History

 1. {b_on}series{b_off} is a keyword that can be used in a library's exported functions to specify the type form required for a function's arguments. Explicit use of the `series` keyword is usually unnecessary because all arguments of exported functions are automatically converted to the "series" form by default.
  {b_on}series{b_off} is a keyword that can be used in a library's exported functions to specify the type form required for a function's arguments. Explicit use of the `series` keyword is usually unnecessary because all arguments of exported functions are automatically converted to the "series" form by default.

  {b_on}series{b_off} is a keyword that can be used in a library's exported functions to specify the type form required for a function's arguments. Explicit use of the `series` keyword is usually unnecessary because all arguments of exported functions are automatically converted to the "series" form by default.

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. {b_on}series{b_off} là một từ khóa có thể được sử dụng trong các hàm được xuất của thư viện để chỉ định dạng kiểu cần thiết cho các đối số của hàm. Việc sử dụng từ khóa `series` một cách rõ ràng thường là không cần thiết vì tất cả các đối số của các hàm đã xuất sẽ tự động được chuyển đổi thành dạng "series" theo mặc định.
  {b_on}series{b_off} một từ khóa thể được sử dụng trong các hàm được xuất của thư viện để chỉ định dạng kiểu cần thiết cho các đối số của hàm. Việc sử dụng từ khóa `series` một cách ràng thường không cần thiết tất cả các đối số của các hàm đã xuất sẽ tự động được chuyển đổi thành dạng "series" theo mặc định.
  changed by Nguyenthethang33 .
  Copy to clipboard
 3. {b_on}series{b_off} là một từ khóa có thể được sử dụng trong các hàm được xuất của thư viện để chỉ định dạng kiểu cần thiết cho các đối số của hàm. Việc sử dụng từ khóa `series` một cách rõ ràng thường là không cần thiết vì tất cả các đối số của các hàm đã xuất sẽ tự động được chuyển đổi thành dạng "series" theo mặc định.
  {b_on}series{b_off} một từ khóa thể được sử dụng trong các hàm được xuất của thư viện để chỉ định dạng kiểu cần thiết cho các đối số của hàm. Việc sử dụng từ khóa `series` một cách ràng thường không cần thiết tất cả các đối số của các hàm đã xuất sẽ tự động được chuyển đổi thành dạng "series" theo mặc định.
  changed by Hoadt911 .
  Copy to clipboard