History

 1. This authorization is simply required to make sure you can't participate twice. The only information stored from your Facebook profile are your name, Facebook ID and email address.
  This authorization is simply required to make sure you can't participate twice. The only information stored from your Facebook profile are your name, Facebook ID and email address.
  changed by Pierre Olivier Martel .
  Copy to clipboard
 2. การอนุญาตนี้เป็นสิ่งจำเป็นเพียงเพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่สามารถเข้าร่วมถึงสองครั้งได้ <b>เพียงข้อมูลที่เก็บมาจากโปรไฟล์ในเฟสบุ๊คของคุณนั้นมีชื่อและเฟสบุ๊คไอดีของคุณ </b> คุณจำเป็นต้องขออนุญาตสมัครเพื่อให้การเข้าร่วมของคุณได้รับการบันทึก
  การอนุญาตนี้เป็นสิ่งจำเป็นเพียงเพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่สามารถเข้าร่วมถึงสองครั้งได้ <b>เพียงข้อมูลที่เก็บมาจากโปรไฟล์ในเฟสบุ๊คของคุณนั้นมีชื่อและเฟสบุ๊คไอดีของคุณ </b> คุณจำเป็นต้องขออนุญาตสมัครเพื่อให้การเข้าร่วมของคุณได้รับการบันทึก

  การอนุญาตนี้เป็นสิ่งจำเป็นเพียงเพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่สามารถเข้าร่วมถึงสองครั้งได้ <b>เพียงข้อมูลที่เก็บมาจากโปรไฟล์ในเฟสบุ๊คของคุณนั้นมีชื่อและเฟสบุ๊คไอดีของคุณ </b> คุณจำเป็นต้องขออนุญาตสมัครเพื่อให้การเข้าร่วมของคุณได้รับการบันทึก

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 3. จำเป็นต้องมีการขออนุมัตินี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่สามารถเข้าร่วมได้สองครั้ง ข้อมูลเฉพาะที่เก็บบันทึกจากโปรไฟล์ Facebook ของคุณคือชื่อ รหัสผู้ใช้ Facebook และที่อยู่อีเมลของคุณ.
  จำเป็นต้องมีการขออนุมัตินี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่สามารถเข้าร่วมได้สองครั้ง ข้อมูลเฉพาะที่เก็บบันทึกจากโปรไฟล์ Facebook ของคุณคือชื่อ รหัสผู้ใช้ Facebook และที่อยู่อีเมลของคุณ.

  จำเป็นต้องมีการขออนุมัตินี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่สามารถเข้าร่วมได้สองครั้ง ข้อมูลเฉพาะที่เก็บบันทึกจากโปรไฟล์ Facebook ของคุณคือชื่อ รหัสผู้ใช้ Facebook และที่อยู่อีเมลของคุณ.

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 4. This authorization is simply required to make sure you can't participate twice. The only information stored from your Facebook profile are your name, Facebook ID and email address.
  This authorization is simply required to make sure you can't participate twice. The only information stored from your Facebook profile are your name, Facebook ID and email address.
  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 5. จำเป็นต้องมีการขออนุมัตินี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่สามารถเข้าร่วมได้สองครั้ง ข้อมูลเฉพาะที่เก็บบันทึกจากโปรไฟล์ Facebook ของคุณคือชื่อ รหัสผู้ใช้ Facebook และที่อยู่อีเมลของคุณ.
  จำเป็นต้องมีการขออนุมัตินี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่สามารถเข้าร่วมได้สองครั้ง ข้อมูลเฉพาะที่เก็บบันทึกจากโปรไฟล์ Facebook ของคุณคือชื่อ รหัสผู้ใช้ Facebook และที่อยู่อีเมลของคุณ.

  จำเป็นต้องมีการขออนุมัตินี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่สามารถเข้าร่วมได้สองครั้ง ข้อมูลเฉพาะที่เก็บบันทึกจากโปรไฟล์ Facebook ของคุณคือชื่อ รหัสผู้ใช้ Facebook และที่อยู่อีเมลของคุณ.

  changed by Pierre Olivier Martel via a Batch Operation.
  Copy to clipboard
 6. This authorization is simply required to make sure you don't participate more than once. The only information stored from your Facebook profile is your Facebook ID.
  This authorization is simply required to make sure you don't participate more than once. The only information stored from your Facebook profile is your Facebook ID.
  changed via the API .
  Copy to clipboard
 7. จำเป็นต้องมีการขออนุมัตินี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่สามารถเข้าร่วมได้สองครั้ง ข้อมูลเฉพาะที่เก็บบันทึกจากโปรไฟล์ Facebook ของคุณคือชื่อ รหัสผู้ใช้ Facebook และที่อยู่อีเมลของคุณ.
  จำเป็นต้องมีการขออนุมัตินี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่สามารถเข้าร่วมได้สองครั้ง ข้อมูลเฉพาะที่เก็บบันทึกจากโปรไฟล์ Facebook ของคุณคือชื่อ รหัสผู้ใช้ Facebook และที่อยู่อีเมลของคุณ.

  จำเป็นต้องมีการขออนุมัตินี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่สามารถเข้าร่วมได้สองครั้ง ข้อมูลเฉพาะที่เก็บบันทึกจากโปรไฟล์ Facebook ของคุณคือชื่อ รหัสผู้ใช้ Facebook และที่อยู่อีเมลของคุณ.

  changed via the API .
  Copy to clipboard
 8. This authorization is simply required to validate that you only participate once. The only information stored from your Facebook profile is your Facebook ID.
  This authorization is simply required to validate that you only participate once. The only information stored from your Facebook profile is your Facebook ID.
  changed by Pierre Olivier Martel .
  Copy to clipboard
 9. This authorization is simply required to validate that you only participate once. The only information stored from your profile is your Facebook ID.
  This authorization is simply required to validate that you only participate once. The only information stored from your profile is your Facebook ID.
  changed by Pierre Olivier Martel .
  Copy to clipboard