History

 1. Số lượng thanh tối đa có sẵn cho một chỉ báo để tham khảo lịch sử. Tham số này được áp dụng cho mọi biến người dùng hoặc biến cài sẵn trong tập lệnh nếu có tham chiếu đến dữ liệu lịch sử của biến trong mã tập lệnh (toán tử ‘[]’ được sử dụng). Các kích thước bộ đệm biến đổi trong Pine Script thường được tự động phát hiện. Tuy nhiên, điều này không thể thực hiện được trong một số trường hợp, đó là lý do tại sao tham số cho phép người dùng đặt giới hạn dưới của giá trị này theo cách thủ công. LƯU Ý: sử dụng hàm {@fun max_bars_back} thay vì tham số là tối ưu vì nó chỉ áp dụng cho một biến.
  Số lượng thanh tối đa sẵn cho một chỉ báo để tham khảo lịch sử. Tham số này được áp dụng cho mọi biến người dùng hoặc biến cài sẵn trong tập lệnh nếu tham chiếu đến dữ liệu lịch sử của biến trong tập lệnh (toán tử [] được sử dụng). Các kích thước bộ đệm biến đổi trong Pine Script thường được tự động phát hiện. Tuy nhiên, điều này không thể thực hiện được trong một số trường hợp, đó do tại sao tham số cho phép người dùng đặt giới hạn dưới của giá trị này theo cách thủ công. LƯU Ý: sử dụng hàm {@fun max_bars_back} thay tham số tối ưu chỉ áp dụng cho một biến.
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Maximum number of bars available for a indicator for historical reference. This parameter is applied to every built-in or user variable in the script if there is a reference to historical data of a variable in the script code (‘[]’ operator is used). Variable buffer sizes in the Pine Script™ are typically autodetected. This however is not possible in certain cases which is why the parameter allows a user to manually set the lower bound of this value. NOTE: using of the {@fun max_bars_back} function instead of the parameter is optimal because it applies to only one variable._pine_docs_args_info
  Maximum number of bars available for a indicator for historical reference. This parameter is applied to every built-in or user variable in the script if there is a reference to historical data of a variable in the script code (‘[]’ operator is used). Variable buffer sizes in the Pine Script™ are typically autodetected. This however is not possible in certain cases which is why the parameter allows a user to manually set the lower bound of this value. NOTE: using of the {@fun max_bars_back} function instead of the parameter is optimal because it applies to only one variable._pine_docs_args_info

  Maximum number of bars available for a indicator for historical reference. This parameter is applied to every built-in or user variable in the script if there is a reference to historical data of a variable in the script code (‘[]’ operator is used). Variable buffer sizes in the Pine Script™ are typically autodetected. This however is not possible in certain cases which is why the parameter allows a user to manually set the lower bound of this value. NOTE: using of the {@fun max_bars_back} function instead of the parameter is optimal because it applies to only one variable._pine_docs_args_info

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 3. Maximum number of bars available for a indicator for historical reference. This parameter is applied to every built-in or user variable in the script if there is a reference to historical data of a variable in the script code (‘[]’ operator is used). Variable buffer sizes in the Pine Script™ are typically autodetected. This however is not possible in certain cases which is why the parameter allows a user to manually set the lower bound of this value. NOTE: using of the {@fun max_bars_back} function instead of the parameter is optimal because it applies to only one variable.
  Maximum number of bars available for a indicator for historical reference. This parameter is applied to every built-in or user variable in the script if there is a reference to historical data of a variable in the script code (‘[]’ operator is used). Variable buffer sizes in the Pine Script™ are typically autodetected. This however is not possible in certain cases which is why the parameter allows a user to manually set the lower bound of this value. NOTE: using of the {@fun max_bars_back} function instead of the parameter is optimal because it applies to only one variable.

  Maximum number of bars available for a indicator for historical reference. This parameter is applied to every built-in or user variable in the script if there is a reference to historical data of a variable in the script code (‘[]’ operator is used). Variable buffer sizes in the Pine Script™ are typically autodetected. This however is not possible in certain cases which is why the parameter allows a user to manually set the lower bound of this value. NOTE: using of the {@fun max_bars_back} function instead of the parameter is optimal because it applies to only one variable.

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 4. Số lượng thanh tối đa có sẵn cho một chỉ báo để tham khảo lịch sử. Tham số này được áp dụng cho mọi biến người dùng hoặc biến cài sẵn trong tập lệnh nếu có tham chiếu đến dữ liệu lịch sử của biến trong mã tập lệnh (toán tử ‘[]’ được sử dụng). Các kích thước bộ đệm biến đổi trong Pine Script thường được tự động phát hiện. Tuy nhiên, điều này không thể thực hiện được trong một số trường hợp, đó là lý do tại sao tham số cho phép người dùng đặt giới hạn dưới của giá trị này theo cách thủ công. LƯU Ý: sử dụng hàm {@fun max_bars_back} thay vì tham số là tối ưu vì nó chỉ áp dụng cho một biến.
  Số lượng thanh tối đa sẵn cho một chỉ báo để tham khảo lịch sử. Tham số này được áp dụng cho mọi biến người dùng hoặc biến cài sẵn trong tập lệnh nếu tham chiếu đến dữ liệu lịch sử của biến trong tập lệnh (toán tử [] được sử dụng). Các kích thước bộ đệm biến đổi trong Pine Script thường được tự động phát hiện. Tuy nhiên, điều này không thể thực hiện được trong một số trường hợp, đó do tại sao tham số cho phép người dùng đặt giới hạn dưới của giá trị này theo cách thủ công. LƯU Ý: sử dụng hàm {@fun max_bars_back} thay tham số tối ưu chỉ áp dụng cho một biến.
  changed via the API .
  Copy to clipboard

  The source text was changed so this translation was automatically flagged as to verify.