History

 1. If format is format.price, default precision value is set. You can use the precision argument of indicator function to change the precision value.
  If format is format.price, default precision value is set. You can use the precision argument of indicator function to change the precision value.

  If format is format.price, default precision value is set. You can use the precision argument of indicator function to change the precision value.

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Nếu định dạng là format.price, giá trị chính xác mặc định được đặt. Bạn có thể sử dụng đối số độ chính xác của hàm chỉ báo để thay đổi giá trị độ chính xác.
  Nếu định dạng format.price, giá trị chính xác mặc định được đặt. Bạn thể sử dụng đối số độ chính xác của hàm chỉ báo để thay đổi giá trị độ chính xác.
  changed by Nguyenthethang33 .
  Copy to clipboard
 3. Nếu định dạng là format.price, giá trị chính xác mặc định được đặt. Bạn có thể sử dụng đối số độ chính xác của hàm chỉ báo để thay đổi giá trị độ chính xác.
  Nếu định dạng format.price, giá trị chính xác mặc định được đặt. Bạn thể sử dụng đối số độ chính xác của hàm chỉ báo để thay đổi giá trị độ chính xác.
  changed by Hoadt911 .
  Copy to clipboard