History

 1. Pine Script™ - {span_end}ngôn ngữ lập trình của các nhà giao dịch
  Pine Script™ - {span_end}ngôn ngữ lập trình của các nhà giao dịch

  Pine Script™ - {span_end}ngôn ngữ lập trình của các nhà giao dịch

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Pine Script™ — {span_end}the traders' programming language
  Pine Script™{span_end}the traders' programming language
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 3. Pine Script™ - {span_end}ngôn ngữ lập trình của các nhà giao dịch
  Pine Script™ - {span_end}ngôn ngữ lập trình của các nhà giao dịch

  Pine Script™ - {span_end}ngôn ngữ lập trình của các nhà giao dịch

  changed by Hoadt911 .
  Copy to clipboard