History

 1. Is a named constant for selecting the formatting of the script output values as a percentage in the indicator function. It adds a percent sign after values.
  Is a named constant for selecting the formatting of the script output values as a percentage in the indicator function. It adds a percent sign after values.

  Is a named constant for selecting the formatting of the script output values as a percentage in the indicator function. It adds a percent sign after values.

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Là một hằng số được đặt tên để chọn định dạng các giá trị đầu ra tập lệnh dưới dạng phần trăm trong hàm chỉ báo. Nó thêm một dấu phần trăm sau các giá trị.
  một hằng số được đặt tên để chọn định dạng các giá trị đầu ra tập lệnh dưới dạng phần trăm trong hàm chỉ báo. thêm một dấu phần trăm sau các giá trị.
  changed by Nguyenthethang33 .
  Copy to clipboard
 3. Là một hằng số được đặt tên để chọn định dạng các giá trị đầu ra tập lệnh dưới dạng phần trăm trong hàm chỉ báo. Nó thêm một dấu phần trăm sau các giá trị.
  một hằng số được đặt tên để chọn định dạng các giá trị đầu ra tập lệnh dưới dạng phần trăm trong hàm chỉ báo. thêm một dấu phần trăm sau các giá trị.
  changed by Hoadt911 .
  Copy to clipboard