi <%= name %>!
  Bạn đã bắt đầu theo dõi <%= name %>!
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. <%= name %> đang chia sẻ với bạn
  <%= name %> đang chia sẻ với bạn
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. <%= name %> đang theo dõi bạn
  <%= name %> đang theo dõi bạn
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 1. <%= name %> chưa chia sẻ với bạn
  <%= name %> chưa chia sẻ với bạn
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
 2. <%= name %> đang không theo dõi bạn
  <%= name %> đang không theo dõi bạn
  modifié par Hồ Nhất Duy .
  Copier dans le presse-papier
26 juil. de 02:11 to 15:41