History

 1. Pine Script™ cho phép bạn tạo các tập lệnh sẽ giao dịch cho bạn khi đáp ứng được các điều kiện nhất định. Đây được gọi là chiến lược giao dịch - tập lệnh sẽ gửi, sửa đổi và hủy lệnh mua hoặc bán thứ gì đó.
  Pine Script cho phép bạn tạo các tập lệnh sẽ giao dịch cho bạn khi đáp ứng được các điều kiện nhất định. Đây được gọi chiến lược giao dịch - tập lệnh sẽ gửi, sửa đổi hủy lệnh mua hoặc bán thứ đó.
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Pine Script™ lets you create scripts that will trade for you when certain conditions are met. These are called trading strategies - they send, modify and cancel orders to buy or sell something.
  Pine Script™ lets you create scripts that will trade for you when certain conditions are met. These are called trading strategies - they send, modify and cancel orders to buy or sell something.

  Pine Script™ lets you create scripts that will trade for you when certain conditions are met. These are called trading strategies - they send, modify and cancel orders to buy or sell something.

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 3. Pine Script™ cho phép bạn tạo các tập lệnh sẽ giao dịch cho bạn khi đáp ứng được các điều kiện nhất định. Đây được gọi là chiến lược giao dịch - tập lệnh sẽ gửi, sửa đổi và hủy lệnh mua hoặc bán thứ gì đó.
  Pine Script cho phép bạn tạo các tập lệnh sẽ giao dịch cho bạn khi đáp ứng được các điều kiện nhất định. Đây được gọi chiến lược giao dịch - tập lệnh sẽ gửi, sửa đổi hủy lệnh mua hoặc bán thứ đó.
  changed by Hoadt911 .
  Copy to clipboard