History

 1. If true then a horizontal price line will be shown at the level of the last indicator value. Default is false.
  If true then a horizontal price line will be shown at the level of the last indicator value. Default is false.

  If true then a horizontal price line will be shown at the level of the last indicator value. Default is false.

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Nếu đúng thì một đường giá ngang sẽ được hiển thị ở mức của giá trị chỉ báo cuối cùng. Mặc định là sai.
  Nếu đúng thì một đường giá ngang sẽ được hiển thị mức của giá trị chỉ báo cuối cùng. Mặc định sai.
  changed by Nguyenthethang33 .
  Copy to clipboard
 3. Nếu đúng thì một đường giá ngang sẽ được hiển thị ở mức của giá trị chỉ báo cuối cùng. Mặc định là sai.
  Nếu đúng thì một đường giá ngang sẽ được hiển thị mức của giá trị chỉ báo cuối cùng. Mặc định sai.
  changed by Hoadt911 .
  Copy to clipboard