History

 1. Is a named constant for selecting the formatting of the script output values as volume in the {@fun indicator} function, e.g. '5183' will be formatted as '5.183K'.
  Is a named constant for selecting the formatting of the script output values as volume in the {@fun indicator} function, e.g. '5183' will be formatted as '5.183K'.

  Is a named constant for selecting the formatting of the script output values as volume in the {@fun indicator} function, e.g. '5183' will be formatted as '5.183K'.

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Là một hằng số được đặt tên để chọn định dạng của các giá trị đầu ra tập lệnh dưới dạng âm lượng trong hàm {@fun indicator}, ví dụ: '5183' sẽ được định dạng là '5.183K'.
  một hằng số được đặt tên để chọn định dạng của các giá trị đầu ra tập lệnh dưới dạng âm lượng trong hàm {@fun indicator}, dụ: '5183' sẽ được định dạng '5.183K'.
  changed by Nguyenthethang33 .
  Copy to clipboard
 3. Là một hằng số được đặt tên để chọn định dạng của các giá trị đầu ra tập lệnh dưới dạng âm lượng trong hàm {@fun indicator}, ví dụ: '5183' sẽ được định dạng là '5.183K'.
  một hằng số được đặt tên để chọn định dạng của các giá trị đầu ra tập lệnh dưới dạng âm lượng trong hàm {@fun indicator}, dụ: '5183' sẽ được định dạng '5.183K'.
  changed by Hoadt911 .
  Copy to clipboard