History

 1. Determines the default value of the input variable proposed in the script's "Settings/Inputs" tab, from where script users can change it. Source-type built-ins are built-in series float variables that specify the source of the calculation: `close`, `hlc3`, etc.
  Determines the default value of the input variable proposed in the script's "Settings/Inputs" tab, from where script users can change it. Source-type built-ins are built-in series float variables that specify the source of the calculation: `close`, `hlc3`, etc.

  Determines the default value of the input variable proposed in the script's "Settings/Inputs" tab, from where script users can change it. Source-type built-ins are built-in series float variables that specify the source of the calculation: `close`, `hlc3`, etc.

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Xác định giá trị mặc định của biến đầu vào được đề xuất trong tab "Cài đặt / Đầu vào" của tập lệnh, từ đó người dùng tập lệnh có thể thay đổi nó. Tích hợp kiểu nguồn là các biến float chuỗi được tích hợp sẵn chỉ định nguồn của phép tính: `close`,` hlc3`, v.v.
  Xác định giá trị mặc định của biến đầu vào được đề xuất trong tab "Cài đặt / Đầu vào" của tập lệnh, từ đó người dùng tập lệnh thể thay đổi . Tích hợp kiểu nguồn các biến float chuỗi được tích hợp sẵn chỉ định nguồn của phép tính: `close`,` hlc3`, v.v.
  changed by Nguyenthethang33 .
  Copy to clipboard
 3. Xác định giá trị mặc định của biến đầu vào được đề xuất trong tab "Cài đặt/Đầu vào" của tập lệnh, từ đó người dùng tập lệnh có thể thay đổi nó. Tích hợp kiểu nguồn là các biến float chuỗi được tích hợp sẵn chỉ định nguồn của phép tính: `close`,` hlc3`, v.v.
  Xác định giá trị mặc định của biến đầu vào được đề xuất trong tab "Cài đặt/Đầu vào" của tập lệnh, từ đó người dùng tập lệnh thể thay đổi . Tích hợp kiểu nguồn các biến float chuỗi được tích hợp sẵn chỉ định nguồn của phép tính: `close`,` hlc3`, v.v.
  changed by Hoadt911 .
  Copy to clipboard
 4. Xác định giá trị mặc định của biến đầu vào được đề xuất trong tab "Cài đặt/Đầu vào" của tập lệnh, từ đó người dùng tập lệnh có thể thay đổi nó. Tích hợp kiểu nguồn là các biến float chuỗi được tích hợp sẵn chỉ định nguồn của phép tính: `close`,` hlc3`, v.v.
  Xác định giá trị mặc định của biến đầu vào được đề xuất trong tab "Cài đặt/Đầu vào" của tập lệnh, từ đó người dùng tập lệnh thể thay đổi . Tích hợp kiểu nguồn các biến float chuỗi được tích hợp sẵn chỉ định nguồn của phép tính: `close`,` hlc3`, v.v.
  changed by Hoadt911 .
  Copy to clipboard