History

 1. Scale value for {@fun indicator} function. Indicator is added in 'No Scale' mode. Can be used only with 'overlay=true'.
  Scale value for {@fun indicator} function. Indicator is added in 'No Scale' mode. Can be used only with 'overlay=true'.

  Scale value for {@fun indicator} function. Indicator is added in 'No Scale' mode. Can be used only with 'overlay=true'.

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Thang giá trị cho hàm {@fun indicator}. Chỉ báo được thêm vào ở chế độ 'Không có tỷ lệ'. Chỉ có thể được sử dụng với 'overlay = true'.
  Thang giá trị cho hàm {@fun indicator}. Chỉ báo được thêm vào chế độ 'Không tỷ lệ'. Chỉ thể được sử dụng với 'overlay = true'.
  changed by Nguyenthethang33 .
  Copy to clipboard
 3. Thang giá trị cho hàm {@fun indicator}. Chỉ báo được thêm vào ở chế độ 'Không có tỷ lệ'. Chỉ có thể được sử dụng với 'overlay = true'.
  Thang giá trị cho hàm {@fun indicator}. Chỉ báo được thêm vào chế độ 'Không tỷ lệ'. Chỉ thể được sử dụng với 'overlay = true'.
  changed by Hoadt911 .
  Copy to clipboard