History

 1. British Pound/U.S. Dollar
  British Pound/U.S. Dollar

  British Pound/U.S. Dollar

  changed by Igorzimogorie .
  Copy to clipboard
 2. British Pound/U.S. Dollar
  British Pound/U.S. Dollar
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 3. ปอนด์อังกฤษ/ดอลล่าอเมริกา
  ปอนด์อังกฤษ/ดอลล่าอเมริกา
  changed by Lnwnojs .
  Copy to clipboard
 4. ปอนด์อังกฤษ/ดอลลาร์สหรัฐ
  ปอนด์อังกฤษ/ดอลลาร์สหรัฐ
  changed by Mintgloryofgod .
  Copy to clipboard
 5. ปอนด์อังกฤษ/ดอลลาร์สหรัฐ
  ปอนด์อังกฤษ/ดอลลาร์สหรัฐ
  changed by Lnwnojs .
  Copy to clipboard
 6. ปอนด์อังกฤษ/ดอลลาร์สหรัฐ
  ปอนด์อังกฤษ/ดอลลาร์สหรัฐ
  changed by Lnwnojs .
  Copy to clipboard
 7. ปอนด์สเตอร์ลิง / ดอลลาร์สหรัฐ
  ปอนด์สเตอร์ลิง / ดอลลาร์สหรัฐ
  changed by Oatura .
  Copy to clipboard
 8. Pound Sterling/U.S. Dollar
  Pound Sterling/U.S. Dollar

  Pound Sterling/U.S. Dollar

  changed by Alex Bondar .
  Copy to clipboard
 9. BRITISH POUND / U.S. DOLLAR
  BRITISH POUND / U.S. DOLLAR

  BRITISH POUND / U.S. DOLLAR

  changed by Alex Bondar .
  Copy to clipboard
 10. ปอนด์อังกฤษ / ดอลลาร์สหรัฐ
  ปอนด์อังกฤษ / ดอลลาร์สหรัฐ
  changed by Cattee Inyod .
  Copy to clipboard
 11. British Pound / U.S. Dollar
  British Pound / U.S. Dollar

  British Pound / U.S. Dollar

  changed by Alex Bondar .
  Copy to clipboard