History

 1. Các tập lệnh đã xuất bản phải sử dụng Pine Script™ v {vPrev} hoặc v {vCurrent}. Vui lòng chuyển đổi tập lệnh của bạn sang một trong các phiên bản này trước khi xuất bản.
  Các tập lệnh đã xuất bản phải sử dụng Pine Script™ v {vPrev} hoặc v {vCurrent}. Vui lòng chuyển đổi tập lệnh của bạn sang một trong các phiên bản này trước khi xuất bản.

  Các tập lệnh đã xuất bản phải sử dụng Pine Script™ v {vPrev} hoặc v {vCurrent}. Vui lòng chuyển đổi tập lệnh của bạn sang một trong các phiên bản này trước khi xuất bản.

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 2. Published scripts must use Pine Script™ v{vPrev} or v{vCurrent}. Please convert your script to one of these versions before publishing it.
  Published scripts must use Pine Script™ v{vPrev} or v{vCurrent}. Please convert your script to one of these versions before publishing it.
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 3. Các tập lệnh đã xuất bản phải sử dụng Pine Script™ v {vPrev} hoặc v {vCurrent}. Vui lòng chuyển đổi tập lệnh của bạn sang một trong các phiên bản này trước khi xuất bản.
  Các tập lệnh đã xuất bản phải sử dụng Pine Script™ v {vPrev} hoặc v {vCurrent}. Vui lòng chuyển đổi tập lệnh của bạn sang một trong các phiên bản này trước khi xuất bản.

  Các tập lệnh đã xuất bản phải sử dụng Pine Script™ v {vPrev} hoặc v {vCurrent}. Vui lòng chuyển đổi tập lệnh của bạn sang một trong các phiên bản này trước khi xuất bản.

  changed by Hoadt911 .
  Copy to clipboard