History

 1. number of digits after the floating point for indicator values on the price axis. Must be a non negative integer and not greater than 16. If omitted, using formatting from parent series. If format is {@var format.inherit} and this argument is set, then format becomes {@var format.price}.
  number of digits after the floating point for indicator values on the price axis. Must be a non negative integer and not greater than 16. If omitted, using formatting from parent series. If format is {@var format.inherit} and this argument is set, then format becomes {@var format.price}.

  number of digits after the floating point for indicator values on the price axis. Must be a non negative integer and not greater than 16. If omitted, using formatting from parent series. If format is {@var format.inherit} and this argument is set, then format becomes {@var format.price}.

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. số chữ số sau dấu phẩy động cho các giá trị chỉ báo trên trục giá. Phải là một số nguyên không âm và không lớn hơn 16. Nếu bị bỏ qua, hãy sử dụng định dạng từ chuỗi chính. Nếu định dạng là {@var format.inherit} và đối số này được đặt, thì định dạng sẽ trở thành {@var format.price}.
  số chữ số sau dấu phẩy động cho các giá trị chỉ báo trên trục giá. Phải một số nguyên không âm không lớn hơn 16. Nếu bị bỏ qua, hãy sử dụng định dạng từ chuỗi chính. Nếu định dạng {@var format.inherit} đối số này được đặt, thì định dạng sẽ trở thành {@var format.price}.
  changed by Nguyenthethang33 .
  Copy to clipboard
 3. số chữ số sau dấu phẩy động cho các giá trị chỉ báo trên trục giá. Phải là một số nguyên không âm và không lớn hơn 16. Nếu bị bỏ qua, hãy sử dụng định dạng từ chuỗi chính. Nếu định dạng là {@var format.inherit} và đối số này được đặt, thì định dạng sẽ trở thành {@var format.price}.
  số chữ số sau dấu phẩy động cho các giá trị chỉ báo trên trục giá. Phải một số nguyên không âm không lớn hơn 16. Nếu bị bỏ qua, hãy sử dụng định dạng từ chuỗi chính. Nếu định dạng {@var format.inherit} đối số này được đặt, thì định dạng sẽ trở thành {@var format.price}.
  changed by Hoadt911 .
  Copy to clipboard