17 oct. de 10:55 to 11:26
Tomo changed 12 translations in Nepali on TheocBase. Hide changes
 1.  
 2. जब आयात गरिएको हप्ताबारे सूचित गरियो, तब <strong>OK</strong> क्लिक गर्नुहोस्।
  जब आयात गरिएको हप्ताबारे सूचित गरियो, तब <strong>OK</strong> क्लिक गर्नुहोस्
  modifié par Tomo .
  Copier dans le presse-papier
 1. जब आयात गरिएको हप्ताबारे सूचित गरियो, तब <code>&lt;strong&gt;</code>OK<code>&lt;/strong&gt;</code> क्लिक गर्नुहोस्।
  जब आयात गरिएको हप्ताबारे सूचित गरियो, तब <code>&lt;strong&gt;</code>OK<code>&lt;/strong&gt;</code> क्लिक गर्नुहोस्
  modifié par Tomo .
  Copier dans le presse-papier
 2. जब आयात गरिएको हप्ताबारे सूचित गरियो, तब <strong>OK</strong> क्लिक गर्नुहोस्।
  जब आयात गरिएको हप्ताबारे सूचित गरियो, तब <strong>OK</strong> क्लिक गर्नुहोस्
  modifié par Tomo .
  Copier dans le presse-papier
 1. यो भाषण र वक्ता मिलाइएको छ भने खबर प्रकट गर्छ की यो रूपरेखासित मिलाइएको भाषण <strong>कार्यतालिका</strong>मा सार्नेछ। <strong>OK</strong> बटन क्लिक गर्नुहोस्।
  यो भाषण वक्ता मिलाइएको भने खबर प्रकट गर्छ की यो रूपरेखासित मिलाइएको भाषण <strong>कार्यतालिका</strong>मा सार्नेछ<strong>OK</strong> बटन क्लिक गर्नुहोस्
  modifié par Tomo .
  Copier dans le presse-papier
 2. यदि यो भाषण प्रस्तुत गर्न वक्ता मिलाइएको छ भने मिलाइएको भाषण <strong>कार्यतालिका</strong>मा सारिनेछ भनेर मेसेज देखा पार्छ। <strong>OK</strong> बटन क्लिक गर्नुहोस्।
  यदि यो भाषण प्रस्तुत गर्न वक्ता मिलाइएको भने मिलाइएको भाषण <strong>कार्यतालिका</strong>मा सारिनेछ भनेर मेसेज देखा पार्छ<strong>OK</strong> बटन क्लिक गर्नुहोस्
  modifié par Tomo .
  Copier dans le presse-papier
 1. यदि यो भाषण प्रस्तुत गर्न वक्ता मिलाइएको छ भने मिलाइएको भाषण <code>&lt;strong&gt;</code>कार्यतालिका<code>&lt;/strong&gt;</code>मा सारिनेछ भनेर मेसेज देखा पार्छ। <code>&lt;strong&gt;</code>OK<code>&lt;/strong&gt;</code> बटन क्लिक गर्नुहोस्।
  यदि यो भाषण प्रस्तुत गर्न वक्ता मिलाइएको भने मिलाइएको भाषण <code>&lt;strong&gt;</code>कार्यतालिका<code>&lt;/strong&gt;</code>मा सारिनेछ भनेर मेसेज देखा पार्छ<code>&lt;strong&gt;</code>OK<code>&lt;/strong&gt;</code> बटन क्लिक गर्नुहोस्
  modifié par Tomo .
  Copier dans le presse-papier
 2. यदि यो भाषण प्रस्तुत गर्ने वक्ता मिलाइसकेको छ भने त्यो मिलाइसकेको भाषण <strong>कार्यतालिका</strong>मा सारिनेछ भनेर मेसेज देखा पार्छ। <strong>OK</strong> बटन क्लिक गर्नुहोस्।
  यदि यो भाषण प्रस्तुत गर्ने वक्ता मिलाइसकेको भने त्यो मिलाइसकेको भाषण <strong>कार्यतालिका</strong>मा सारिनेछ भनेर मेसेज देखा पार्छ<strong>OK</strong> बटन क्लिक गर्नुहोस्
  modifié par Tomo .
  Copier dans le presse-papier
 1. यदि यो भाषण प्रस्तुत गर्ने वक्ता मिलाइसकेको छ भने त्यो मिलाइसकेको भाषण <code>&lt;strong&gt;</code>कार्यतालिका<code>&lt;/strong&gt;</code>मा सारिनेछ भनेर मेसेज देखा पार्छ। <code>&lt;strong&gt;</code>OK<code>&lt;/strong&gt;</code> बटन क्लिक गर्नुहोस्।
  यदि यो भाषण प्रस्तुत गर्ने वक्ता मिलाइसकेको भने त्यो मिलाइसकेको भाषण <code>&lt;strong&gt;</code>कार्यतालिका<code>&lt;/strong&gt;</code>मा सारिनेछ भनेर मेसेज देखा पार्छ<code>&lt;strong&gt;</code>OK<code>&lt;/strong&gt;</code> बटन क्लिक गर्नुहोस्
  modifié par Tomo .
  Copier dans le presse-papier
 2. यदि यो भाषण प्रस्तुत गर्ने वक्ता मिलाइसकेको छ भने त्यो मिलाइसकेको भाषण <strong>कार्यतालिका</strong>मा सारिनेछ भनेर मेसेज देखा पार्छ। <strong>OK</strong> बटन क्लिक गर्नुहोस्।
  यदि यो भाषण प्रस्तुत गर्ने वक्ता मिलाइसकेको भने त्यो मिलाइसकेको भाषण <strong>कार्यतालिका</strong>मा सारिनेछ भनेर मेसेज देखा पार्छ<strong>OK</strong> बटन क्लिक गर्नुहोस्
  modifié par Tomo .
  Copier dans le presse-papier
 1. <strong>जनभाषण सेटिङ्</strong>मा <strong>विषय थप्ने</strong> पेज खोल्नुहोस्।
  <strong>जनभाषण सेटिङ्</strong>मा <strong>विषय थप्ने</strong> पेज खोल्नुहोस्
  modifié par Tomo .
  Copier dans le presse-papier
 2. <strong>जनभाषण सेटिङ्</strong>मा गएर <strong>विषय थप्ने</strong> पेज खोल्नुहोस्।
  <strong>जनभाषण सेटिङ्</strong>मा गएर <strong>विषय थप्ने</strong> पेज खोल्नुहोस्
  modifié par Tomo .
  Copier dans le presse-papier
 1. <code>&lt;strong&gt;</code>जनभाषण सेटिङ्<code>&lt;/strong&gt;</code>मा गएर <code>&lt;strong&gt;</code>विषय थप्ने<code>&lt;/strong&gt;</code> पेज खोल्नुहोस्।
  <code>&lt;strong&gt;</code>जनभाषण सेटिङ्<code>&lt;/strong&gt;</code>मा गएर <code>&lt;strong&gt;</code>विषय थप्ने<code>&lt;/strong&gt;</code> पेज खोल्नुहोस्
  modifié par Tomo .
  Copier dans le presse-papier
 2. <strong>जनभाषण सेटिङ्</strong>मा गएर <strong>विषय थप्ने</strong> पेज खोल्नुहोस्।
  <strong>जनभाषण सेटिङ्</strong>मा गएर <strong>विषय थप्ने</strong> पेज खोल्नुहोस्
  modifié par Tomo .
  Copier dans le presse-papier
 1. बन्द भएको भाषणहरूको सम्पादन सक्षम गर्नका लागि <strong>बन्द भएको भाषण लुकाउने</strong> चेक बाकसको चेक हटाउनुहोस्। <strong>प्रकाशित भएको</strong> र <strong>बन्द भएको</strong> साथै स्तम्भहरूमा देखिने छन्।
  बन्द भएको भाषणहरूको सम्पादन सक्षम गर्नका लागि <strong>बन्द भएको भाषण लुकाउने</strong> चेक बाकसको चेक हटाउनुहोस्<strong>प्रकाशित भएको</strong> <strong>बन्द भएको</strong> साथै स्तम्भहरूमा देखिने छन्
  modifié par Tomo .
  Copier dans le presse-papier
 2. बन्द भएका भाषणहरूको सम्पादन सक्षम गर्नका लागि <strong>बन्द भएको भाषण लुकाउने</strong> चेक बाकसको चेक हटाउनुहोस्। <strong>प्रकाशित भएको</strong> र <strong>बन्द भएको</strong> साथै स्तम्भहरूमा देखिने छन्।
  बन्द भएका भाषणहरूको सम्पादन सक्षम गर्नका लागि <strong>बन्द भएको भाषण लुकाउने</strong> चेक बाकसको चेक हटाउनुहोस्<strong>प्रकाशित भएको</strong> <strong>बन्द भएको</strong> साथै स्तम्भहरूमा देखिने छन्
  modifié par Tomo .
  Copier dans le presse-papier
 1. बन्द भएका भाषणहरूको सम्पादन सक्षम गर्नका लागि <code>&lt;strong&gt;</code>बन्द भएको भाषण लुकाउने<code>&lt;/strong&gt;</code> चेक बाकसको चेक हटाउनुहोस्। <code>&lt;strong&gt;</code>प्रकाशित भएको<code>&lt;/strong&gt;</code> र <code>&lt;strong&gt;</code>बन्द भएको<code>&lt;/strong&gt;</code> साथै स्तम्भहरूमा देखिने छन्।
  बन्द भएका भाषणहरूको सम्पादन सक्षम गर्नका लागि <code>&lt;strong&gt;</code>बन्द भएको भाषण लुकाउने<code>&lt;/strong&gt;</code> चेक बाकसको चेक हटाउनुहोस्<code>&lt;strong&gt;</code>प्रकाशित भएको<code>&lt;/strong&gt;</code> <code>&lt;strong&gt;</code>बन्द भएको<code>&lt;/strong&gt;</code> साथै स्तम्भहरूमा देखिने छन्
  modifié par Tomo .
  Copier dans le presse-papier
 2. बन्द भएका भाषणहरूको सम्पादन सक्षम गर्नका लागि <strong>बन्द भएको भाषण लुकाउने</strong> चेक बाकसको चेक हटाउनुहोस्। <strong>प्रकाशित भएको</strong> र <strong>बन्द भएको</strong> साथै स्तम्भहरूमा देखिने छन्।
  बन्द भएका भाषणहरूको सम्पादन सक्षम गर्नका लागि <strong>बन्द भएको भाषण लुकाउने</strong> चेक बाकसको चेक हटाउनुहोस्<strong>प्रकाशित भएको</strong> <strong>बन्द भएको</strong> साथै स्तम्भहरूमा देखिने छन्
  modifié par Tomo .
  Copier dans le presse-papier
 1. निम्न सूची त्यो अनुमति सम्बन्धित उपलब्ध भूमिका प्रदान गर्दछ:
  निम्न सूची त्यो अनुमति सम्बन्धित उपलब्ध भूमिका प्रदान गर्दछ:
  modifié par Tomo .
  Copier dans le presse-papier
 2. निम्न सूचीमा प्रत्यक अनुमतिसहित खटाइएको भूमिकाबारे देखाइएका छन्:
  निम्न सूचीमा प्रत्यक अनुमतिसहित खटाइएको भूमिकाबारे देखाइएका छन्:
  modifié par Tomo .
  Copier dans le presse-papier
 1. निम्न सूचीमा प्रत्यक अनुमतिसहित खटाइएको भूमिकाबारे देखाइएका छन्:
  निम्न सूचीमा प्रत्यक अनुमतिसहित खटाइएको भूमिकाबारे देखाइएका छन्:
  modifié par Tomo .
  Copier dans le presse-papier
 2. निम्न सूचीमा प्रत्यक अनुमतिसहित खटाइएको भूमिकाबारे देखाइएका छन्:
  निम्न सूचीमा प्रत्यक अनुमतिसहित खटाइएको भूमिकाबारे देखाइएका छन्:
  modifié par Tomo .
  Copier dans le presse-papier
17 oct. de 10:55 to 11:26